Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1962 till 73 797:17. Därav var 11 100 kr. placerade i statsobligationer, 56 627 kr. i aktier och 6 070:17 i bank. Nettoavkastningen under år 1962 utgjorde 2 974:27. Från fonden har under året beviljats anslag med 700 kr. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C.(Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401.)

H. D-s

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution.
    Föreningens styrelse har under 1962 haft följande sammansättning: ordf. hypoteksdirektör Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. hypoteksdirektör Torsten Stjernberg, Sthm, sekr. och kassaförv. hypoteksdirektör Sture Zacco, Växjö, revisor hypoteksdirektör Gösta Söderström, Örebro. Föreningens medlemsantal uppgår till 20.
    Föreningen har under året avhållit ordinarie möte i Växjö, varvid till behandling bl. a. förekom följande ämnen: synpunkter på institutet ägarhypotek i anledning av lagberedningens förslag till jordabalk m. m.; om godmanskap enligt samäganderättslagen; vissa frågor i samband med lagfart å giftorättsgods; verkan vid utsökning av att den i 86 § 2 st. UL stadgade tidsfristen förfallit; vissa spörsmål i samband med utbetalning av brandersättning utan nedsättningsförfarande.
    Under 1962 har föreningen utgivit ett register över sina tryckta förhandlingar 1916—1961. Detta och tillgängliga årgångar av tidigare utgivna förhandlingar kan till ett pris av kr. 2:50 per styck erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

    Mälarprovinsernas stadsdomarförenings styrelse har under 1962 utgjorts av borgmästaren Folke Höijer, ordf., samt borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Erik Ahnlund med rådmännen Lennart Wallin och Tryggve Franzén som suppl. Föreningen har ett 40-tal medlemmar.

    Bolagsjuristernas förening har under år 1962 hållit två sammanträden. Det första sammanträdet hölls i samband med ett två dagars besök vid AB Bofors d. 18—19 maj. Vid denna sammankomst förekom gruppdiskussioner i följande ämnen: rätt till arbetstagares uppfinning, skiljedom i nationella och internationella avtal, kraftledningsfrågor, bevakning och uppföljning av avtal. Årets andra sammankomst ägde rum i Sthm d. 8 dec., varvid direktörerna Kurt Söderberg, Sture Bråsjö, Lars Nabseth och Lennart Körner samt docenten Dag Helmers lämnade en orientering ang. Industriförbundets organ och verksamhetsformer.

    Föreningens styrelse utgöres av direktören Hans Nordmark, ordf., samt ombudsmännen H. Herrlin, v. ordf., Herbert Fritzsche, sekr., Bengt Carlman, kassör, och Lars Österman, klubbm., samtliga Sthm. Antalet medlemmar i föreningen var vid 1962 års utgång 135.