314 NOTISER    Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 12 april 1962. Förutom förenings angelägenheter förekom därvid diskussion över ämnet »Frågan om underrätternas omorganisation» med inledningsanföranden av häradshövdingen Eirik Alexanderson, rådmannen Karl-Erik Skarvall och adv. Bo Westman.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., adv. Tore Flodin, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, kommerserådet Anders Lindstedt, rector magnificus Håkan Nial, ambassadören Sture Petrén samt juris kandidaten Arne Hallström. Medlemmarnas antal uppgår till 287.

    Juristklubben i Linköping har under 1962 hållit fyra sammanträden. D. 2 febr. anordnade klubben middag med dans. Efter middagen kåserade jur. kand. Ingeborg Wickenberg om sina intryck av grekisk rättskipning. D.9 mars talade regeringsrådet Sten Wilkens över ämnet »Om rättssäkerhet i skatteärenden». D. 15 maj hölls årsmöte med föredrag av docenten Gerdt Wretmark om verksamheten vid psykiatriska kliniken i Linköping. Härefter följde förevisning av kliniken och avslutades kvällen med vårsupé på Trädgårdsföreningen. D. 26 okt. talade prof. Erik Wellander över ämnet »Riktig (jurist-) svenska».
    Under verksamhetsåret 1962—63 utgöres styrelsen av häradshövdingen Tage Silfverskiöld, Mjölby, ordf., adv. Harald Alexanderson, v. ordf., och förste länsnotarien Lars Rydberg, sekr. — Klubben räknar omkring 100 medlemmar.

    Hallands juristförening har under 1962 firat sitt 25-årsjubileum vid en högtidssammankomst i juni, i vilken deltog ett stort antal nuvarande och förutvarande medlemmar med damer. Till det sedvanliga årsmötet i december hade som gästföreläsare inbjudits docenten Carl M. Elwing, Lund, som talade över ämnet »Tillräckliga skäl till åtal».
    Styrelsen har under året utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., landsfogden N. L. Eklund, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppl. Kassaförv. har varit adv. Enghoff och som sekr. och klubbm. har fungerat stadsnotarien Ingvar Rhodiner. — Föreningen räknar ett 80-tal medlemmar.

    Göteborgs juristklubb har under 1962 hållit fem sammanträden. Vid sammanträde d. 26 jan. talade biskop Bo Giertz om »Kyrkans rättsliga ställning». Hovrättsrådet Gustaf Petrén höll d. 12 april föredrag om »Nya linjer i nordiskt lagstiftningsarbete» och d. 1 juni kåserade docenten Alfred Westholm om »Några ryktbara konstförfalskningar». D. 11 okt. talade prof. Knut Rodhe över ämnet »Tillskottsplikt och utbetalningsförbud — två ständigt aktuella frågor inom aktiebolagsrätten». Justitierådet Nils Beckman höll vid årets sista sammanträde d. 23 nov. föredrag om »Konsten att skipa rätt».
    Föreningens styrelse utgjordes under 1962 av adv. Åke Eckerstein, ordf., rådmannen Sten Lindquist, v. ordf., hovrättsassessorn Svante Boman, sekr., stadsfiskalen Bengt Ekeroth, kassaförv., rådmannen Sven Lampers, bibliotekarie, och jur. kand. H. G. Mellander, klubbm. — Antalet medlemmar uppgick under året till omkring 450.