NOTISER 315    Östersunds juristklubb har under år 1962 hållit årssammanträde d. 29 maj och därjämte d. 24 nov. anordnat middag med dans för klubbmedlemmarna med damer. Vid årssammanträdet höll adv. Gösta Heilborn föredrag över ämnet »Några spörsmål om betalnings- och förmånsrätt i konkurs». — Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., adv. Gösta Heilborn, v. ordf., häradshövdingen Bertil Adéll, sekr., samt vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg och landssekr. Åke Lindeberg, suppl. Klubbm. är adv. Gustaf Selander. — Klubben har 82 medlemmar.

    Västerbottens juristförening har under 1962 haft fyra sammanträden. D. 5 mars besåg föreningen utställningen »Kartan och samhället». D. 18 maj höll skyddskonsulenten Ingemar Quennerstedt föredrag över ämnet »Svensk kriminalvård i dag och i morgon». Under hösten har socialvårdskamreraren Thorwald Hernell d. 19 okt. berättat och svarat på frågor om socialbyråns i Umeå verksamhet och försäkringsjuristen Sven Modigh, Sthm, d. 16 nov. talat över ämnet »Rättsskyddsförsäkringen».
    Föreningens styrelse utgöres av vattenrättsdomaren Erik G. Skoglar, ordf., hovrättsrådet Bo Lid, v. ordf., bitr. landsfogden Lars G. Andersson, sekr.,adv. Rolf Edholm, kassör, jur. kand. Bertil Syréhn samt hovrättsfiskalen G. Arfvidsson, klubbm. — Föreningen har 50 medlemmar.

    Juridiska föreningen i Uppsala har under 1962 sammanträtt sju gånger. D. 6 jan. talade JO Alfred Bexelius om »JO och ämbetsmännen» och d. 20 mars dir. Hans Lindstedt, Thulebolagen, om »Försäkringsbolagens rättsvårdande och rättsskapande verksamhet». D. 12 april debatterades våldstendenser i sporten — »Tillåten tackling eller medveten misshandel?» — med doc. Ola Nyquist och överste Torsten Wiklund som inledare. Vårterminen avslutades d. 5 maj med den traditionella vårfesten, då föreningen gästades av prof. Carl Jacob Arnholm som talade om »Naturret, motstandsret og motstandsplikt». Det nya läsåret inleddes d. 21 sept. med höstfest, i vilken bortåt 250 personer deltog och under vilken dir. Bertil Kugelberg, SAF, kåserade om »Juristen som förhandlare». D. 7 nov. talade prof. Hans Thornstedt om »Konfiskation — en juridisk atavism?» och d. 5 dec. avslutades verksamhetsåret med en julfest, varvid justitierådet Sigurd Dennemark berättade om arbetet i Högsta domstolen.
    Föreningen har under året stått i livlig kontakt med de nordiska grannländerna. Vid vårfesten gästades föreningen av representanter från juristföreningen Pykälä i Helsingfors, Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn, Juridisk Studenterklub i Aarhus och Juristforeningen i Oslo. Representanter för föreningen har besökt Helsingfors, Köpenhamn, Aarhus och Stockholm; dessutom deltog föreningen med sex representanter i den trettonde nordiska studentjuriststämman i Finland i juni. Föreningen har även tagit del i det spirande kontinentala juristsamarbetet och sänt representanter till kongresser i Berlin och Kiel. Föreningen har anslutit sig till den hösten 1962 bildade International Federation of Law Students (IFLS).
    I sept. startade föreningen utgivningen av tidningen IUSTUS, vilken skall utkomma med sju nummer per år.
    Föreningens 100-årsstipendium har tilldelats jur. stud. Mats Thulin och Norstedts bokpremium jur. stud. Tomas Matsson.
    Styrelsens sammansättning under 1962 har varit: ordf. prof. Leif Mutén,

316 NOTISERv. ordf. jur. lic. fil. kand. Stig Strömholm (t. o. m. 20/9) samt jur. och fil. kand. Lars Lindahl (fr. o. m. 21/9), sekr. jur. stud. Staffan Rylander, skattmästare civ. ekon. Lars Pousette, litteraturföreståndare jur. stud. John Leinmark (t. o. m. 20/9) och jur. stud. Anders Olsson (fr. o. m. 21/9), v. litteraturföreståndare jur. stud. Frans-Henrik Schartau, kassör jur. stud. Mårten Edlund (t. o. m. 6/11) och jur. stud. Arne Rosenlund (fr. o. m. 7/11), klubbmästare jur. stud. Tomas Matsson och konsulter jur. stud. Anita Plobeck, Rolf Söderlund ävensom under vårterminen Inger Strömberg och Mats Thulin samt under höstterminen Göran Eneroth och Per-Henrik Lindblom.
    Medlemsantalet har under året uppgått till 350—400.