Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under verksamhetsåret 1962 anordnat följande sammankomster:
    Debatter d. 9 april ang. »Etik och juridik» under medverkan av prof. Ingemar Hedenius, adv. Ragnar Gottfarb och assessor Mats Hilding, d. 11 maj ang. »Den nya studieordningen» under medverkan av prof. Henrik Hessler, prof. Hans Thornstedt, preceptor Per Olof Bolding och amanuens Jan-Olov Swahn, d. 23 okt. ang. »Juryn i tryckfrihetsmål» under medverkan av rådman Erik Björkman, adv. Nils Erik Segerfors och riksdagsman Manne Ståhl samt d. 20 nov. ang. »Straffånge eller patient? Ytterligheter inom svensk kriminalvård» under medverkan av fångvårdsdirektör Gunnar Marnell, rättspsykiater Karl-Erik Törnqvist, adv. Ragnar Gottfarb och doc. Knut Sveri.
    Colloquier d. 15 mars »Om advokatyrket» (inledare adv. Segerfors), d. 5 april »Näringsfrihet contra avtalsfrihet» (inledare regeringsrådet Åke Martenius), d. 9 maj »Det blödande liket som bevismedel» (inledare preceptor Per-Edwin Wallén), d. 9 okt. »Juristutbildningen över gränserna — problem och idéer» (inledare prof. Folke Schmidt), d. 16 okt. »Motivering av förvaltningsbeslut — en rättssäkerhetsgaranti» (inledare byråchef Erik Annell) samt d. 25 okt. »Om amerikansk rätt» (inledare Mr. J. W. Palmer).
    Besök inom ramen för verksamheten »Samhällskontakt» d. 8 mars Polismuseet, d. 21 mars Svenska Handelsbanken, d. 10 april Marabou, d. 17 aprilbörsen, d. 4 okt. Stockholms Enskilda Bank, d. 16 okt. amerikanska ambassaden, d. 30 okt. AGA, d. 7 nov. riksdagen, d. 19 nov. Svenska Dagbladet och d. 7 dec. utrikesdepartementet.
    Fester: Traditionell valborgsbal, recentiorsfest, julfest samt ölstånkor m. m.
    Representation: Föreningen har under året gästats av representanter från motsvarande föreningar i Åbo, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Representanter för juridiska föreningen har besökt Helsingfors, Oslo, Köpenhamn ochUppsala.
    Förlagsverksamheten: Föreningens förlagschef har under året varit prof. Hans Thornstedt och bibliotekarie jur. stud. Agneta Dillner. »Walborgaren» har utkommit traditionsenligt. »IUS-bäraren» har under året utkommit med 9 nummer.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Ivar Agge, och styrelsen har haft följande sammansättning: ordf. Ulf Anderfelt, v. ordf. Tommy Ekholm, sekr. Lennart Ohlsson-Leijon, skattm. Ulf Barck-Holst, bibliotekarie Agneta Dillner, konsulter Claes Felländer, Bo Widegren, klubbm. Ulla Hagström, Jan Hyllengren, Jan Lundberg, redaktör Sven H. Salén. — Föreningenhar omkring 1 000 medlemmar.