320    Justitiedepartementet. K. M:t har 5 april 1963 förordnat förste stadsfogden O. Beck-Friis att biträda inom justitiedep. med översyn av vissa till utsökningsväsendet hörande författningar.

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 15 mars 1963 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Nils Mangård att t. v. tjänstgöra såsom sakkunnig inom kommunikationsdep.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 22 mars 1963 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Allan Lundstedt till rev sekr. fr. o. m. 1 april 1963.

    Hovrätterna. K. M:t har
    22 mars 1963 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Bernhard Möller att t. v. t. o. m. 31 dec. 1967 vara v. ordf. på avd. i hovr.;
    29 mars 1963 förordnat hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Ingvar Henkow att 1 april—30 sept. 1963 fullgöra på lagman ankommande göromål.

    Häradsrätterna. K. M:t har

    22 mars 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Carl-Gustaf Wedin att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Svartlösa domsaga;
    5 april 1963 förordnat fiskalen i Svea hovr. Jan-Mårten Erfors att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Falu domsaga.

    Rådhusrätterna. K. M :t har
    22 mars 1963 utnämnt ass. vid Gtbgs rr Gösta Elander och Stig Nyman till rådm. i samma stad;
    5 april 1963 utnämnt t. f. ass. vid Gtbgs rr Anders Ekblom och Bo Ihrfelt till ass. vid samma rr.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 29 mars 1963 fr. o. m. 1 april 1963 utnämnt landsfiskalen i Ådalslidens dt G. Bergström till landsfiskal (polischefåklagare) i Örnsköldsviks dt och stadsfiskalen i Örnsköldsvik S.I.H. Svedberg till landsfiskal (utm.man) i sistnämnda dt.

    Riksåklagarämbetet har
    16 mars 1963 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Luleå Gunnar Isberg till polismästare, tillika stadsfiskal i Luleå;
    20 mars 1963 utnämnt landsfogdeassistenten L. I.S. Englund till bitr. stadsfiskal i Sundsvall fr. o. m. 1 april 1963.

Rättelse
    Efter välvilligt påpekande från auktoritativt håll ser jag mig nödsakad konstatera att ett beklagligt fel insmugit sig å s. 161 i min artikel rörande riksdagsledamots rättsliga ansvar i förra häftet av SvJT. De tre ledamöter av HD, som på grund av processuellt fel avvisade den i HD förda besvärstalan i det diskuterade målet, deltogo, därutinnan överröstade, i beslutet rörande den andra i målet betydelsefulla rättegångsfrågan, nämligen huruvida RF § 110 lade hinder i vägen för upptagande och prövning av den förda skadeståndstalan — detta helt i överensstämmelse med grunderna för RB 16:2. Sålunda samlade sig sex ledamöter (av sju) kring den ståndpunkt som ligger till grund för avfattningen av HD:s beslut i immunitetsfrågan. Det av mig gjorda misstaget förklaras i viss mån av den något rebusliknande och ej helt överskådliga redogörelsen i det tryckta referatet i NJA för omröstningsresultatet i HD.


I. A.

Trycklov 18/4 1962