HANS SAXÉN. Adekvans och skada. Acta Academiae Aboensis. Humaniora XXV, 2. Åbo 1962. Åbo akademi. 189 s. Kr. 24,00.
    SAXÉNS framställning av adekvansproblemen i skadeståndsrätten består av en allmän del och en speciell del. I den förra framlägges problemställningen och diskuteras allmänna riktlinjer för bedömningen av adekvansfrågor. I den senare, mera omfångsrika delen behandlas olika typsituationer, såsom personskada vilken drabbar särskilt mottaglig person, »skada uppkommen under medverkan av naturtilldragelser, oansvariga personer, djur eller andra exceptionella händelser», osv. Syftet är mera praktiskt än teoretiskt: förf. lägger större vikt vid att belysa hur särskilda frågor tillhörande adekvanskomplexet har bedömts i de olika ländernas rättspraxis och lagstiftning än vid att prestera en egen analys av principfrågorna.
    Med denna uppläggning blir det ej nödvändigt för Saxén att taga mera deciderad ställning till sådana allmänna frågor som om det är möjligt och lämpligt att uppställa ett allmänt adekvanskriterium och om detta i så fall bör göras subjektivt (t. ex. genom hänvisning till en särskilt sakkunnig persons uppfattning om de sannolika konsekvenserna av en händelse) eller objektivt (t. ex. genom prövning huruvida en inträffad händelse generellt ökat sannolikheten för inträffandet av en följdskada av ifrågavarande typ). Det blir tillräckligt för honom att referera olika uppfattningar härom och diskutera förtjänster och svagheter i dem. Han framhåller med rätta att de flesta i teorien uppställda adekvansregler såtillvida är godtagbara att de i konkreta fall kan tagas till stöd för både åläggande av och fritagande från skadeståndsansvar (s. 12). Själv ansluter sig Saxén närmast till tanken att det utmärkande för adekvansbedömningen är att undersöka, om en inträffad skada låg »i farans riktning» (s. 31 ff.). För hans behandling av de särskilda situationerna spelar dock denna mening en underordnad roll.
    Utom nordisk litteratur har både tysk, fransk och anglo-amerikansk kommit till användning. Man kan beklaga, att framställningen fullbordats vid en sådan tidpunkt att förf. ej kunnat beakta rättsfallet Overseas Tankship (U. K.) Ltd. v. Morts Dock & Engineering Co. Ltd. [1961] A. C. 388, 1 All E. R. 404, känt som The Wagon Mound, och den omfattande diskussion som följt på detta. Härigenom har hans framställning av den engelska rätten blivit inaktuell redan före publiceringen.
    I övrigt må endast sägas att avhandlingen synes väl fylla sitt syfte att ge en orientering i de konkreta frågorna sedda i belysning av olika principuppfattningar. En svensk läsare konstaterar med tillfredsställelse att även den svenska judikaturen är beaktad. Åsikter om hur praktiska spörsmål bör bedömas är alltid högst diskutabla på detta område, där varken teoretisk insikt eller rättspolitiska skäl kan ge några klara riktlinjer, men Saxén synes regelbundet ha goda skäl för de meningar han uttalar.

Jan Hellner