LITTERATURNOTISER 361Scandinavian Studies in Law 1962. Edited by FOLKE SCHMIDTAlmqvist & Wiksell. Uppsala 1962. 228 s. Kr. 20,00.

    Den sjätte årgången av Scandinavian Studies in Law har planenligt utkommit under 1962. Genom de sex volymerna har för en internationell publik presenterats ett rikhaltigt och mångskiftande material, som ger en god orientering inom olika delar av nordiskt rättsliv. Ämnen från skadeståndsrättens område har kanske särskilt ofta förekommit, och även i den sjätte årgången finner man två bidrag med anknytning till detta rättsområde, nämligen BERTIL BENGTSSONS »Contractual liability and liability insurance. A comparative study» och JAN HELLNERS »Tort liability and liability insurance», vilka för övrigt kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Dessutom påträffar man som svenska bidrag KURT GRÖNFORS' uppsats »Powers of position in the Swedish law of agency» och NILS STJERNQUISTS »The Swedish constitution and the budgetary principles». Svensk anknytning har också CARL JACOB ARNHOLMS »Olivecrona on legal rights. Reflections on the concept of rights». Av stort allmänt intresse för en internationell läsekrets är säkert W. E. VON EYBENS innehållsrika uppsats »Inter-Nordic legislative co-operation».

H. D-s

MAURICE MOISEIWITSCH. Five famous trials. With commentaries by Lord Birkett. London 1962. Heinemann. 210 s. 25 sh.

    I den långa raden böcker om uppmärksammade engelska rättegångar föreligger nu ytterligare ett arbete. Föremål för behandling är denna gång fem mordmål från de senaste hundra åren, och vart och ett av målen har försetts med intressanta kommentarer av den välkände, numera avlidne Lord Birkett. Fallen har tidigare uppmärksammats i litteraturen, flertalet i serien »Notable British trials».

    Mest bekant är väl målet mot George Joseph Smith, mannen som tog till vana att mörda sina nyblivna hustrur i badet. I fallet Adelaide Bartlett, åtalad för giftmord på sin man men frikänd, möter man som försvarare en av Englands största advokater genom tiderna, Sir Edward Clarke, sedermera uppmärksammad även som försvarare åt Oscar Wilde. I målen mot Steinie Morrison, som åtalades och dömdes för ett brutalt mord på en rysk-judisk immigrant, samt mot Florence Maybrick, som befanns skyldig till att ha arsenikförgiftat sin man till döds, synes man trots de fällande domarna kunna tala om ett kvarstående »reasonable doubt» i skuldfrågan. Beträffande Florence Maybrick åberopade inrikesministern uttryckligen detta förhållande som skäl för att omvandla det utdömda dödsstraffet till livstids straffarbete. I det femte av de behandlade målen fann juryn den tilltalade William Herbert Wallace skyldig till hustrumord på så svaga grunder att The Court of Criminal Appeal vidtog den ovanliga åtgärden att upphäva den fällande domen och försätta Wallace på fri fot. Omständigheterna i målen mot Morrison, Florence Maybrick och Wallace är därför knappast ägnade att stödja förf:s i boken framförda åsikt, att »the jury system, based on the judgement of twelve free, independant citizens, with all its imperfections is still the best method devised for obtaining justice in the long view.»

H. D-s

DENNIS BARDENS. Lord Justice Birkett. London 1962. Robert Hale Ltd. 288 s. 21 sh.

    Den nyligen bortgångne Lord Justice Birkett hör utan tivel till de stora juristerna i 1900-talets England, både som advokat (i 30 000 pundsklassen)

362 LITTERATURNOTISERoch som domare, i den senare egenskapen känd bl. a. från Nürnbergrättegångarna. Det är alltså helt i sin ordning att en biografi över honom nu föreligger. I sin traditionella uppläggning kan boken emellertid inte räknas till de stora juristbiografierna. Och den saknar den speciella förtjänst som man finner hos så många andra böcker från senare år om engelskt rättsliv, ett förord av Lord Birkett.
Förf. är journalist och har tidigare skrivit en biografi över Elisabeth Fry. Enligt förlagsreklamen är han vida berest, bl. a. i »Europa och Skandinavien».
 

S. R.