Ur Svensk författningssamling 1963
    44. KK 8 mars 1963 om ändring i utlandsreglementet d. 27 nov. 1953 (nr 666).
    46. Transumt av KM:ts brev 15 febr. 1963 till länsstyrelsen i Kalmar län ang. staden Oskarshamns förenande i judiciellt avseende med Aspelands och Handbörds domsaga.
    51. KF 29 mars 1963 ang. ändrad lydelse av 12 och 49 §§ förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
    70. KM:ts sjukvårdsstadga s. d.
    72. Lag 19 april 1963 ang. ändring i lagen d. 27 juli 1954 (nr 579) om nykterhetsvård.
    73. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 4 och 9 §§ lagen d. 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff.
    76. Lag 26 april 1963 om kreditaktiebolag.
    88. KK 19 april 1963 om ändrad lydelse av 9 § kung. d. 25 sept. 1959 (nr 454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m. m.
    93. KBr till Göta hovrätt 5 april 1963 ang. fören. av Kinda och Ydre domsaga med Linköpings domsaga.
    101. KK 10 maj 1963 om ändrad lydelse av kungörelsen d. 22 april 1949 (nr 217) ang. expeditioner m. m. som skola vara försedda med Konungens underskrift och kontrasignation av vederb. föredragande.
    107. KCirk 26 april 1963 ang. sjuklöne- och semesterförmåner för statstjänstemän m. fl.

S. R.