Betänkande angående utlännings tillträde till offentlig tjänst. Landshövdingen O. Rylander, som haft till uppdrag att verkställa översyn av bestämmelserna i § 28 regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst, har d. 22 mars 1963 till justitieministern avlämnat

376 NOTISERbetänkande med förslag till nya lagregler i ämnet (SOU 1963:7). I betänkandet framlägges förslag till dels nya grundlagsstadganden, dels en särskild lagom svenskt medborgarskap som villkor för offentlig tjänst. I fråga om de nya grundlagsstadgandena har förslaget utarbetats i samråd med författningsutredningen. För det fall att en ny regeringsform icke skulle antagas vid 1964 och 1965 års riksdagar, framlägges alternativa förslag till ny lagstiftning inom ramen för de nu gällande grundlagarna.
    Den allmänna princip, som ligger bakom förslaget, är att svenskt medborgarskap icke skall utgöra villkor för erhållande av allmän tjänst annat än då så särskilt stadgats. Helt allmänt skall i grundlag fastslås vilka befattningar som skall vara förbehållna svenska medborgare, men den närmare preciseringen av vilka tjänster det gäller skall återfinnas i den särskilda lagen om svenskt medborgarskap som villkor för offentlig tjänst. Det föreslås sålunda att i regeringsformen föreskrives, att endast den som är svensk medborgare må innehava eller utöva domartjänst. Detsamma skall gälla tjänst med vilken är förenad myndighetsutövning i ledande ställning eller uppgift att företräda riket eller åliggande av betydelse för rikets säkerhet. Då det gäller innehav eller utövande av annan tjänst, som innefattar myndighetsutövning, skall i vanlig lag kunna såsom villkor uppställas krav på svenskt medborgarskap. Bland de tjänstemän, som enligt förslaget till den särskilda lagen i ämnet måste vara svenska medborgare, må nämnas chefer för statliga verk, befattningshavare i departement, åklagare, polismän och i allmänhet befattningshavare inom försvaret. Detsamma föreslås helt allmänt, fastän med vissa undantag, gälla innehavare av tjänst eller uppdrag, varmed är förenad myndighetsutövning av icke allenast ringa omfattning, och dessutom innehavare av kommunal befattning, varmed är förenad myndighetsutövning i ledande ställning. En särskild dispensmöjlighet föreslås för medborgare i något av de övriga nordiska länderna, dock endast såvida icke hinder däremot möter enligt grundlagens allmänna riktlinjer.

H. D-s