Dalarnas juristförening har under 1962 haft sitt årsmöte d. 30 nov. i Falun. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret omvaldes landsfogden Axel Blomér, ordf., tingsdomaren Arne Nordgren, v. ordf., ombudsmannen Lars Calleberg, sekr., ombudsmannen Carl-Magnus Renström, kassaförv., hovrättsfiskalen Jan-Mårten Erfors, klubbm., och tingsnotarien Britta Melander samt nyvaldes hovrättsfiskalen Bo-Olof Melin. Vid en sammankomst efter årsmötesförhandlingarna höll prof. Ivar Agge ett föredrag över ämnet »Den nya brottsbalken». — Föreningen har 80 medlemmar.

    Gefleborgs läns juristförening har under 1962 sammanträtt två gånger. D. 19 juni hölls årsmöte å Turisthotellet i Älvkarleby, varvid hovrättsrådet Ingemar Ulveson, Sthm, höll föredrag över ämnet »Aktuella lagstiftningsfrågor på exekutionsrättens område», varefter följde diskussion. Föreningen sammanträdde d. 16 nov. i Gävle, varvid medlemmarna i Gästriklands läkareförening och Gästriklands prästsällskap hade inbjudits att deltaga. Prof. Ingemar Hedenius, Uppsala, talade över ämnet »Juridik och moral». Föreningens styrelse utgöres av landsfogden Christer Horn af Rantzien, ordf., stadsombudsmannen Lennart Grangert, v. ordf., adv. Bengt Mårtenson, sekr., kassaförv. och klubbm., rådmannen Sigvard Bjurek samt stadsfogden Nils Poleman. — Föreningen hade vid 1962 års utgång 59 medlemmar.

    Västernorrlands juristklubb har under 1962 hållit årsmöte d. 27 okt. i Sundsvall. Därvid höll efter de sedvanliga förhandlingarna häradshövdingen Nils Gustaf Fröding, Sundsvall, föredrag under rubriken »Domstolarna och trafikmålen», varefter diskussion följde. Efter föredraget samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km Karlsson, landssekr. Sune Lundborg, v. ordf., adv. Henrik Lindblom, f. d. häradshövdingen Herbert Beckman, adv. Albert Hansson, landsfogden John Rudström samt hovrättsfiskalen Arne Westlander, sekr., kassaförv. och klubbm. — Klubben har ett 100-tal medlemmar.

    Norrbottens juristförening har under 1962 haft nio sammanträden, varav ett ägnats åt besök på Norrbottens järnverk i Luleå och övriga åt föredrag av föreningsmedlemmar. Sammanträdena har som vanligt ägt rum under angenäma former och med givande diskussioner. Föreningen har ett trettiotal medlemmar.
    Den vid årsmötet d. 3 dec. valda styrelsen utgöres av bitr. landsfogden Ingemar Bäärnhielm, ordf., förste länsnotarien Lars-Arne Lenander, sekr., och stadsfiskalen Rune Helldén, klubbm.

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1962 hållit fyra sammanträden. D. 23 febr. erhöll medlemmarna information angående några verksamhetsområden av särskilt intresse för hovrättsjurister, varvid revisionssekr. Michael von K och talade om revisionstjänstgöring, hovrättsrådet Peter Westerlind om utredningsarbete, rättsavdelningschefen Stig Nordlund

378 NOTISERom departementstjänstgöring och hovrättsassessorn Böret Eriksson om arbete i riksdagsutskott. Föreningens årsmöte ägde rum d. 16 juni. Dr Bertil Falconer talade vid sammanträde d. 9 okt. om rättsmedicin, dess ställning som en hjälpvetenskap och om samarbetet mellan rättsmedicinare och jurister. Vid föreningens julfest d. 7 dec. talade doc. Albert Eskeröd om jultraditioner och julfirande i äldre tider samt visade några filmer. Utöver dessa sammanträden anordnade föreningen d. 12 maj ett »möte med våren», varvid deltagarna intog supé och därefter trådde »domaredansen». Föreningens styrelse har under året behandlat ett flertal aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1962—63 utgöres föreningens styrelse av adj. led. Bertil Voss, ordf., fiskalen Hans Olov Stark, v. ordf., byråchefen Lennart Groll, sekr., fiskalen Helga Rossipal, kassaförv., och assessorn Åke Bouvin. Suppl. är adj. led. Magnus Sjöberg samt fiskalerna Hans Henrik Abelin, Gösta Lind af Hageby, Ann-Mari Tengström och Anders Knutsson.
    Föreningen hade vid årsskiftet 1962—63 omkring 130 medlemmar.