Konferens i kriminal- och socialvårdsfrågor i Kiruna. Ett påtagligt bevis för att intresset för kriminalvården och socialvården kan vara levande även i rikets avlägsnare delar utgjorde den konferens i hithörande ämnen, som på stadens inbjudan hölls i Kiruna d. 1—2 april 1963. Initiativtagare och ordförande vid konferensen var häradshövding Gustaf Persson. Föredrag hölls av prof. Johs. Andenæs, Oslo, om kriminologisk forskning och kriminalpolitik, av prof. Hans Thornstedt, Sthm, och barnavårdsdirektör Algot Wickberg, Göteborg, om samarbetet mellan domstol, åklagarmyndighet och barnavårdsnämnd beträffande åtgärder mot unga lagöverträdare, av prof. Arne Trankell, Sthm, om psykologiska synpunkter på förhöret som arbetsinstrument och informationskälla och slutligen av prof. Torsten S:son Frey, Uppsala, om medicinska och sociala synpunkter på alkoholskador. På föredragen följde livlig diskussion. Konferensdeltagarna, till antalet omkring 80, kom huvudsakligen från Norrbottens län. Inslaget från Narvik var glädjande talrikt.

K. S.

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av 1962 till 49 304:24. Avkastningen under året utgjorde 3 203:36. Från fonden har under 1962 utdelats bidrag med sammanlagt 800 kronor. Betr. fondens ändamål, se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s

    Comité Maritime International — Avdelning Finland höll sitt årsmöte d. 25 febr. 1963 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr Rudolf Beckman, ordf., ministern jur. dr Sigurd von Numers, viceordf., samt sjöfartsrådet vice häradshövdingen Herb. Andersson, prof. Erik Castrén, adv. Christian Zitting och vice häradshövdingen Heikki Määttä. Föreningens medlemsantal uppgår till 51, varav 28 enskilda och 23 bolag eller sammanslutningar. Vid årsmötet redogjorde sjöfartsrådet Andersson för förhandlingarna vid sjörättskonferensen i Aten i april 1962 och vice häradshövdingen Appelqvist för Brysselkonferensen i juni samma år.

R.B-n

    Studier i komparativ rätt. Liksom tidigare (se SvJT 1962 s. 164 och 241anordnas även i år kurser vid den internationella fakulteten i internationell rätt i Luxemburg. Under vårsessionen anordnas förutom en grundläggande kurs i komparativ rätt en föreläsningsserie över »The law of the European communities» och ett seminarium för mera avancerade studier i främmande och komparativ rätt. Sommarsessionen, som pågår den 15 juli—7 sept., omfattar bl. a. en privaträttslig sektion med studier över »The contract of sale» och en offentligrättslig sektion med studier över »The liability of the state». Ett begränsat antal stipendier kan utgå. Närmare upplysningar lämnas av The secretariat of the International university of comparative sciences, 13 rue du Rost, Luxembourg.

H. D-s

    Italiensk studiekurs för domare. Centro Internazionale Magistrati »Luigi Severini» anordnar under tiden 1—20 sept. 1963 en studiekurs i Perugia. Kursen är avsedd för domstolsjurister med kunskaper i italienska eller franska språket, och som ämne har valts rättsväsendet, dess ställning enligt grundlagen samt dess organisation och funktion.

H. D-s