380PERSONALNOTISER    

 

Ny president i Svea hovrätt. K. M:t har 3 maj 1963 till president i Svea hovrätt fr. o. m. 1 sept. 1963 utnämnt chefen för UD s rättsavdelning, ambassadören Sture Petrén.
    Presidenten Petrén, som är född i Stockholm 3 okt. 1908, avlade där studentex. 1925 samt i Lund jur. kand.ex. 1930 och fil. kand.ex. 1932. Efter tingstjänstgöring i Borås domsaga kom han till Svea hovrätt, där han blev fiskal 1936 och assessor 1943. Han var bitr. sekr. i straffrättskommittén 1945—47 och sekr. i kommittén 1947—48. Han blev utrikesråd och chef för UD:s rättsavdelning 1949 samt erhöll envoyés namn 1956 och ambassadörs namn 1957. Han har varit ersättare för v. ordf. i arbetsdomstolen sedan 1950, sakk. i svenska delegationen till FN:s generalförsamling 1948—61, led. av FN:s administrativa domstol sedan 1952, v. ordf. i domstolen sedan 1953, led. av Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna sedan 1954, ordf. i kommissionen sedan 1962, led. av permanenta skiljedomstolen i Haag sedan 1955, ordf. i skiljedomstolen mellan Frankrike och Spanien 1957 ang. sjön Lanoux, medlem av förlikningsnämnden mellan Sverige och Österrike sedan 1962 samt ordf. i förlikningsnämnden mellan Belgien och Danmark sedan 1963. Han är ledamot av styrelsen för Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav o. Carin Olin sedan 1947, av Stockholms domkapitel sedan 1952 samt av Svenska turistföreningens styrelse sedan 1950. Han var vidare assistent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm 1947—59, sekr. i Internationella handelskammarens skiljedomstol 1940—45, i Stockholms handelskammares skiljenämnd 1946—48 och i dess skiljedomsinstitut 1949—61.

    Ny överståthållare. K. M:t har 10 maj 1963 utnämnt landshövdingen i Jönköpings län Allan Nordenstam att vara överståthållare fr. o. m. 1 nov. 1963. Betr. den nye överståthållaren hänvisas till SvJT 1952 s. 333.

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har 26 april 1963 förordnat sekr. i mönsterskyddsutredn., ass. i Sthms rr Gunnar Steiner att tillika vara sakkunnig i samma utredn.

    Socialdepartementet. K. M:t har
    19 april 1963 förordnat avd.chefen i socialdep. Lars-Åke Åström att under statssekr. i samma dep. Ernst Michanek t. v. beviljad tjänstledighet uppehålla bef. som statssekr. i dep:et;
    s. d. förordnat byråchefen i inrikesdep. Bengt Söderqvist till exp.chef i socialdep. fr. o. m. 1 maj 1963;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Ingrid Hilding till byråchef för lagärenden i socialdep. fr. o. m. 1 juli 1963.

    Finansdepartementet. Dep.chefen har 2 maj 1963 förordnat fiskalen i Svea hovr. E. G. Wahlgren att t. v. biträda såsom sakkunnig inom finansdep.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 3 maj 1963 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrl. Bo Lid att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har 3 maj 1963 utnämnt tingsdomaren i Vättle, Ale och Kullings domsaga Gunnar Ohlsson till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 juli 1963.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    19 april 1963 utnämnt t. f. häradshövd. i Mellersta Värends domsaga, hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Sven-Börje Jacobson till häradshövd. i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga fr. o. m. 1 nov. 1963;

PERSONALNOTISER 381    26 april 1963 utnämnt tingsdomaren i Askims och Mölndals domsaga Nils Källoff till häradshövd. i Flundre, Väne och Bjärke domsaga fr. o. m. 1 maj 1963;
    3 maj 1963 utnämnt ass. i Göta hovrätt Anders Brandel till tingsdomare i Hedemora domsaga fr. o. m. 1 juni 1963;
    s. d. utnämnt tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Rune Lindgren till tingsdomare i Tveta, Vista och Mo domsaga fr. o. m. 1 juli 1963;
    10 maj 1963 utnämnt t. f. häradshövd. i Aspelands och Handbörds domsaga, rev.sekr. Carl Georg Wargelius till häradshövd. i samma domsaga.