Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, fiskaler och tingsdomare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler och tingsdomare åtnjöto 1 april 1963 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:

    I Svea hovrätt: hovrättsråden I. Weidenhaijn (JO-ämb.), G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), P. E. Fürst (kommerskoll. m. m.), S. af Geijerstam (statsråd), G. Lagergren (led. av skiljekommissionen för egendom m. m. i Förbundsrepubliken Tyskland), S. G. Jonzon (rättsavd.chef jordbruksdep.), G. Thyresson (stf MO), N. Mangård (komm.dep.), T. Hesser (lagbyråchef just.dep.), H. Nordqvist (stf JO), L. Simonsson (byråchef just.dep.), F. Nyquist (suppl. f. ordf. i hyresrådet), P. Westerlind (just.dep.), J. Gyllensvärd (just.dep.), E. Åqvist (rättsavd.chef finansdep.), B. Hult (statssekr. just.dep.), I. Wallenberg (just.dep.), A. Loheman (just.dep.), G. Petrén (nordiska rådets svenska delegation), C. Persson (statssekr. inr.dep.), S. Egersten (tf. rev.sekr.), C. Holmberg (lagbyråchef just.dep.), Å. Sundquist (omb.man f. näringsfrihetsfrägor) och L. Fredlund (lagbyråchef just.dep.), assessorerna B. Mollstedt (just.dep.), B. Holmquist (rättsavd.chef komm.dep), A. Elowson (byråchef RÅ), M. Bäärnhielm (jordbruksdep.), S. Nordlund (rättsavd.chef inr.dep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (byråchef NO), G. Dyrssen (just.dep.), E. Holmberg (inr.dep.), T. Löwbeer (lagbyråchef handelsdep), G. Ericsson (lagbyråchef eckl.dep.), H. Bergqvist (just.dep.), E. Hellner (lagbyråchef inr.dep.), G. Sandell (just.dep.), T. Brundin (just.dep.), C. Åström (tf. rev.sekr.), T. Sars (byråchef JK), P. Hylander (JK-ämb.), Ingrid Hilding (soc.dep.), G. Ekman (eckl.dep.), A. Hedström (just.dep.), O.Rainer (lagbyråchef just.dep.), N. Mannerfelt (byråchef JO), I. Gullnäs (just.dep.), B. Rydin (just.dep.), U. Nordenson (just.dep.), Böret Eriksson (komm.dep.), C. Rune (just.dep.), C. Lidbom (byråchef soc.dep.), E. Green (riksdagens konst.utskott), C.-J. Cosmo (just.dep.), A. Wigelius (riksdagens I lagutskott), L. Herlitz (tf. rev.sekr.), R. Berggren (inr.dep.), P. Hildebrand (jordbruksdep.), A. Ekström (just.dep.), A. Wilhelmsson (just.dep.), J. Mueller (eckl.dep.), H. Wibling (tf. rev.sekr.) S.-E. Nilsson (lagbyråchef finansdep.), R. Söderblom (tf. rev.sekr.), Brit-Marie Ericsson (tf. rev.sekr.), C.-E. Sturkell (tf. byråchef socialstyrelsen), H. Montgomery (lagberedningen), A. Wallén (finansdep.), G. Herner (just.dep.), H. Tjernberg (inr.dep.), Gunvor Bergström (just.dep.), P. von Möller (riksdagens III lagutskott), L. Olsgren (just.dep.) och L. Groll (byråchef hyresrådet), fiskalerna O. Bruun (tf. universitetslektor vid handelshögskolan i Göteborg), S. Edlund (studier), M. Sjöberg (riksdagens I lagutskott), A. Agell (docent Uppsala), C.-A. Spak (just.dep.), G. Ljungberg (studier), H.-O. Stark (arbetsdomstolen), O. Matton (FN-bat. Gaza), L. Jonson (näringsfrihetsrådet), A. Knutsson (arbetsdomstolen), S. Strömholm (studier) och I. Rexed (studier) samt tingsdomarna E. Linder (FN-bat. Kongo) och A. Nordgren (tf. rev.sekr.).

    I Göta hovrätt: hovrättsråden U. Lundvik (lagberedningen), I. Ulveson (lagberedningen), B. Wieslander (rättsavd.chef statsrådsberedningen),G. Ekblad (rättsavd.chef eckl.dep.), T. Landahl (tf. rev.sekr.), H. Romander (byråchef fångvårdsstyrelsen), assessorerna F. Lindstam (tf. rev.sekr.), A. Frennberg (tf. rev.sekr.), B. Frank (just.dep.), U. Maiander (JO-ämb.) samt fiskalerna J. Heuman (riksdagens III lagutskott) och H. Olsson (studier).

    I hovrätten över Skåne och Blekinge: assessorerna B.-E. Ähberg (just.dep.), K.-G. Lindelöw (eckl.dep.), E. Holmberg (just.dep.), G. Danielson (lagbyråchef soc.dep.), L. Villius (tf. rev.sekr.), G. Möller (tf. rev.sekr.), ö. Wetterberg (just.dep.), B. Isacson (byråchef MO) och I. Lindh (eckl.dep.) samt fiskalerna N. O. Wentz (eckl.dep.), B. Wilhelmsson (riksdagens II lagutskott), J. Johnsson (riksdagens II lagutskott), S. Ramkull (riksdagens II lagutskott), E. Aspelin (just.dep.), L. Persson (JO-ämb.) och L. Pålsson (studier).

384 PERSONALNOTISER    I hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden T. Hellquist (Förenta Nationerna), S. Jungefors (finansdep.), G. Borggård (exp.chef. handelsdep.), L. Öhrbom (byråchef RÅ), B. Hamdahl (rättsavd.chef soc.dep.) och E. Borglund (inr.dep.), assessorerna L. Thorleif (tf. rev.sekr.), J.-E. Jagander (just.dep.), L. Ljunggren (försvarsdep.), T. Löfstedt (just.dep.) och O. Börjeson (JO-ämb.), fiskalerna S. Hillert (docent Uppsala), U. Cervin (docent Lund) och C. G. Källner (inr.dep.).

    I hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden R. Hermansson (statsråd), E. Nyman (just. dep.), G. Steen (handelsdep.), C. Nordström (lagbyråchef komm.dep.) och L. Landh (just.dep.), fiskalerna T. Sigeman (studier) och T. Fahlander (komm.dep.) samt tingsdomaren P.-U. K:son Hagberg (tf. rev.sekr.).

    I hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden Å. Paulsson (tf. exp.chef försvarsdep.), I. Lidbeck (tf. avd.chef civ.dep.), S. Marcus (rättsavd.chef försvarsdep.), F. Rekke (tf. rev.sekr.), assessorn I. Kilander (just.dep.) och fiskalen G. Normark (civ.dep.).