Ur nordiska tidskrifter
    Allmän månadsstatistik. Nr 5. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 368—369.

    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 6/1962. KLAS MAGNUSON, Några reflexioner angående negativa beslut och utsättande av äventyr inom förvaltningsförfarandet, s. 247—252. BERTIL WENNERGREN, Handläggningsnormer och ändamålsenlighet, s. 253—256. RUDOLF RAJMIC, Polsk kodifikation rörande förvaltningsförfarandet, s. 257—265. OLLE LUNDSTRÖM, Om riksdagens militieombudsman, s. 266—291.
    Juristen. Nr 9. POUL ANDERSEN, Domstolsprøvelse i Ekspropriationssager, s. 205—226. — Nr 10. FINN RYHAVE, Om praksis i faderskabssager med flere sagsøgte, s. 233—242. Isi FOIGHEL, Et nyt internationalt voldgiftssystem?, s. 243—247. — Nr 11. O. A. BORUM, Aktieselskaber. Ansvaret, s. 249—261.
    Juristnytt. Nr 7. WILHELM VON SCHÉELE, Domarutbildningen i Förbundsrepubliken Tyskland, s. 147—151.
    Lov og rett. Nr 5. ERLING SELVIG, Erstatningsansvar og skadet interesse, s. 193—206. ASBJØRN EIDE, Rettslige sider ved spørsmålet om å gjøre NATO til atommakt, s. 207—217. EVALD RYGH, Delvis oppfylte, gjensidig bebyrdende kontrakter i formuesligningen, s. 217—223. ARVID FRIHAGEN, Prislovens § 18 og en høyesterettsdom, s. 223—229. EINAR MELANDER, Beslag av papirer, s. 230—234. IVAR STEIG, Fjernsynsantenner og husleielovens § 23, s. 235—236.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. H. 3—4/1962. Elfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd. Diskussion om ämnena Nordisk patent, Eldre rett som nyhetshinder. Det nordiske patentlovutkast i lys av det internasjonale patentlovarbejde och Patent på kjemiske forbindelser, lægemidler, næringsmidler og nytelsemidler, s. 121—230. ÅKE V. ZWEIGBERGK, Patentsamarbetet inom Europarådet under 1962, s. 231—245. ÅKE LÖGDBERG, Några immaterialrättsliga spörsmål (skyddstider, fotografiska bilder), s. 252—258. W.WEINCKE, Nordiske disharmonier på ophavsretsområdet, s. 259—275.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 1. PER KLEPPE, Politikk og administration, s. 7—21. W. A. PALME, Om den administrativa domsrätten i Finland och Sverige, s. 22—38. OLAF SOLUMSMOEN, Statens informasjonstjeneste i Norge, s. 39—45. AUDVAR Os, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, s. 46—66. H. BAHR, Norske Høyesterettsdommer av administrativ interesse 1959, s. 67—83.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 1. Meddelanden från ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor och från näringsfrihetsrådet, s. 81—90.
    Statistisk tidskrift. Nr 2. CECIL HAMMARBERG, Den grövre brottsligheten, s. 144—151.
    Svensk tidskrift. H. 3. NILS ANDRÉN, Kungarikets nya kläder, s. 120—137. HILDING EEK, Preliminärer i författningsdebatten, s. 138—142.
    Tiden. Nr 5. KARL-ERIK LUNDEVALL, Radions frihet och ansvar, s. 277—286.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 2. EJNAR HÖRSTADIUS, Om domarens uppgifter i den muntliga processen, s. 139—147. JAN SUNDIN, Till frågan om taxeringsintendentens uppgifter i taxeringsprocessen, s. 148—156.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 21. PER JACOBSEN, Om tillidsmandens ret til sin stilling, s. 101—108. — Nr 24. O. A. BORUM, Lidt lovgivningsteknik, s. 117. KAI BLICHER, Mere om vidnebetænkningen, s. 118—119.

C. H.