Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor. Vid ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor behandlades under år 1962 sammanlagt 227 ärenden, av vilka 146 slutfördes.
    Av ärenden upptagna på grundval av uppgifter i kartellregistret avskrevs ett, som avsåg avtal om rabatter och kvotering beträffande elspisar, sedan avtalet uppsagts. Två andra ärenden av detta slag, varav det ena avsåg prissättning på träfiberplattor och det andra prissättning inom låssmedsbranschen avskrevs, sedan i avtalen intagna vitesbestämmelser, tillämpliga bl. a. vid medlems underskridande av överenskomna gemensamma priser, slopats.
    76 framställningar om åtgärder från enskilda parter slutbehandlades under året. I 34 av dessa fall undanröjdes ursprungligen påtalade missförhållanden helt eller delvis. 31 av dessa fall avsåg leveransvägran (därav 13 betr. livsmedel, 3 radio-, TV- och hushållsapparater, 2 tidningar och 15 bl. a. reservdelar för olika ändamål, emballage, fotoartiklar och biltillbehör) och 3 fall prisdiskriminering. Antalet ärenden som avskrevs, enär skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen bedömdes icke föreligga, uppgick till 23, av vilka 21 avsåg leveransvägran (därav 7 betr. böcker, tidningar och penninglotter, 2 livsmedel, 13 bl. a. skridskor, dammsugare, mattor och möbler). De sammanlagt 6 framställningar, som under året gjordes till näringsfrihetsrådet, grundade sig samtliga på anmälningar från enskilda parter. Framställningarna avsåg prisdiskriminering vid försäljning av ma-

476 NOTISERskinglas, leveransavstängning i fråga om snabbkopieringspapper, visst funktionsrabattsystem och prisdiskriminering i samband därmed, leveransvägran i fråga om vissa kolonialvaror till intresseförening samt leveransvägran ifråga om livsmedel till kringföringshandlare.
    Bland ärenden, som upptagits ex officio bl. a. på grund av uppgifter i dagspressen, rörde ett distriktsindelningen inom bilhandeln och ett annat s. k. kundskydd beträffande verktygsmaskiner. Antalet av ämbetet uppmärksammade fall av underlåtenhet att beakta det s. k. bruttoprisförbudet uppgick till 20, huvudsakligen i samband med annonsering.
    Till statens pris- och kartellnämnd gjordes 17 framställningar om utredning rörande olika fall av konkurrensbegränsning, däribland beträffande möbler, bröd, dentalmaterial, elektriska installationer, radioapparater, plywood och kringföringshandel. — Antalet utredningar som av pris- och kartellnämnden företagits ex officio och överlämnats till ämbetet uppgick till 31. Flertalet avsåg pris- och marginalförhållanden inom olika branscher och föranledde ej särskild åtgärd från ämbetets sida.

B.-H. K.