Nytt justitieråd. K. M :t har 5 juni 1963 till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1963 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Bengt Hult.
    Statssekreterare Hult är född i Västerås 1917, blev student där 1936 och jur. kand. i Stockholm 1941. Efter tingstjänstgöring i Västmanlands mellersta domsaga inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1945, assessor 1952 och hovrättsråd 1961. Han var sekreterare i arbetsdomstolen 1948—1950, t. f. byråchef i socialstyrelsen 1952—1953, ledamot och sekreterare i strafflagberedningen 1953—1956. Efter att ha biträtt med lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet 1957 blev han lagbyråchef där samma år och statssekreterare 1961. Han var 1953—1961 ersättare i arbetsdomstolen. Han är sedan 1961 viceordf. i Pressens opinionsnämnd.

    Justitiedepartementet. K. M:t har 10 maj 1963 förordnat häradshövd. Johan Björling att inom justitiedep. biträda med visst lagstiftningsarbete rörande radions juridiska ansvar.
    Dep.chefen har
    27 maj 1963 entledigat jur. dr Gunnar Fredriksson från honom meddelat förordnande att såsom expert biträda utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten;
    31 maj 1963 förordnat landshövd. Ingvar Lindell, ordf., led:a av riksdagens I kamm., dir. Carl Albert Anderson, red. Per Hilding, lantbruk. Ivan Svanström och lantbruk. Ragnar Sveningsson samt led:a av riksdagens II kamm., red. Ingemar Andersson och förste postiljonen Svante Lundkvist att verkställa utredn. ang. riksdagens ombudsmannaämbetens framtida org. och verksamhetsformer;
    s. d. förordnat pres. Liss Granqvist, ordf., verkst. dir. Claes Breitholtz, led. av riksdagens I kamm., jur. dr Lennart Geijer, led. av riksdagens II kamm. Henning Gustafsson och förbundsordf. Erik Svensson att utreda den fortsatta hyresregl.lagstiftningen.

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 5 juni 1963 förordnat avd.chefen i försvarsdep., hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Åke Paulsson till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1963.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 3 maj 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Per Hildebrand att fr. o. m. 1 juni 1963 t. v. i jordbruksdep. bestrida på byråchef för lagärenden ank. göromål.