Ur svensk författningssamling 1963
114. Lag 17 maj 1963 om semester.
122. Lag 3 maj 1963 ang. ändring i lagen d. 6 juni 1962 (nr 270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall i Kopparbergs län.
127. Lag 10 maj 1963 ang. ändring i lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
128. Lag 10 maj 1963 om ändring i kommunala vallagen d. 6 juni 1930 (nr 253).
136. KK 17 maj 1963 om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
138. Lag 3 maj 1963 i anledning av Sveriges anslutning till de internationella fördragen ang. godsbefordran å järnväg samt ang. befordran å järnväg av resande och resgods.
149. Lag 22 maj 1963 om ändring i rättegångsbalken.
150. Lag s. d. om ändrad lydelse av 42 och 63 §§ militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
151. Lag s. d. om ändrad lydelse av 15 kap. 29 § giftermålsbalken.
152. Lag s. d. om ändring i föräldrabalken.
153. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 27 juni 1924 (nr 322) om vård av omyndigs värdehandlingar.
158. Lag 17 maj 1963 om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift.
163—166. Lag 31 maj 1963 ang. ändrad lydelse av 3 och 4 §§ lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
167. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 21 dec. 1945 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
177. KF 31 maj 1963 om ändring i förordningen d. 19 nov. 1914 (nr 383) ang. stämpelavgiften.
178. KK s. d. om ändring i förordningen d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
182. KF s. d. om ändrad lydelse av 3 § statens löneförordning d. 31 maj 1957 (nr 228).
193. Lag 22 maj 1963 om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m. m.
194. KK s. d. med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 22 maj 1963 (nr 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m. m.
197. Lag s. d. om allmänt kriminalregister.
198. KK s. d. med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 22 maj 1963 (nr 197) om allmänt kriminalregister.
199. KK s. d. ang. utfärdande i vissa fall av utdrag ur allmänna kriminalregistret.
210. KK 17 maj 1963 ang. ändring i förordningen d. 8 juni 1945 (nr 329) ang. utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser m. m.
213. Lag 5 juni 1963 ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen d. 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap.
214. K stadga 17 maj 1963 ang. statsdepartementen.
218. Lag 10 maj 1963 om ändring i byggnadslagen d. 30 juni 1947 (nr 385).
219. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.

S. R.

1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Peter von Möller och hovrättsfiskalen Börje Wilhelmsson.