Översyn av hyresregleringslagstiftningen. I skrivelse till K. M:t har statens hyresråd ifrågasatt om icke hyresregleringslagens konstruktion borde tagas under förnyat övervägande. Hyresrådet har framhållit, att de tillämpade grunderna för hyresregleringen lett till att betydande nivåskillnader numera råder mellan hyror i hus av olika ålder och med olika finansieringsformer men att man vid en avveckling av hyresregleringen har att räkna med en successiv utjämning av hyresnivån och att det är önskvärt att hyrorna redan före avvecklingen kan anpassas efter lägenheternas inbördes marknadsmässiga hyresvärde. Som en utväg har hyresrådet anvisat möjligheten att tillämpa en reglering av det slag som avses i 6 § hyresregleringslagen. Detta innebär att avtalsfrihet i princip skulle gälla med möjlighet för hyresnämnden att efter ansökan eller ex officio nedsätta oskälig hyra.
    Justitieministern har enligt K. M:ts bemyndigande tillkallat sakkunniga (se SvJT 1963 s. 479) för att utreda bl. a. de med hyresrådets framställning avsedda frågorna. I direktiven till utredningen pekar justitieministern på den utveckling som ägt rum sedan hyresregleringslagens tillkomst, och han finner det mot bakgrund härav naturligt att nu ta utformningen av reglerna om hyressättningen under omprövning. Med hänsyn till det inbördes sambandet mellan hyresregleringslagens regler om hyressättning och om besittningsskydd bör enligt direktiven utredningen även sysselsätta sig med utformningen av bestämmelserna om besittningsskydd. Justitieministern finner det böra övervägas, om icke de särskilda reglerna för orter med lägenhetsbrist kunde infogas bland andra hyresrättsliga bestämmelser i en revi-

572 NOTISERderad permanent hyreslag. Denna skulle i så fall innehålla dels grundläggande regler om besittningsskydd samt prövning av hyrans storlek och andra villkor för nytt hyresavtal, dels i vissa begränsade avseenden härifrån avvikande bestämmelser, vilka efter särskilt förordnande kunde bringas i tillämpning i orter med påtaglig lägenhetsbrist. Av särskild betydelse vid bedömningen av denna fråga finner justitieministern vara, i vad mån ett enhetligt förfarande vid hyrestvister av olika slag kan ifrågakomma. Det nuvarande förhållandet att vissa hyrestvister handlägges vid hyresnämnder och hyresrådet, medan andra behandlas vid allmänna domstolar, är förenat med påtagliga olägenheter, och enligt direktiven bör ett enhetligt förfarande eftersträvas, även om valet mellan specialförfarande och handläggning vid allmän domstol är svårt. Justitieministern finner det emellertid böra ankomma på den nya utredningen att överväga även denna fråga.

H. D-s