De juridiska fakulteterna. Enligt 1958 års stadga ang. juridiska och samhällsvetenskapliga examina (se SvJT 1958 s. 608 ff.) omfattar juris kandidatexamen följande examensämnen: nationalekonomi med företagsekonomi, rättshistoria, civilrätt I (»C I»), civilrätt II (»C II»), civilrätt III (»C III»), straffrätt, processrätt, offentlig rätt med folkrätt, finansrätt, internationell privaträtt, allmän rättslära samt tillämpade studier i ett av de juridiska ämnena. Tillämpade studier kan dock med tillstånd av juridiska fakulteten utbytas mot studier i något av de till historisk-filosofisk sektion vid universitetet hörande ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi eller statskunskap. — Lärartjänster i företagsekonomi saknas vid de juridiska fakulteterna. Undervisningen i den i examensämnet nationalekonomi med företagsekonomi ingående delstudiekursen i företagsekonomi anordnas därför av de historiskfilosofiska sektionerna vid universiteten. — CI omfattar allmän civilrätt, allmän förmögenhetsrätt och förmögenhetsrätt beträffande lös egendom (inbegripet försäkringsrätt, transport- samt växel- och checkrätt). C II omfattar i Uppsala och Lund fastighetsrätt, associationsrätt och arbetsrätt och i Stockholm fastighetsrätt, associationsrätt och immaterialrätt (inbegripet konkurrensrätt). I C III ingår i Uppsala och Lund familjerätt och immaterialrätt inbegripet konkurrensrätt) och i Stockholm familjerätt och arbetsrätt. Ansvaret för de olika civilrättsämnena fördelas mellan professorerna i civilrätt. — Såsom framgår av nedanstående uppställning är de tre juridiska fakulteterna i landet något olika organiserade med hänsyn till antalet lärarbefattningar och deras ämnesområden. Professorn i försäkringsrätt i Stockholm bedriver viss undervisning och examination i civilrätt. Innehavaren av Carl Lindhagens professur i internationell rätt svarar i Stockholm för undervisningen och examinationen i internationell privaträtt och folkrätt.
    De akademiska lärarna i de juridiska fakulteterna var den 1 sept. 1963 följande.
    Uppsala universitet. Professorer: Å. Malmström i civilrätt och internationell privaträtt (C III), P. O. Ekelöf i processrätt, I. Strahl i straffrätt, H. Hessler i civilrätt (C II), S. Jägerskiöld i offentlig rätt med folkrätt, L. Mutén i finansrätt med finansvetenskap, S. Bergström i civilrätt (C I) samt L. Hjerner i allmän rättslära. Professurerna i nationalekonomi och rättshistoria är vakanta (t.f. professorer A. Lindbeck resp. S. Gagnér). Preceptorer: B. Bengtsson i civilrätt, S. Hillert i civilrätt samt F. Sterzel i offentlig rätt.

NOTISER 573Docenter: E. Anners (e. o. forskardocent) i rättshistoria, S. Gagnér (e. o.) i rättshistoria, S. Larsson (e. o.) i processrätt, O. Nyquist (e. o.) i kriminalpolitik samt A. Agell (e. o.) i civilrätt.
    Lunds universitet. Professorer: K. Olivecrona i processrätt, F. Lejman i civilrätt (C I), C. Welinder i finansrätt och finansvetenskap, P. Stjernquist i civilrätt (C II), Å. Lögdberg i civilrätt med internationell privaträtt (C III), G. Hafström i rättshistoria, T. Strömberg i allmän rättslära, A. Nelson i straffrätt samt H. Strömberg i offentlig rätt med folkrätt. Preceptorer: A. Adlercreutz i civilrätt och U. Persson i civilrätt. Precepturerna i nationalekonomi och offentlig rätt är vakanta (t.f. preceptor B. Thalberg i nationalekonomi). Universitetslektor: M. Markendag (propedeutiska kursen). Docenter: P.-E. Wallén (e. o.) i rättshistoria, G. Wallin i civilrätt, G. Englund (e. o.) i finansrätt, C. Elwing (e. o.) i processrätt samt U. Cervin (e. o.) i civilrätt.
    Stockholms universitet. Professorer: H. Nial i civilrätt /samt internationell privaträtt/ (såsom rektor befriad från undervisnings- och examinationsskyldighet, t. f. professor J. Sundberg — C III), I. Agge i allmän rättslära, F. Schmidt i civilrätt (C I), I. Svennilson i nationalekonomi med finansvetenskap, S. Ljungman i civilrätt jämte finansrätt (C II), J. Hellner i försäkringsrätt, O. Westerberg i offentlig rätt, H. Eek i internationell rätt, H. Thornstedt i straffrätt samt L. Welamson i processrätt. Professurerna i finansrätt med finansvetenskap och rättshistoria är vakanta (t. f. professorer Ä. Hellner resp. I. Nylander). Preceptorer: P. O. Bolding i processrätt, F. Kaijser i offentlig rätt samt J. Sundberg i civilrätt. Precepturen i straffrätt samt två precepturer i civilrätt är vakanta (t.f. preceptorer G. Almgren och H. Tiberg i civilrätt). Docenter: N. Dillén i processrätt, G. Petrén i förvaltningsrätt, D. Helmers i finansrätt, I. Nylander (e. o.) i rättshistoria, Å. Hellner (e. o.) i finansrätt, H. Blix i folkrätt, H. Tiberg (e. o.) i civilrätt samt K. Sveri (forskartjänst) i kriminologi.

H. T.