574 DÖDSFALL    Bror Gustaf Brinck avled d. 16 juni 1963. Han var född i Vagnhärad, Södermanlands län, d. 22 mars 1879 samt avlade mogenhetsex. i Örebro 1898 och hovrättsex. 1904. Efter tingsmeritering och administrativ tjänstgöring blev han civilrådman i Sundsvall 1921.

    Harald Johan Oscar Löwenberg avled d. 22 juni 1963. Han var född i Visby d. 25 nov. 1895 samt avlade i Sthm studentex. 1913 och jur. kand.ex. 1918. Efter tingsmeritering och hovrättstjänstgöring blev han rådman i Visby och borgmästare där 1937.

    Ernst Harald Haslewood Salomon avled d. 8 juli 1963. Han var född i Malmö d. 20 juni 1867 samt avlade mogenhetsex. i Sthm 1887 och hovrättsex. i Uppsala 1893. Efter tingsmeritering och viss annan tjänstgöring kom han till Stockholms rådhusrätt, där han var förste civilassessor 1924—35. Han gjorde sig känd bl. a. genom sina insatser i fråga om behandlingen av minderåriga brottslingar samt tog del i arbetet på lagstiftningen ang. villkorlig dom.

    Helge Ernst Hjalmar Forkman avled d. 10 juli 1963. Han var född i Kävlinge, Malmöhus län, d. 27 nov. 1895 samt avlade i Lund mogenhetsex. 1914 och jur. kand.ex. 1918. Efter tingstjänstgöring kom han till rådhusrätten i Malmö, där han blev assessor 1932 och rådman 1947.

    John Arthur Samuelson avled d. 17 juli 1963. Han var född i Malmö d. 12 dec. 1881 samt avlade mogenhetsex. där 1900 och jur. utr.kand.ex. i Lund 1904. Efter tingsmeritering och viss annan tjänstgöring kom han till Svea hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1917. Han blev hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge 1918. Han var militieombudsman 1924—26 samt häradshövding i Hallands mellersta domsaga från 1925.

 

PERSONALNOTISER    

Justitiedepartementet. K. M:t har
    28 juni 1963 till byrådir. i justitiedep. fr. o. m. 1 juli 1963 utnämnt, i Ao 27 tf. byrådir. hos fångv.styr., förste byråsekr. och omb.mannen där Sven Fischier och i Ao 25 1 :e kanslisekr. i samma dep. Nils Grass och Gunnar Holmgren samt e. o. förste kanslisekr. i dep:et Christer af Winklerfelt;
    s. d. till 1 :e kanslisekr. i justitiedep. fr. o. m. 1 juli 1963 utnämnt e. o. 1 :e kanslisekr. där Olle Hellberg;
    s. d. till e. o. 1 :e kanslisekr. i justitiedep. fr. o. m. 1 juli 1963 förordnat tf. 1 :e kanslisekr. där Torsten Johansson och Margit Hirén samt e. o. kanslisekr. där Birgitta Liljefors, därvid Johansson tillika förordnats att fr. o. m. samma dag t. v. uppehålla en tjänst såsom byrådir. i Ao 25.
    Dep.chefen har
    20 juni 1963 entledigat ass. i Göta hovr. Bo Frank från förordnande såsom bitr. sekr. i etableringsutredn.;
    24 juni 1963 förordnat rev.sekr. Michael von Koch till sekr. åt de sakkunniga för utredn. av den fortsatta hyresregl.lagstiftn.;
    27 juni 1963 förordnat justitierådet Per Bergsten att såsom sakkunnig företaga översyn av vattendomstolarnas personalbehov och därmed sammanhängande frågor ävensom ass. i Svea hovr. Gösta Dyrssen att såsom expert biträda utredn.mannen och e. vattenrättsdomaren Hans Svahn att vara sekr. åt utredn.mannen;
    s. d. förordnat byrådir. S. A. Laurell till sekr. åt utredn.mannen för undersökning av möjligheterna att i vidgad utsträckning upptaga utlandssvenskar i folkbokföringen;

PERSONALNOTISER 575    s. d. förordnat kammarrättsfiskalen Lennart Huss att såsom expert biträda pensionsstiftelseutredn.;
    28 juni 1963 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Folke Nyquist att företaga översyn av reglerna om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap och därmed sammanhängande frågor;
    4 juli 1963 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Olof Börjesson till sekr. åt de sakkunniga för utredn. ang. riksdagens ombudsmannaämbetens framtida org. och verksamhetsformer.