Internationell domarkongress. UIM — Union Internationale des Magistrats — som bildades för cirka 10 år sedan i Salzburg, hade i år inbjudit till sin andra kongress att äga rum d. 10—14 juni 1963 i Haag. Där hade under ordförandeskap av P. H. Smits, president i nederländska kassationsdomstolen, samlats cirka 300 jurister — varav många med fruar — från 23 länder, bland dem USA, Japan, Brasilien och Ceylon; från Sverige, som icke är medlem i unionen, deltogo fyra jurister. — Kongressens beskyddare var H. M. Drottning Juliana och samtliga mötesförhandlingar utom avslutningsceremonin ägde rum i Binnenhofs pampiga Ridderzaal, där unionens ordförande, Jean Relinquet, Avocat Général å la Cour de Cassation i Paris, invigningstalade. — Förhandlingarna voro uppdelade i en civilrättslig avdelning med huvudtema modernisering av civilprocessen (Modernisation de la procédure civile contentieuse) och en straffrättslig avdelning, som behandlade de internationella verkningarna av brottsmålsdomar (Les effets internationaux des jugements répressifs). Möjlighet fanns att följa båda avdelningarnas arbete men flertalet deltagare ägnade sig endast åt endera avdelningen, medan övrig tid anslogs åt deltagande i ett flertal arrangerade utflykter. — Värdlandet visade även i övrigt synnerligen stor gästfrihet; sålunda voro deltagarna med damer inbjudna bl. a. till mottagningar som gåvos, dels i Haag under värdskap av borgmästaren och magistraten, dels i Amsterdam på Rijksmuseum, där justitieministern, magistraten och borgmästaren voro värdar.

G. L-dh

    FN-kongress om förebyggande av brott. Enligt FN:s generalförsamlings resolution d. 1 dec. 1950 skall vart femte år hållas en internationell kongress om förebyggande av brott och behandling av brottslingar. Två sådana kongresser har hittills anordnats, den första i Genève 1955 och den andra i London 1960. En tredje kongress skall med den svenska regeringen som värd hållas i Stockholm d. 9—18 aug. 1965. Därvid kommer man att sysselsätta sig både med brottsförebyggande verksamhet på det predeliktuella stadiet och med åtgärder för att förebygga återfall i brott. Officiella språk blir vid kongressen engelska, franska, spanska och ryska, och simultantolkning mellan dessa språk kommer att anordnas.
    Vissa deltagare i kongressen kommer att utses av sina länders regeringar eller av organ för FN och andra internationella organisationer. Även andra, t. ex. universitetslärare, domare och advokater, kan emellertid under tiden d. 1 sept. 1963—1 mars 1965 ansöka om deltagande. Ansökningsformulär tillhandahålles av The Chief of the Section of Social Defence, United Nations European Office, Genève.

H. D-s