Utredning angående grannelagsrätt. I det förslag till ny jordabalk, som lagberedningen avlämnade 1960, reglerar 3 kap. rättsförhållanden mellan grannar. Förslaget bygger i denna del på lagberedningens år 1947 avgivna betänkande med förslag till vissa delar av en ny jordabalk.
    Enligt lagberedningens förslag må fast egendom icke brukas på sådant sätt att granne vållas immissioner utöver vad i orten är eller kan påräknas bli vanligt, med mindre besväret likväl bör tålas med hänsyn till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden eller till dess ringa betydelse. Dock skall bl. a. för industriella anläggningar dispens från det allmänna förbudet kunna meddelas i form av koncession till den störande verksamheten. Sådan koncession skall enligt förslaget meddelas av en särskild nämnd. Lagberedningen har förutsatt att närmare bestämmelser skall meddelas i en särskild lag om grannelagskoncession och att frågan om detaljutformningen av en sådan lag skall bli föremål för särskild utredning. Ett utkast till lag finns dock fogat till 1947 års betänkande.
    För utredning angående utformningen av en koncessionslagstiftning beträffande grannskapsstörande verksamhet har justitieministern enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande tillkallat ett antal sakkunniga (se s. 652). I direktiven pekas bl. a. på att 1956 års flygbullerutredning i sitt 1961 avgivna betänkande (SOU 1961: 25) avstått från att framlägga ett eget definitivt förslag till rättslig reglering av den speciella form av immissioner, som flygplansbuller utgör, och i stället föreslagit att frågan upptoges till behandling gemensamt med frågan om störningar på grund av andra immissioner.
    Enligt justitieministerns uttalande i direktiven bör utgångspunkten för de sakkunnigas arbete vara en civilrättslig grannelagsreglering av i stort sett den beskaffenhet, som 3 kap. i lagberedningens jordabalksförslag uppvisar. Då det gäller koncessionslagstiftningens utformning, bör ledning hämtas i lagberedningens utkast från 1947, och i fråga om flygplatsimmissioner bör hänsyn tas till flygbullerutredningens undersökningar och rekommendationer.

H. D-s

    Studieresor med nämndemän. Sedan mera än ett tiotal år tillbaka har häradshövdingen och nämndemännen i Nedansiljans domsaga jämte jurister på dess kansli företagit studieresor till institutioner och myndigheter vilkas verksamhet äger samband med häradsrättens verksamhet eller eljest ansetts vara av intresse ur lagskipnings- eller social synpunkt. Av hittills företagna sex resor har tre gått till utlandet. En första resa i början av 1950-talet till olika slag av fångvårdsanstalter har följts av en senare för något år sedan till de nya anstalterna för sådan vård samt inom ungdoms- och alkoholistvården. Vid en resa till Norge har man bl. a. följt en rättegång i höyesterett i ett provmål

NOTISER 651samt besökt två sorenskriverier i landsorten. I Finland har centralfängelset i Helsingfors och statspolisens polisskola med kriminalmuseet besetts varjämte en domsaga i landsorten gästats. Sistlidne sommar har under stor tillslutning färden ställts till Leningrad. Där mottogs studiegruppen en första dag av en av de två vicepresidenterna i Leningrads stadsdomstol och fick av denne och en annan domare en ingående orientering om huvuddragen i Sovjets äktenskaps- och straffrättsskipning. Under en följande överläggning gjordes jämförelser mellan vårt och värdlandets lagskipning. En senare dag bevistades en session i en folkdomstol där sju personer — därav tre häktade — stod till svars för grova förskingrings- och häleribrott. Under handläggningen gjordes flera intressanta iakttagelser och vid en följande sammankomst med den andre vicepresidenten i stadsdomstolen fick sällskapet tillfälle att diskutera dessa. Det föreföll som om detta var första gången som en utländsk domstol in corpore västerifrån gjorde ett studiebesök av detta slag. En skicklig kvinnlig tolk gjorde att besöket gav en behållning långt utöver vad man kunnat vänta.

U. C.