The International Federation of University Women ställer för läsåret 1964—65 ett antal stipendier till förfogande för forskning och högre studier. Stipendierna uppgår i regel till 2 500 dollars och kan sökas av kvinnliga akademiker med avlagd grundexamen, vilka avser att under ett läsår bedriva forskning eller högre studier i annat land än det egna. Sökanden måste vara medlem av Kvinnliga akademikers förening. Ansökan skall vara sekreteraren tillhanda senast d. 1 nov. 1963. Närmare upplysningar och ansökningsblanketter lämnas av sekreteraren i Kvinnliga akademikers förenings internationella utskott, fil. mag. Gunnel Tottie, Pipersgatan 32III, Stockholm K, tel. 54 54 23.

 

PERSONALNOTISER

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    6 sept. 1963 förordnat rev.sekr. E. A. Heyman att t. v. biträda inom justitiedep. vid handläggningen av nådeärenden;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Bengt Malmström att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    13 sept. 1963 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovr.rådet i Svea hovr. Carl Holmberg till statssekr. i samma dep. fr. o. m. 1 okt. 1963;
    s. d. förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedep., hovr.rådet i Svea hovr. Lennart Fredlund att t. v. såsom chef för en inom dep. upprättad avd. för förberedande av en grundlagsreform bestrida göromål som ankomma på avd.chef.;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Leif Brundin att t. v. uppehålla lagbyråchefen Fredlunds lagbyråchefsämb. i justitiedep.;
    s. d. förordnat byråchefen i justitiedep. Harriet Stangenberg att fr. o. m. 1 okt. 1963 t. v. bestrida på exp.chef ankommande göromål betr. vissa ärenden enl. lagen om svenskt medborgarskap;
    s. d. utnämnt budgetsekr. i justitiedep. Stig Hammar att fr. o. m. 1 okt. 1963 vara kansliråd i samma dep. samt förordnat honom att fr. o. m. samma dag t. v. uppehålla byråchefen Stangenbergs byråchefsämb.

652 PERSONALNOTISER    Dep.chefen har
    2 aug. 1963 förordnat reg.rådet Sten Walberg, ordf., led. av riksdagens II kamm., omb.mannen Tore Bengtsson och distriktslantm. Mac Hamrin, led. av riksdagens I kamm., lantbruk. Herbert Hermansson och jur. kand. Yngve Holmberg, kanslichefen Inge Hörlén samt led. av riksdagens I kamm., red. Göran Karlsson att utreda frågan om åtgärder i syfte att, annorledes än genom expropriation, motverka prisstegring på mark och förhindra oförtjänta jordvärdestegringsvinster;
    30 aug. 1963 förordnat civilekonomen Gösta Kedner att såsom expert biträda utredn. ang. översyn av bokföringslagen;
    3 okt. 1963 förordnat hovr.rådet Ingemar Ulveson, ordf., dir. Albert Aronson, dir. Ulf-Christian Bratt, byråchefen Lars-Erik Esping, prof. Kurt Grönforsbyrådir. Sigurd Lang och prof. Hans Ronge att utreda frågan ang. utformningen av en koncessionslagstiftn. betr. grannskapsstörande verksamhet.