SVENSK JURIDISK

LITTERATUR 1961 och 1962

 

FÖRTECKNING UPPRÄTTAD AV JUSTITIERÅDET NILS REGNER

 

Förteckning för 1957—1960 se SvJT 1959 s 406—445 och 1962 s 93—135, vartill hänvisas i fråga om indelning, förkortningar m. m. Kompendier upptagna i nedan nämnda särskilda förteckning ha uteslutits. Några recensioner m m av år 1961 ha redovisats i förteckningen 1962.

BIBLIOGRAFISKT M. M.

    Svensk bokkatalog för åren 1951—1955, I—II (1961, 1152 s)
    Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1960 och 1961. Utg av riksdagsbiblioteket (1961, 1962)
    Hans Danelius Förteckning över kompendier 1960—1961, utg av juridiska föreningarna i Lund, Stockholm och Uppsala, SvJT 1962 s 480
    Lars Frykholm under medverkan av Tryggve Byström Swedish legal publications in English, French and German 1935—1960, Scand studies 5 (1961) s 155
    Stig Iuul, Åke Malmström och Jens Söndergaard Scandinavian legal bibliography. With the collaboration of Kaare Haukas, Armann Snævarr and Heikki Jokela (1961, 196 s). Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae 4. Anm av Anders Vinding Kruse Juristen 1962 s 438, P Lödrup TfR 1962 s 243, Nils Regner SvJT 1962 s 575
    Jens Söndergaard Oversigt over juridiske böger udkommet 1961 og 1962, Juristen 1961 s 625, 1962 s 310, 466, 1963 s 174
    Knut S Selmer Norsk juridisk litteratur 1958—1960, SvJT 1961 s 230
    Knud Waaben Dansk juridisk litteratur 1958—1960, SvJT 1961 s 756
    Förteckning över professor Jan Eric Almquists skrifter 1917—1962, SvJT 1962 s 642
    Annika Baude Juridiska biblioteket. Urval av svensk och utländsk litteratur som förvärvats under 1960 och 1961, TSA 1961 s 105, 1962 s 56
    Register till FT 1958—1962, FT 1962 s 294
    Civibus et rei publicæ. Festskrift till Georg Andrén (1960) anm av Hans Cavalli StatsvT 1961 s 173
    Festskrift till Arthur Thomson den 6 nov 1961 (1961, 278 s). Anm av Ivar Agge SvJT 1962 s 653, Hans Cavalli StatsvT 1962 s 454
    Festskrift med anl av Sveriges Advokatsamfunds 75-årsjubileum, TSA 1962 h 2—3. Häri s 67 Holger Wiklund Sveriges Advokatsamfund 75 år — Ang jubileet s 373, SvJT 1962 s 513
    Göran Fortin Juridiska föreningen i Finland 100 år, SvJT 1962 s 506
    Scandinavian studies in law, ed by Folke Schmidt. Vol 5 1961 (1961, 217 s) — Vol 6 1962 (1962, 228 s). Vol 5 anm av Gerhard Simson SvJT 1962 s 225vol 6 av Hans Danelius ibm 1963 s 361.
    Det nordiske administrative forbunds 13. almindelige möde i Köbenhavn 1961, NAdmT 1961 s 251, SvJT 1961 s 766

678 NILS REGNERALLMÄNNA VERK M. M.

    Sveriges rikes lag 1961 och 1962, utg av C G Hellquist (1960, 3140 s; 1962, 3145 s)
    Norstedts juridiska handbok. 7 omarb u ombesörjd av Bengt Lassen (1962, 1674 s) — SvJT 1963 s 30
    Hilding Eek, Svante Bergström och Frans Arnheim Juridikens termer (2 u 1962, 252 s). Anm av Kurt Grönfors SvJT 1963 s 26
    C G Björling och Åke Malmström Civilrätt. Lärobok för nybörjare (15 u, 3 tr 1961, 330 s) — Malmström Civilrätt jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. Lärobok för nybörjare (1962, 353 s). Anm av Carl Jacob Arnholm TfR 1963 s 97, Jörgen Hansen Juristen 1963 s 201, Jan Hellner SvJT 1963 s 277
    Bertil Brinck och Birger Ohlson Civilrätt. Kortfattad lärobok för undervisningen vid Statens polisskolas konstapelklass (ny u 1962, 167 s)
    Ulf Cervin Om passivitet inom civilrätten (1960) anm av Hjalmar Karlgren TfR 1961 s 326 — Passivitetsregeln, ett nödvändigt ont? (huvuddragen i avhandlingen), Juristen 1961 s 550
    Bertil Bengtsson Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s 689
    Knut Rodhe Svensk rättspraxis. Förmögenhetsrätt: förpliktelsers uppkomst och obligationsrätt 1950—1959, SvJT 1961 s 245
    Östen Undén Svensk sakrätt. I, Lös egendom (4 genoms u 1961, 261 s)
    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Register till förhandlingar 1916—1961, upprättat av Gösta Bäärnhielm (1962, 27 s)
    Vidar Fahlander och Sven Nylin Handelsrätt (8 u, 3 tr 1962, 203 s)
    Folke Lindberg Handelsrätt (5 u 1960, 191 s)
    Åke Pihlgren och Carl Sandblom Handelsrätt (9 u 1961, 194 s)
    Axel Malmquist Juridik i vardagslivet (2 u 1961, 190 s)
    Tore Petrén Domstolar, departement och ämbetsverk (3 bearb u 1962, 131 s)
    Tekno's Populär juridik. Supplement av Berndt Philipson 1960, 1961 och 1962 (1960, 120 s; 1961, 100 s; 1962, 75 s) — SvJT 1961 s 301

    Nordiska rådet. Session 9, 1961 (Kbhvn 1961, 1423 s) — Session 10, 1962 (Helsingfors 1962, 1749 s)
    Nordiska rådets verksamhet 1952—1961. Översikt över rådets rekommendationer och rådspresidiets framställningar sammanställd inom rådets sekretariat av Gustaf Petrén, NU 1962:8 (335 s)
    Nils Herlitz Nordiska rådets tillkomst. Minnen från 1951—1953 (1962, 60 s, suppl till Nordisk kontakt 1962)
    Gustaf Petrén Juridiska frågor vid Nordiska rådets nionde session, SvJT 1961 s 512 — Juridiska frågor vid Nordiska rådets tionde session, SvJT 1962 s 500 — Nordiska utredningar (Nordisk Udredningsserie, NU), SvJT 1962 s 673
    Gemensam lagstiftning i rättstillämpningen, NU 1961: 6, avg 10 okt 1961, (109 s)
    Hilding Eek Evolution et structure du droit scandinave (Athen 1961, 21 s)
    W E von Eyben Inter-nordic legislative cooperation, Scand studies 6 (1962) s 63 (ur Krise i nordisk lovsamarbejde i TfR 1960 s 298)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 679Allmän rättslära m m
    Carl Jacob Arnholm Olivecrona on legal rights. Reflections on the concept of rights, Scand studies 6 (1962) s 9 (ur Fra diskusjonen om rettighetsbegrepet i TfR 1961 s 117)
    Nils Beckman Lagtillämpning och prejudikat, TSA 1962 s 157
    Sten Gagnér Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung (1960) anm av Otto Brusiin JFFT 1961 s 262
    Axel Hägerström Om rätten och viljan. Två uppsatser ånyo utg jämte inledning av Karl Olivecrona (1961, 158 s). Anm av Ivar Strahl SvJT 1961 s 595
    Ruben Josefson och Per Stjernquist Rättens ursprung och grund (1961, 119 s). Anm av Ivar Agge SvJT 1962 s 572
    Per Stjernquist Det ekonomiska livets rättsliga grundvalar. Föreläsning, StatsvT 1962 s 15
    Ivar Strahl Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till FN. En översikt (3 u 1962, 120 s). Anm av E Andersson JFFT 1963 s 63
    Tore Strömberg Rättsfilosofiens historia (kompendium Lund 1962, 37 s) —Uppgifter för den allmänna rättsläran, StatsvT 1962 s 271 — Anm av W Evon Eyben, Retssystemet og retsfölelsen (Kbhvn 1961, 58 s), SvJT 1962 s 303
    Jacob Sundberg Avtalstyper och typavtal, SvJT 1961 s 11

 

RÄTTSHISTORIA

    Jan Eric Almquist Johan Skyttes kommentar till den svenska stadsrätten 1608. I (Omfattande sex balkar av den allmänna stadslagen). Nu andra gången med stöd av delvis nytt material utg, rättad samt ytterligare försedd med inledning och förklaringar av numera ej brukliga svenska ord och uttryck (1962, 135 s). Skrifter utg av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms universitet 4. — Olavus Petri och ärelöshetsbegreppet i den s k Uppsala-stadgan av 29 juni 1538, SvJT 1962 s 354
    Sten Gagnér i knutzs kunungxs daghum (Östgötalagen Räfsta balkir 3, 2), JFFT 1961 s 102
    Gerhard Hafström Skeppsvist och ledungslama, Festskrift till Thomson (1961) s 25 — Rætlösa, JFFT 1961 s 141
    Åke Holmbäck och Elias Wessén Magnus Erikssons landslag i nu svensk tolkning (1962, 49 s, 290 s). Skrifter utg av Institutet för rättshistorisk forskningserie I bd 6. Anm av Mons Nygard TfR 1963 s 326.
    Björn Pettersson Ett förfallsstadgande i svealagarna och en vers i Håvamål (Upplandslagen Kg 12:2 mm), JFFT 1961 s 172
    Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. Presidium för Sverige Ingvar Andersson, svensk red John Granlund. Bd 6, Gästning—Hovedgård, Bd 7 Hovedstad—Judar (1961, 710 sp, 1962, 720 sp)
    Ivar Nylander Studier rörande den svenska äktenskapsrättens historia (1961,260 s). Studia juridica Stockholmiensia 12. Anm av Sven Lindegård SvJT 1962 s 222, Knut Robberstad TfR 1961 s 489
    F J B Andrén »Årsskifte» i landshövdingerelationer, SvJT 1962 s 744

680 NILS REGNER    Olle Ekstedt Äro alla skiftesreglerna i Östgötalagen av samma ålder?, HistT 1962 s 432
    John Ollner Skiftesförrättningarna under två hundra år (1964, 85 s). Anmi LantmT 1961 s 453
    Jan Eric Almquist Straffet för incest i Sverige under reformationstiden, SvJT 1961 s 31
    Erik Anners Den karolinska militärstraffrätten och Peter den stores krigsartiklar (1961, 211 s). Kungl Vetenskapssamhällets i Uppsala handlingar 9. Anm av Per-Erik Fürst Juristnytt 1962 s 81, Per-Edwin Wallén SvJT 1962 s 573 — Vasatidens och stormaktstidens svenska militärstraffrätt. Några problemställningar, JFFT 1961 s 86
    Åke Andrén Tillkomsten av regementsordningen för Västergötland 9 april 1540, Festskrift till Thomson (1961) s 63
    K-F Pfeiffer Justitiestaten på Gotland under senare hälften av 1600-talet, SvJT 1962 s 305
    Göran Setterkrans Karl IX:s högsta domstol, Scandia 1962 s 374
    Erik Fahlbeck Några episoder från grundlagsriksdagen 1809—10, Festskrift till Thomson (1961) s 127
    Edvard Thermænius Kring Hans Järta och 1809 års regeringsform, Festskrift till Thomson (1961) s 144
    Göran Inger Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden. Ak avh (1961, 576 s)
    Carl-Edvard Normann Det silfverskiöldska förslaget om granskning av konsistoriernas protokoll. Ett inslag i den tidigare frihetstidens kyrkodebatt, Festskrift till Thomson (1961) s 93
    Allan Sandewall Konventikel- och sakramentsbestämmelsernas tillämpning i Sverige 1809—1900 (1961, 221 s). Anm av Sten Carlsson HistT 1962 s 350
    Arthur Thomson Barnkvävningen (1960) anm av Ragnar Hemmer JFFT 1962 s 494, Sven Kjöllerström StatsvT 1961 s 325, Per-Edwin Wallén HistT 1962 s 464, SvJT 1962 s 462
    Per-Edwin Wallén Kanonisk homocidium-lära i Ribe stadsrätts mellersta redaktion, JFFT 1961 s 211
    Nils Herlitz Stadsförvaltning förr och nu. Reflexioner kring 100-årsminnet av 1862 års kommunallagstiftning, FT 1962 s 77
    Hundra år under kommunalförfattningarna 1862—1962. En minnesskriftutg av Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsförbundet, Svenska stadsförbundet (1962, 814 s) — Sven Ulric Palme Några personliga anteckningar kring en jubileumsbok, StadsförbT 1962 s 768
    Axel Flodén Försvarets civila förvaltning. Anteckningar beträffande den centrala och lokala förvaltningen i fred och krig samt avlönings-, kassa- och räkenskapsväsende 1634—1865. På uppdrag av försvarets civilförvaltning (1962, 181 s, bilagor 106 s, duplicerad)
    Tore Modeen Medborgerliga uppdrag i äldre tiders lokalförvaltning i Sverige-Finland, JFFT 1962 s 455
    Sune Åkerman Tolagsforskning på 1880- och 1920-talet, StatsvT 1961 s 157

    Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll 1681—1683, utg av Märta Hähnel (1961, 345 s). Anm av Per-Edwin Wallén SvJT 1963 s 732
    Göran Setterkrans Några märkliga rättegångsprotokoll från 1607, SvJT 1962 s 586

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 681JURIDISK UNDERVISNING M. M.

    Professuren i allmän rättslära vid Lunds universitet (Tore Strömberg), SvJT 1961 s 538
    Professuren i allmän rättslära vid Uppsala universitet (Hjerner), SvJT 1962 s 519
    Professuren i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms universitet (Anners, Jägerskiöld), SvJT 1962 s 520
    Professuren i civilrätt vid Uppsala universitet (Adlercreutz, Bergström, Vahlén), SvJT 1961 s 406
    Precepturen i civilrätt vid Uppsala universitet (Bengtsson), SvJT 1962 s 523
    Professuren i offentlig rätt med folkrätt vid Uppsala universitet (Jägerskiöld, Gustaf Petrén, Håkan Strömberg), SvJT 1962 s 333
    Björn Kjellin Kan våra myndigheters språk moderniseras? (1960, 24 s). Anm av Erik Wellander SvJT 1961 s 653

 

GIFTERMÅLSBALKEN

    Nils Beckman Svensk rättspraxis. Familjerätt 1956—1961, SvJT 1962 s 609
    Sigrid Beckman Äktenskap (1962, 114 s). Anm av Hans Danelius SvJT 1962 s 734
    Gunvald Gussgard i samarbete med Carl Jacob Arnholm Tillämpningen av den gemensamma familjerättsliga lagstiftningen, NU 1961: 6 s 7 W Miiller-Freienfels Äktenskapet och lagstiftningen, SvJT 1962 s 1
    Vägran av präst att förrätta vigsel av frånskild, JO 1961 s 233
    Erland von Hofsten Indexklausuler mot penningvärdesförsämring, TSA 1961 s 6
    Henning Sjöström Skilsmässor och underhåll (1961, 323 s)
    Yttranden m m ang förslag om uppräkning av civilrättsliga underhållsbidrag (motion 1961), Barnavård 1961 s 109, TSA 1961 s 155 — Lagändring 1962, NJA II 1962 s 625
    Nordisk konvention samt lag 21 sept 1962 om indrivning av underhållsbidrag, NJA II 1962 s 628

FÖRÄLDRABALKEN

    Se även under GB
    Karl J Höjer Samhället och barnen. Svensk lagstiftning till skydd och stöd för barn och familj (6 u 1961, 335 s)
    Åke Victorin Barnet och lagen. Familjerätt. Sociala förmåner. Vart vänder man sig? (1962, 87 s)
    Elsa Malmroth Barnavårdsmannainstitutionen. Några reflexioner, Barnavård 1962 s 198. Härtill Arne Åberg s 243
    Jan A Böök och Lars Beckman Antropologiska faderskapsbestämningar, SvJT 1961 s 463. Härtill Torsten Romanus s 738, Beckman och Böök s 740
    Karl J Höjer Fastställandet av faderskap till barn utom äktenskap. En undersökning jämte reflexioner omkring bidragslagstiftningens roll, Barnavård 1962 s 18, 50
    Serologiska undersökningar i faderskapsärenden. Nordisk vägledning för det rättsliga bedömandet, SvJT 1962 s 41
    Utvidgad möjlighet att tillämpa ny lag å äldre adoptioner? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1962 s 359

682 NILS REGNER    Ang domstolens förfarande för att i skillnadsmål som anhängiggöres genom gemensam ansökan förskaffa sig underlag för bedömande av huruvida överenskommelse rörande vårdnaden om barnen är stridande mot barnens bästa, JO 1962 s 28. Ref i Barnavård 1961 s 90, SocMedd 1961 s 171, TSA 1961 s 96 — Ang sekretessfrågor se Tryckfrihet
    Ändring av 6 kap 7 § föräldrabalken? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1962 s 361
    G Krantz Rätten till umgänge med barn i samband med skilsmässa, Barnavård 1962 s 137
    Karin Tejning Vad är »väsentligt ändrade förhållanden» enligt 7 kap 8 § föräldrabalken, TSA 1961 s 121
    Ang omyndigs hörande över ansökan av förmyndare om högre arvode än det sedvanliga, JO 1961 s 154

ÄRVDABALKEN

    Nils Beckman Svensk rättspraxis. Familjerätt 1956—1961, SvJT 1962 s 609
    Sigrid Beckman Arv, testamente, boutredning (2 tr 1962, 96 s)
    Harry Guldberg och Ragnar Bergendal Kommentar till ärvdabalken II, Boutredning och arvskifte (ny u av Den nya lagen om boutredning och arvskifte m m av Birger Ekeberg, Guldberg och Bergendal, 1962, 353 s). Anm av Olle Höglund SvJT 1963 s 203
    Torkel Stern Arvskifte och bouppteckning. Om ärvdabalken och arvsbeskattningen (ny omarb u 1962, 75 s)
    Olle Ekstedt Sjukt barns ställning vid fördelning av kvarlåtenskap i visst fall, SvJT 1962 s 68
    Wilh Penser I vad mån är, vid avstående av arv, mottagaren dödsbodelägare?, TSA 1962 s 563, 1963 s 44, jfr 1961 s 196
    Gunvor Wallin Till frågan om de s k kompanjonsavtalens giltighet (avtal om handelsbolags och enkelt bolags fortsättande vid bolagsmans död, avtal om lösningsrätt till aktie i fåmansbolag), NFörsäkrT 1962 s 17

JORDABALKEN

    Peter Westerlind En rundvandring i jordabalksförslaget, LantmT 1961 s 335 — Samverkan mellan fastigheter och regler härför, Stadsbyggnad 1962 s 36 — Karl Olivecrona se här nedan (inskrivningsrätt) — Yttranden över förslaget EkonRevy 1962 s 61, TSA 1961 s 243, Vattenkraftfören publ 1961: 10 (medd nr 168) s 179
    Ulf Cervin Om rätt stamfastighetsbeteckning vid 20-årig hävd, LantmT 1962 s 387
    Hans Holmberg Lagen och naturen. Om allemansrätten. Tillåtet och förbjudet i skog och mark (1961, 55 s)
    Hjalmar Karlgren Anm av Anders Vinding Kruse, Misligholdelse af ejendomsköb (2 u Kbhvn 1962, 331 s), SvJT 1962 s 736
    Äganderättsutredning och lagfart inom vissa områden i Kopparbergs län. Förslag av lantmäteristyrelsen (PM 31. dec 1960) jämte yttrande, TSA 1961 s 265 — Lagstiftning 1962 och 1963, NJA II 1963 s 17
    Dalarna och lantmäteriet, LantmT 1960 s 501, bl a s 544 Gunnar Bergholm Kappland och jord. Något om äganderättsförhållandena i Färnäs by i Morasocken, s 577 Bo Mandahl Västerby by i Hedemora socken
    Ang rättspraxis se här nedan (jorddelning)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 683    Seve Ljungman och Per Stjernquist Den rättsliga kontrollen över mark och vatten, I—II (1961, 1962, 187 s, 147 s) Institutet för rättsvetenskaplig forskning 28 och 34. I anm av Henrik Hessler SvJT 1962 s 45, Olav Lid TfR 1962 s 361, II anm av Hessler SvJT 1963 s 722
    Fridlev Skrubbeltrang Hovedlinjer i nordisk jordpolitik I, Nordisk kontakt 1961 s 3, 121
    Peter Westerlind Anm av Flemming Tolstrup, Forköbsret og koncession. Jordpolitiske studier (Kbhvn 1961, 199 s), SvJT 1962 s 661
    Handläggningen av ärenden enligt 1925 års bolagsförbudslag m m. Kommentarer till gällande bestämmelser jämte anvisningar (1961, 36 s). Lantbruksstyrelsens medd serie C nr 10
    Förslag till jordförvärvslag m m, avg 16 aug 1961 av 1958 års jordlagsutredning, SOU 1961:49 (213 s) — SvJT 1962 s 242 — Yttrande SparbT 1962 s 38
    W Hermansson Några anteckningar om ogiltighetspåföljden enligt jordförvärvslagen och påföljdens verkan i beskattningshänseende, Skattenytt 1962 s 377
    Ang tillämpningen av lantbruksnämnds befogenhet att som villkor för jordförvärvstillstånd uppställa krav på att sammanläggning med annan fastighet kommer till stånd, JO 1962 s 305
    Städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten. Betänkande avg 30 jan 1962 av 1955 års stadsutredning, SOU 1962:9 (259 s) Sven Villner StadsförbT 1962 s 99, SvJT 1962 s 402

 

Nyttjanderätt, servitut
    Oskar Jenrik Om konsekvenserna i arrendeförhållanden av fluktuationer i penningvärdet, SvJT 1961 s 597
    Reviderad hyreslag. Förslag avg 15 sept 1961 av hyreslagskommittén, SOU 1961:47 (247 s) — Lennart Fredlund SvJT 1961 s 753, StadsförbT 1961 s 575— Yttranden StadsförbT 1962 s 168, TSA 1962 s 351
    Helge Berglund Fråga om grundhyreshöjning på grund av förbättringsarbete, som bekostats av hyresgäst, FT 1962 s 38 — Jfr NJA II 1962 s 642
    Folke Schmidt Hyresreglering eller avgift för värdestegring, Tiden 1962 s 143
    Bertil Voss Avvecklingen av hyresregleringen fortsätter, StadsförbT 1961 s 646
    Gösta Carlberg Att hyra och äga bostad. Hyra, hyresreglering, bostadsrätt, egen villa (1961, 78 s)
    Sten Hillert Servitut — förmån och last (1960) anm av Ole Roos JFFT 1961 s 263 — Servitut, förmån och last (huvuddragen av avhandlingen), Juristen 1961 s 642
    Peter Westerlind Anm av Olav Lid, Tomtefeste (Oslo 1961, 339 s), SvJT 1962 s 660

 

Inskrivningsrätt
    Äganderättsutredning och lagfart, se JB ovan
    Bertil Adèll Inteckningsansvaret vid sammanläggning, SvJT 1961 s 672. Härtill Georg Sterzel 1962 s 145, Adèll s 319, Sterzel 1963 s 51, Adéll s 54
    Ulf Cervin Om rätt stamfastighetsbeteckning, se JB ovan
    Karl Olivecrona Pantbrevens utformning, SvJT 1961 s 57 — Ränta å pantbrev, 1961 s 134 — Fastighetspanträttens konstruktion, 1962 s 307

684 NILS REGNER    Per-Edwin Wallén Om avsöndringars ansvarighet för stamfastighetens inteckningar före och efter 1875, SvJT 1962 s 627

 

Jorddelning
    Åke Braunstein Svensk rättspraxis. Jorddelningsmål 1956—1960, SvJT 1961 s 704
    Olle Millgård Kallelsereglerna i fastighetsbildningslagen, LantmT 1961 s 419
    Lars Willard Sommarstugorna och fiskerätten, Svenskt fiske 1961 s 218, 1962 s 49
    Björn Zethreeus Fastighetsbeteckningar, SvJT 1962 s 670
    Ang inägovärden se BB (expropriation)

 

BYGGNINGABALKEN

    Flygbuller som samhällsproblem. Betänkande avg i mars 1961 av 1956 års flygbullerutredning, SOU 1961 : 25 (197 s)
    Kurt Grönfors Anm av Hans Wiethaup, Die Lärmbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland (Köln 1961, 371 s), SvJT 1962 s 733
    Knut Norström och Sven Nordell Hunden och lagen (1962, 98 s) — Se även Nordell nedan
    Gösta G Thulin Fritt fiske och enskilt. Fiskelagen illustrerad. Lagtext med kommentarer. Skisser (5 utök u 1962, 77 s) Lars Willard se JB (jorddelning)
    Betänkande med förslag till ändringar i jaktlagstiftningen, avg 30 sept 1961 av G A Bouveng, SOU 1961: 67 (153 s) — SvJakt 1962 s 99
    Sven Nordell Jakt, vapen, hundar. Rättsfall 1957—1961. Sakregister till rättsfallen 1950—1961 (1962, 208 s). Sv Jägarförb medd nr 21

    Ang lagligheten av föreskrift enligt 31 a § väglagen att befintlig enskild väg ej må användas såsom utfart för trafik av visst slag, JO 1962 s 250

    Sven Ekbom En fråga om tillämpningen av 31 a § väglagen (ang enskild vägs anslutning till allmän väg), FT 1961 s 150
    Hans Hellman Något om utredningar rörande möjligheterna att avhjälpa eller minska intrång i fastighetsindelningen till följd av vägföretag, LantmT 1962 s 108
    Tidigare utbetalning av ersättning vid expropriation av vägmark? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1962 s 371

    Statsbidrag till enskild väghållning m m. Betänkande avg 7 dec 1961 av 1960 års vägsakkunniga, SOU 1962: 6 (92 s)
    Avgiftsbelagda trafikanläggningar. Betänkande avg 25 april 1962 av 1960 års vägsakkunniga, SOU 1962: 26 (68 s)
    T Hygstedt Om vägföreningar, föreningsområde och kostnadsfördelning, LantmT 1961 s 390
    Sture Josefsson Något om EVL-förrättning rörande skogsbilvägar, LantmT 1960 s 593
    Alvar Näslund Om fördelning av väghållningskostnaderna inom vägföreningsområden, LantmT 1962 s 121
    Ang rättspraxis se JB (jorddelning)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 685Stadsbyggnad
    Se även Expropriation nedan
    Alfred Bexelius, Allan Nordenstam och Voldmar Körlof Byggnadslagstiftningen. Byggnadslagen och byggnadsstadgan med anmärkningar och sakregister (3 u 1961, 521 s). Anm av Rolf Romson StadsförbT 1963 s 87, E G Westman SvJT 1963 s 20
    Gunnar Essunger Byggkommentarer. Byggnadslagen och byggnadsstadgan med kortfattade kommentarer samt kommentarer till byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (1961, 336 s)
    S Berg von Linde Dispensbefogenheter, ett steg mot ökad kommunal självbestämmanderätt, StadsförbT 1962 s 771
    Sigurd Rietz Utfartsförbud och servitutsavtal, Stadsbyggnad 1962 s 25
    Rolf Romson Byggnadsnämnds tvångsmedel, StadsförbT 1961 s 310
    E G Westman Om avgifter i den allmänna rörelsen, FT 1962 s 176 — Är sekretessen i stadsplaneärenden nödvändig?, StadsförbT 1962 s 758, 779
    Obehöriga villkor för dispens från byggnadsförbud m m, JO 1962 s 443
    Byggnadsnämndens plandispenser, StadsförbT 1961 s 279

 

Expropriation
    Flygbuller som samhällsproblem, SOU 1961: 25, se här ovan
    Expropriation för sanering av historiskt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Expropriationsutredningens betänkande I, avg 8 juni 1962, SOU 1962:24 (45 s) — Lars Landh StadsförbT 1962 s 482 — Yttrande TSA 1962 s 632
    Bure Malmström Sakkunniga domstolsledamöter (ang expropriationsteknikerna), TSA 1962 s 3
    Sigurd Rietz Förhandstillträde vid expropriation. I, Några anteckningar rörande den tidpunkt då sådant tillträde kan äga rum. II, Några anteckningar rörande förberedande uppskattning av expropriationsersättning enligt 38 § expropriationslagen, FT 1961 s 121, 197 — Förhandstillträde vid expropriation. Något om tidpunkten då sådant kan äga rum, Stadsbyggnad 1961 s 24
    Fastighetsvärdering. Allmänna grunder, skog och jordbruk, markexploatering, hyreshus, villor, expropriation (3 rev u 1961, 211 s)
    Inägovärdering, LantmT 1961 h 2—3. Häri bl a s 71 Erik Carlegrim Principiella värdsbegrepp, värdering av jordbruksfastighet, s 94 G Larsson Värdering av del av jordbruksfastighet, s 107 Larsson Intrångsberäkningar, s 117 Ralph Sjöland Värdering av jordbruksbyggnader vid fastighetsvärdering, s 134 Carlegrim Strukturfaktorerna och fastighetsräntan, s 152 Ingvar Fridell Metoder för kalkyler rörande effekt av fältstorlek och fältform, s 168 Carlegrim Förluster på grund av fördröjning vid passage av livligt trafikerad väg, s 202 H Ståhlberg Värdering vid långivning och yttre rationalisering, s 209 Fridell Värdering vid fastighetsreglering, s 217 Larsson Tillämpade värderingsmetoder i expropriations-, vattenreglerings- och vägrättsmål, s 226 Sigurd Eriksson Tillämpade värderingsmetoder i vattenregleringsmål, s 234 Sven H Pettersson Tillämpade värderingsmetoder i expropriations-, vattenreglerings- och vägrättsmål, s 260 Sven Zachrison Värdering av jordbruksfastigheter vid tvångsförfoganden enligt vattenlagen, expropriationslag och väglag
    Nils Kvarby Ersättningsfrågor vid reglering av markanvändningen för fritidsändamål, LantmT 1962 s 294 — L Bernsveden s 304

686 NILS REGNERElektriska anläggningar
    E G Westman Elverksjuridik. Några juridiska frågor vid elverksdrift (1962, 215 s). Anm av Rolf Romson StadsförbT 1963 s 88
    Bengt Berggren och Sten Tennander Kommerskollegii säkerhetsföreskrifter för elektriska starkströmsanläggningar med kommentarer (ny rev u 1962, lösblad)

 

Vägtrafik
    Svensk trafikpolitik. Betänkanden av 1953 års trafikutredning. I, Riktlinjer och handlingsprogram, avg 9 maj 1961, SOU 1961: 23 (387 s). II, Bilagor, SOU 1961: 24 (163 s). III, Plan för lastbils- och traktortågstrafikens liberalisering, avg 27 juni 1962, SOU 1962: 35 (97 s)
    Säkerhetsinspektion av motorfordon och släpvagnar. Betänkande avg 5 juni 1962 av 1960 års utredning ang kontrollbesiktning av bilar m m, SOU 1962: 29 (101 s) — Yttrande TSA 1962 s 628
    Gunnar Biörklund och Helge Berglund Vår vägtrafiklagstiftning. KAK:s lagbok för motormän (ny u, utg av Biörklund, 1961, 518 s)
    Gunnar Fredrikson Vägtrafikförordningen in m (2 omarb u 1961, 430 s). Anmav Gösta Gårdö FT 1962 s 130, Henrik Klackenberg SvJT 1962 s 386
    Lag 9 dec 1960 om parkeringsbot, NJA II 1960 s 579
    Ang olovlig körning (kollektivdelikt eller ej, NJA I 1962 s 525), Riksåklcirk 20 sept 1962 (nr 117)
    Sven Bladh Kollision mellan högersvängande och omkörande. Rättsfallsöversikt, Gjallarhornet 1962 s 567
    Harald Freijd En åklagares syn på begreppet ringa trafikoaktsamhet, SvJT 1961 s 391
    Folke Norberg Något om olovlig körning, SvJT 1962 s 229
    K E Rosén Om straffmätning i trafikmål och vissa andra bötesmål, SvJT 1961 s 303
    Lars Öhrbom Trafikbrottslagens tillämplighet å gärningar som förövats utom svenskt territorium (NJA I 1960 s 430), NTfK 1961 s 79
    Gösta Gårdö Aktuella körkortsfrågor (ang indragningar), Juristnytt 1961 s 185
    Thure Hahn Registrering av trafikförseelser, SvJT 1961 s 307, jfr JO 1961 s 225
    E Loheman Om återkallelse av körkort på grund av straffbelagd förseelse innan frågan om straff för förseelsen blivit avgjord genom lagakraftvunnendom, FT 1962 s 126
    Framställning ang handläggning av ärenden rörande återkallelse av körkort, JO 1962 s 331
    Körkort och sjukdom, LäkarT 1962 s 1, 125, 546
    Bertil Adäll Trafiknykterhetsbrotten, SvJT 1962 s 337
    Håkan Rahm Om blodproven för alkoholbestämning (om läkares skyldighet att taga blodprov), FT 1961 s 46
    Ang omhändertagande av körkort för alkoholpåverkad bilförare, JO 1962 s 317
    Ang bevisning i mål om rattfylleri, Riksåkl cirk 23 maj 1961 (nr 105)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 687    Per Falkenmark och Nils Moberg Om färdskrivare och arbetstid i yrkesmässig biltrafik (1961, 126 s, tillägg 1962, 1 s). Anm av Hans Danelius SvJT 1963 s 119
    Jacob Sundberg Om kommersiell biltrafik, FT 1962 s 94, 152

 

Gruvrätt
    Hugo Digman Uranlagen. En sammanställning av lagtext och motiv (1961, 35 s). Medd från Svenska gruvföreningen 96 — SvJT 1961 s 379

 

Vattenlagen
    Jan Otto Alrutz Nya bestämmelser om bygdekraft, Vattenkraftfören publ 1962: 9 (medd nr 171) s 67 — Internationell vattenrätt, ibm 1961:3 (medd nr 165) s 52
    Seve Ljungman Några synpunkter på frågan om ersättning in natura i vattenmål, Vattenkraftfören publ 1961 : 3 (medd nr 165) s 131 — Ljungman och Per Stjernquist Den rättsliga kontrollen över mark och vatten, se JB
    Torgil Mellgard Advokaterna och vattenmålen, några synpunkter, TSA 1961 s 311
    Stig Nystrand »Avstyckad ersättningsrätt», ett vattenrättsligt skadeståndsproblem (rätt till ersättning för skada å fastighet som överlåtits till annan), SvJT 1962 s 231. Härtill Jöran Fischer s 756, Lennart af Klintberg 1963 s 286, Robert Söderblom s 536, af Klintberg s 538
    Vattendomstolarnas organisation och förfarandet i vattenmål. Förslag till lagändringar (i PM 17 okt 1960 av Nils Viklund) jämte yttrande, TSA 1961 s 85
    Kommuns rätt att föra talan i vattenmål. Förslag till lagändring (i PM6 okt 1960) jämte yttrande, TSA 1961 s 87 — Jfr NJA II 1961 s 439
    Ang fastighetsvärdering se här ovan (expropriation)
    Bengt Petrelius VA-verkens reglementsfråga, Stadsbyggnad 1961 s 9

 

HANDELSBALKEN

    Stig Jörgensen Tillämpningen av den gemensamma lagstiftningen om köp, avtal, kommission och skuldebrev, NU 1961 : 6 s 27
    Rolf Dillén Till frågan om »pacta sunt servanda», SvJT 1961 s 388
    Kurt Grönfors Ställningsfullmakt och bulvanskap (1961, 397 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 29. Anm av Lars Fogelklou EkonRevy 1961 s 653, Stig Jörgensen UfR 1961 s 332, Hjalmar Karlgren SvJT 1962 s 257, Tore Sandvik TfR 1962 s 87 — Powers of position in the Swedish law of agency, Scand studies 6 (1962) s 95 (ur nämnda verk, även utg separat)
    Stig Jägerskiöld Offentlig rätt och civilrätt. Några anteckningar kring underställningsinstitutet, FT 1961 s 96
    Hjalmar Karlgren Kutym och rättsregel (1960) anm av Lars Fogelklou EkonRevy 1961 s 582 — Usage and statute law, Scand studies 5 (1961) s 39 (även utg separat) — Sture Petrén Domstolarna och handelskamrarnas responsaverksamhet, SvJT 1961 s 491
    Jacob Sundberg Avtalstyper och typavtal, SvJT 1961 s 11

    Tore Almén Om köp och byte av lös egendom (4 u 1960) anm av Anders Vinding Kruse Juristen 1961 s 687
    Jan Hellner Köprätt. Kortfattad lärobok (1961, 195 s). Anm av Karsten

Gaarder TfR 1963 s 101, Stig Jörgensen UfR 1962 s 192, Hjalmar Karlgren SvJT 1963 s 105, Ole Lund Lov og Rett 1962 s 287
    Bertil Bengtsson Om försäkring av ansvar för skadebringande egenskaper, Gjallarhornet 1962 s 472
    Ber Boman Exportören, importören och banken. En vägledning i bankaffärer på utlandet (3 omarb u 1962, 117 s)
    Lars Fogelklou Om verkan av äganderättsförbehåll till tillbehörsföremål (NJA I 1960 s 9, 221), EkonRevy 1961 s 136
    Bo Höglund Att köpa på avbetalning. Lagens bestämmelser. Vad säljare och köpare bör veta (1961, 47 s)
    Handräckning enligt lagen om avbetalningsköp, JO 1962 s 152

    Axel H Pedersen Byggnadsverksamhetens ekonomiska och juridiska planläggning. Förkortad svensk upplaga av Alvar Nelson (Århus 1960, 66 s)E G Westman Elverksjuridik, se BB (elektriska anläggningar)

    M Högfeldt Ansvar för gods vid transport på järnväg, luftled, sjöled, landsväg samt vid lagring och transportförsäkring (4 u 1959, 150 s)
    Kurt Schalling Bilskador till sjöss, Gjallarhornet 1962 s 327
    Folke Schmidt, Gösta Wilkens, Kurt Grönfors och Kaj Pineus Huvudlinjer i svensk frakträtt (2 omarb u 1962, 207 s)

    Henrik Hessler Rättspraxis beträffande växel- och checkrätt i Danmark, Finland, Norge och Sverige tom 1958, NU 1961: 6 s 69 — Riksgäldskontorets förvaringsbevis och certifikat. Utredning på uppdrag av riksgäldskontoret (1962, 41 s)
    Lars Hjerner Handläggningen av valutaärenden, FT 1961 s 27
    Erland von Hofsten Indexklausuler, se GB
    Phillips Hult Lärobok i värdepappersrätt (3 u 1961, 182 s). Anm av Sten Budholm SvJT 1961 s 229
    Sven Larsson Några anmärkningar ang kvittning i rättegång, SvJT 1961 s 81, 161
    Karl Olivecrona Kvittningsläran i kritisk belysning, SvJT 1961 s 545. Härtill Per Olof Ekelöf, Kvittningsförklaring som motfaktum, s 730, Olivecronas 737
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om återkravsrätt (NJA I 1961 s 18), EkonRevy 1961 s 715
    Gunnar Henriz Belåning av varor. Några spörsmål vid kreditgivning mot säkerhet av hos speditör inlagrade varor, EkonRevy 1962 s 145
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om kommunalborgen (NJA I 1960 s 87), EkonRevy 1961 s 423 — Om samma fall Stig Jägerskiöld se här ovan, Fritz Kaijser StadsförbT 1962 s 65
    Kurt Grönfors Anm av Carl Jacob Arnholm, Panteretten (3 u Oslo 1962, 382 s), SvJT 1962 s 736

    Anställningskontrakt för handelsresande. En vägledning upprättad av Svenska arbetsgivareföreningen (1960, 26 s)
    Utredning ang lagstiftning om mäklarverksamhet? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1961 s 159

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 689Konkurs- och förmånsrätt
    Rättspraxis se UL
    Lars Welamson Konkursrätt (1961, 830 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 32. Anm av Ivar Blanck och Holger Wiklund TSA 1963 s 157 Lars Fogelklou EkonRevy 1962 s 321, Gösta Walin SvJT 1962 s 715
    Lars Samzelius Gäldenärens förhållande till uppbördsmyndigheten och till borgenärer med bättre förmånsrätt, TSA 1962 s 338, 680 — SvJT 1963 s 222
    Tore Sigeman Uppsägningsvarsel och konkurs, SvJT 1961 s 139. Härtill Reinhold Eilard s 140
    Utredning rörande formerna för konkursförvaltning? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1962 s 364

 

Skadeståndsrätt
    Se även Försäkringsrätt
    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg 23, 1960 (1961, 420 s), årg 24, 1961 (1962, 357 s)
    Anders Agell Samtycke och risktagande. Studier i skadeståndsrätt. Ak avh (1962, 338 s). Anm av Bertil Bengtsson SvJT 1963 s 267, Stig Jörgensen Juristen 1963 s 54, J Trolle UfR 1963 s 13
    Bertil Bengtsson Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv (1962, 285 s). Anm av Stig Jörgensen UfR 1963 s 11 — Om ansvarsförsäkringens betydelse i skadeståndsmål, SvJT 1961 s 627 — Contractual liability and liability insurance. A comparative study, Scand studies 6 (1962) s 33 (ur Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden 1960) — Om försäkring av ansvar för skadebringande egenskaper, Gjallarhornet 1962 s 472
    Stig Jägerskiöld Tjänstemannarätt, se Förvaltningsrätt
    Ulf Persson Skadestånds- och försäkringsrättsliga studier (1962, 139 s). Anm av Bertil Bengtsson SvJT 1963 s 610, Stig Jörgensen UfR 1963 s 33
    Flygbuller som samhällsproblem, SOU 1961: 25, se BB
    Jan Hellner Anm av Jörgen Trolle, Risiko og skyld i erstatningspraxis (Kbhvn 1960, 388 s), SvJT 1961 s 471
    Ulf Persson Anm av Ellinor Jakobsen, Lægers civilretlige ansvar for undersögelse og behandling af patienter (Kbhvn 1958, 116 s) och av Bengt V Tidemand-Petersson, Lægeansvar. Lægers civilretlige professionsansvar (Frederikshavn 1960, 120 s), SvJT 1962 s 218

    Bengt Malmæus Bilansvarighetslagen (1962, 60 s). Försäkringsjuridiska föreningen publ 18. Anm av Hans Danelius SvJT 1963 s 216
    Sven Bladh Kollision mellan högersvängande och omkörande. Rättsfallsöversikt, Gjallarhornet 1962 s 567
    Ivar Strahl Ny norsk lag om ersättning för skada av motorfordon, SvJT 1961 s 521
    Ingemar Wahlquist Något om skada i följd av biltrafik i samband med lastning och lossning från stillastående motorfordon. Några reflexioner i anl av ett par nya rättsfall, Gjallarhornet 1961 s 512
    Atomansvarighetslagen 3 juni 1960, NJA II 1960 s 373
    Atomansvarighet II. Betänkande med förslag till ny lagstiftning om skadeståndsansvar och försäkring vid atomreaktordrift m m, avg 31 mars 1962 av atomskadeutredningen, SOU 1962:14 (205 s) — SvJT 1962 s 677 — Yttrande TSA 1962 s 618

44—633004. Svensk Juristtidning 1963

690 NILS REGNER    Ulf K Nordenson Atomfartyg och tredjemansansvar. Anteckningar kring 1961 års diplomatiska sjörättskonferens i Bryssel, NFörsäkrT 1961 s 241 — Sjörättskonferens i Bryssel, SvJT 1961 s 774
    Halvar Lech Om invaliditetsersättning vid ögonskador, SvJT 1961 s 1
    Bengt Malmæus Medicinsk invaliditet och faktisk förlust, SvJT 1961 s 321 Åtgärder för säkerställande av rätt till skadestånd? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1961 s 151
    Halvar Lech Anm av Stig Jörgensen, Svie og smerte (Århus 1960, 110 s), SvJT 1962 s 46
    Ivar Strahl Anm av Stephan Schafer, Restitution to victims of crime (London 1960, 130 s), SvJT 1962 s 298

 

Arbetsrätt
    Svensk lagsamling. Arbetsrätt av Yngve Samuelsson (1961, lösblad)
    Folke Schmidt Kollektiv arbetsrätt. 4 u under medverkan i vissa delar av Axel Adlercreutz (1962, 299 s). SvJT 1963 s 30 — The law of labour relationsin Sweden (1962, 343 s)
    Göran Smith Parterna på arbetsmarknaden (1961, 122 s)
    Sociallagstiftningen och de s k beroende uppdragstagarna. Betänkande avg i okt 1961 av Gunnar Engström, SOU 1961: 57 (223 s) — SvJT 1962 s 243
    Sven B Nordlöf Arbetstagarbegreppet inom den svenska socialförsäkringen, NFörsäkrT 1961 s 16
    Erik Forstadius Arbetsmarknaden. Om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter (ny omarb u 1961, 69 s)

    Arbetstidsförkortningens omfattning och utläggning. 1959 års undersökning av arbetstidsförkortningens verkningar, I av Yngve Åberg, SOU 1962: 17 (141 s)

    Ny semesterlag. Betänkande med förslag avg i sept 1962 av 1960 års semesterkommitté, SOU 1962:44 (254 s) — Axel Wallén StadsförbT 1962 s 732
    Arnold Sölvén Nya semesterlagen 29 juni 1945 samt lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete 25 maj 1951. Kommentar (14 u 1961, 150 s)
    Arbetarskyddslagen. 1949 års arbetarskyddslag jämte därtill hörande författningar. Specialupplaga med förord av Erik Thörnberg och redogörelse för lagens praktiska tillämpning av Hilding Starland (1961; 2 u 1962, 104 s)
    John Nordin Arbetarskyddslagstiftningen jämte arbetarskyddsstyrelsens beslut och anvisningar samt av styrelsen godkända normer (ny u 1962, 183 s)

 

Sjö- och lufträtt
    Ang frakträtt se även HB här ovan
    Hugo Wikander Svensk rättspraxis. Sjörätt 1956—1960, SvJT 1962 s 560 Sjur Brækhus under medverkan av Thor Falkanger Nordisk rättspraxis på sjörättens område, NU 1961:6 s 47
    Yttrande av hamnförbundet till utredningen för översyn av gällande bestämmelser om tillsyn å fartyg, StadsförbT 1961 s 732 — Yttranden över förslag till ny säkerhetslag, SjöfartsT 1962 s 1873, 1875, 1956, 2001, 2267, 2308, StadsförbT 1962 s 715, 718
    H G Mellander Passagerarkonventionen och Brysselmötet (1961), SjöfartsT. 1961 s 1244, SvJT 1961 s 774

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 691    Anders Otterland Den nya mönstringsförordningen, SjöfartsT 1961 s 1355
    Göran Steen Nya bestämmelser för sjötrafiken, StadsförbT 1962 s 467
    Nordiska sjömäns sociala rättigheter, NU 1962:9 (118 s) Ang hamnförvaltning se Förvaltningsrätt

    Redareansvarets begränsning. Betänkande avg 30 juni 1961 av sjölagskommittén, SOU 1961: 33 (101 s) — Erik Hagbergh NFörsäkrT 1962 s 86 — Yttranden TSA 1962 s 41, StadsförbT 1962 s 47
    Sjörättslig krönika (rättsfall) av Marius, SjöfartsT 1961 s 662, 870, 1908, 1950, 1968; 1962 s 1420
    Hugo Tiberg Föreläsningar i sjörätt (kompendium Sthlm 1962) — The claim for demurrage (1962, 95 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1962: 1. Anm av J Gorrisen UfR 1962 s 293 — Om ansvar för skada på fartyg i kontraktsförhållanden (1962, 124 s). Samma serie 1962: 5
    Erling Selvig Erstatningsberegningen ved lasteskader (1962, 62 s). Nyssnämnda skriftserie 1962: 2
    Kurt Grönfors Anm av Rudolf Beckman, Handbok i sjörätt (5 delvis omarb och tillök u Helsingfors 1961, 602 s), SvJT 1962 s 141
    Gunnar Henriz Fartyg som kreditobjekt enligt engelsk rätt, EkonRevy 1962 s 72
    John C Moore Liability of stevedores for cargo damage under United States and British law (1961, 21 s). Ovannämnda skriftserie 1961: 2

    Jacob W Sundberg Air charter. A study in legal development. Ak avh (1961, 555 s, 2 tr 1961, 587 s). Anm av Kurt Grönfors Arkiv for luftrett II s 45, Karl Sidenbladh SvJT 1963 s 12 — Om flygbiljett enligt svensk rätt, Arkiv for Luftrett I s 317
    Rettspraksis, svenske dommer, Arkiv for luftrett I s 256

 

Försäkringsrätt
    Se även Skadeståndsrätt
    Jan Hellner Svensk rättspraxis. Försäkringsrätt 1954—1959, SvJT 1961 s 342 — Rättspraxis i högsta instans rörande de nordiska ländernas försäkringsavtalslagar, NU 1961 : 6 s 76 — Anm av Carl Rasting, Lov om forsikringsvirksomhed (Kbhvn 1960, 282 s), SvJT 1961 s 725Lorentz Vogel Anm av sammaverk Gjallarhornet 1961 s 175
    Sven-Olof Lodin Ett problem vid tillämpningen av 104 § försäkringsavtalslagen, SvJT 1962 s 81. Härtill Erik Lindman s 746, Lodin s 749
    Jan Hellner Bör vi söka övervinna ansvarsförsäkringen? (Oslo 1961, 38 s). Norsk forsikringsjuridisk forening publ 41 — Tort liability and liability insurance, Scand studies 6 (1962) s 129 (ur nämnda skrift, även utg separat) Ansvarighetssummorna vid trafikförsäkring. Framställning från försäkringsinspektionen jämte yttrande, TSA 1961 s 91 — Jfr NJA II 1961 s 642
    Förbud mot flerårsavtal vid försäkring? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1962 s 369

 

Associationsrätt m m
    Håkan Nial Aktiebolagslagen. Lagen 14 sept 1944 om aktiebolag med tillhörande författningar och rättsfall. Med inledning (2 u 1961, 85 s)

692 NILS REGNER    Udo Kollatz Aktienrecht und Aktienrechtsreform in Schweden unter besonderer Berücksichtigung volkwirtschaftlichen Probleme (Darmstadt 1962, 154 s)
    Knut Rodhe Aktiebolagsrätt enligt 1944 års lag om aktiebolag (3 u 1961, 224 s)
    Einar Stenbeck, Mauritz Wijnbladh och Håkan Nial Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med förklaringar (4 u ombesörjd av Wijnbladh och Nial, 1961, 856 s)
    Gunvor Wallin se ÄB
    Utredning rörande vissa bestämmelser i aktiebolagslagen? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1961 s 144
    Handläggning av begäran om vitesföreläggande enligt 217 § aktiebolagslagen, JO 1962 s 127
    Lars Fogelklou Dansk bankjuridik. Anm av R Kæstel, Bankjura, 2 u i samarbejde med E J Nyeboe (Kbhvn 1962, 538 s), EkonRevy 1962 s 660
    Yttranden över PM om räntereglering och emissionskontroll, EkonRevy 1962 s 67, SparbT 1962 s 40
    Sparbankstillsynen. Betänkande avg 15 dec 1961 av 1961 års utredning ang tillsynen över sparbankerna, SOU 1961:65 (121 s) — Lennart Hammarskiöld SparbT 1962 s 9, yttrande s 52
    1955 års sparbankslag och sparbankskungörelse jämte vissa tillhörande författningar samt normalreglemente (3 rev och kompl u 1960, 136 s)
    Peter Westerlind Sparbankslagen av 3 juni 1955 med kommentar (1961, 509 s). Utg av Statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publ. Anm av Per Erik Fürst Juristnytt 1962 s 81, E Lagerkvist SvJT 1963 s 435, härtill Westerlind och Lagerkvist SvJT 1963 s 742, 744, Sven Runeberg SparbT 1963 s 91 P J Lindgren Om sparbanksfusioner, SparbT 1961 s 421

    Adolf Hamilton Om utmätning av bostadsrätt sedan nyttjanderätten till den med bostadsrätten avsedda lägenheten förverkats, SvJT 1961 s 748. Härtill Åke Allenmark 1962 s 311, Henrik Hessler s 392
    Arne Malmberg Till frågan om domstols prövning av ideell förenings beslut att utesluta enskild medlem, SvJT 1962 s 449

 

    Pensionsstiftelser I. Civilrättsliga och skatterättsliga lagförslag av pensionsstiftelseutredningen, avg 6 april 1961, SOU 1961: 14 (184 s) — SvJT 1961 s 534 Erik Hahr Gjallarhornet 1961 s 196 — Dag Helmers Skattenytt 1961 s 260, 1962 s 27 — Yttrande TSA 1961 s 235 — Lagstiftning 8 dec 1961, NJA II 1961 s 459 — Beräkning av pensionsreserv. 1961 års lagstiftning om pensionsstiftelser. Rådgivning från pensionsstiftelseutredningen, avg i dec 1961, SOU 1961: 61 (59 s)
    Erik Hahr De nya civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelserna rörande pensionsstiftelser. En sammanfattning (1962, 26 s), SkatteT 1962 s 1 — Pensionsstiftelseaktuellt, Skattenytt 1961 s 26, 78. Härtill Bertil af Klercker s 81, Hahr s 123, Klercker s 126, Hahr s 181
    Dag Helmers och Lennart Huss Pensionsstiftelser. 1961 års civil- och skatterättsliga lagstiftning med kommentarer (1961, 123 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1962 s 42, Erik Hahr SkatteT 1962 s 49, Leif Mutén SvJT 1962 s 474
    PRI-systemet och pensionsstiftelselagen 1962 (1962, 31 s)
    Erik Sjöholm Förvaltning av kommunala donationsfonder, FT 1962 s 20, StadsförbT 1962 s 524

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 693Immaterialrätt
    Lagarna 30 dec 1960 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt om rätt till fotografisk bild (1961, 417 s, särtryck ur NJA II) — NJA II 1961 s 1
    Loi suèdoise sur le droit d'auteur. Swedish copyright act 1960. Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1961, 37 s)
    Radions juridiska ansvar. Förslag till lag om ansvarighet för innehållet i rundradioutsändningar m m. Betänkande avg 15 maj 1962 av Johan Björling, SOU 1962: 27 (131 s) — SvJT 1962 s 677 — Yttrande TSA 1962 s 645
    Svante Bergström Om radions inspelningar, NIR 1962 s 30
    Torwald Hesser Rätten till text och bild (1961, 79 s). Anm av Sten Tengelin NIR 1962 s 74 — Tillämpningsbestämmelser till upphovsrättslagen och fotografilagen, SvJT 1961 s 750
    Seve Ljungman I vad mån förekommer divergenser i rättstillämpningen beträffande gemensam upphovsrättslig lagstiftning, NU 1961:6 s 51, NIR 1962 s 51
    Åke Lögdberg Några immaterialrättsliga spörsmål (ang skyddstiderna, särskilt beträffande fotografier, fotografirätten till beställda fotografier), NIR 1962 s 252
    Kaj Sandart Ny upphovslag och fotografilag, TSA 1961 s 318
    W Weincke Nordiske disharmonier på ophavsområdet (auktorrätt, varumärken), NIR 1962 s 259
    Stig Strömholm Anm av Ludwig Gieseke, Die geschichtliche Entwicklung desdeutschen Urheberrechts (Göttingen 1957, 156 s), SvJT 1962 s 472
    Sten Tengelin Anm av Torben Lund, Ophavsret (Kbhvn 1961 381 s), NIR 1962 s 73
    Gunnar Karnell 1961 års förslag till ändringar i U S Copyright act. Referat och synpunkter, NIR 1962 s 59

    Claës Uggla Ikraftträdandet av Pariskonventionens Lissabontext, NIR 1961 s 167
    Frithiof Berglund Anm av Styret for det industrielle rettsvern 50 år. En jubileumsskrift (Oslo 1961), NIR 1961 s 173
    Berndt Godenhielm Nya aspekter inom namnrätten, JFFT 1961 s 305
    Ang godkännande på grund av namnhävd av namn som bäres av annan släkt och som är av mera egenartad beskaffenhet samt ang tillfälle för bärare av det äldre namnet att yttra sig, JO 1961 s 317, 323, 1962 s 315

    Berndt Godenhielm Patent- och varumärkesrätten i de nordiska ländernas rättspraxis, NU 1961:6 s 59, NIR 1962 s 42 — W Weincke se här ovan
    Sture Heiding Svensk varumärkesrätt (2 omarb u 1961, 115 s). Anm av Torwald Hesser SvJT 1961 s 728, Claës Uggla NIR 1961 s 173
    Claes Uggla Anm av Ö Thomessen, Lovene om varemerker og fellesmerker (Oslo 1961, 129 s), NIR 1962 s 73 — Sten Tengelin och Uggla Anm av Jan Kobbernagel, Konkurrencens retlige regulering I—II (Kbhvn 1957, 1961, 343 s, 326 s), SvJT 1962 s 50Sture Heiding Anm av sistnämnda verk II, NIR 1961 s 44
    Preliminær betenkning ang nordisk patentlovgivning, avg i dec 1961 av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komitéer (Oslo 1962, 395 s) —SvJT 1962 s 508 — Yttrande TSA 1962 s 589

694 NILS REGNER    Nordiska patentansökningar och nordiska patent, NIR 1961 : s 1 Alfred Bexelius (allmänna synpunkter), s 6 Gunnar Reiland (systemet med nordiska patentansökningar), s 10 Saul Lewin (viktigare nyheter i lagutkastet), s 18 Åkevon Zweigbergk (nordiskt och internationellt patentsamarbete)
    Från elfte nordiska mötet för industriellt rättsskydd. Diskussioner, NIR 1962: s 121 Nordiska patent, s 176 Det nordiska patentlagutkastet i belysning av det internationella patentlagarbetet med inledningsanförande av Åke von Zweigbergk
    Patentsamarbete. Uppfinnarfrågor inför Europamarknaden av Wilhelm Paues, Fredrik Neumeyer, Jan F Neumeyer och Åke von Zweigbergk (1960, 56 s)
    Åke von Zweigbergk Internationellt patentsamarbete. En redogörelse för läget i dec 1961, NIR 1961 s 97 — Patentsamarbetet inom Europarådet under 1962, NIR 1962 s 231
    Äldre rätt som nyhetshinder. Diskussion med inledningsanförande av Gunnar Reiland, NIR 1962 s 156
    Patent på kemiska föreningar, läkemedel, näringsmedel och njutningsmedel. Diskussion, NIR 1962 s 196
    Hakon Hansson Om uppbyggnaden av ett kombinerat patent- och nyttomönsterskydd, NIR 1961 s 151
    Halvar Khennet Om betydelsen av utföringsexempel i patentbeskrivningen, NIR 1961 s 21
    Seve Ljungman Revision av Haag-överenskommelsen rörande internationell anmälan av mönster och modeller, NIR 1961 s 33
    Tore Oredsson Mekanisering av nyhetsgranskningsarbetet i patentansökningsärenden. Kort översikt, NIR 1961 s 157
    Wilhelm Pehrsson Erfarenheter från patentmål, TSA 1962 s 253

 

Näringsrätt
    Den allmänna näringslagstiftningen. Förslag avg 28 mars 1962 av Otto Petrén, SOU 1962: 15 (212 s) — Lars Fogelklou EkonRevy 1962 s 513 — Yttrande TSA 1962 s 635
    Ang lagstiftning om mäklarverksamhet se HB här ovan
    Översyn av bokföringslagen? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1961 s 147 — SvJT 1963 s 63
    Effektivare prisövervakning. Betänkande avg 12 jan 1961 av 1960 års prisövervakningskommitté, SOU 1961:3 (177 s)
    Ulf Bernitz Bruttoprisförbudet och andra åtgärder mot konkurrensbegränsning i distributionen (1962, 88 s). Anm av Åke Holmberg NAdmT 1963 s 194SvJT 1963 s 124
    Kurt Grönfors Lagstiftningen mot konkurrensbegränsning. Kortfattad orientering (1962, 47 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1962:4. Anm av Ulf Bernitz NIR 1963 s 277 — SvJT 1963 s 216
    Ang konkurrensbegränsning se även Immaterialrätt
    Förenklingar i utskänkningslagstiftningen. Ciderfrågan. Betänkande avg 5 sept 1961 av 1959 års utskänkningsutredning, SOU 1961: 52 (282 s)
    Skärpta regler för rusdrycksinköp. Betänkande avg 22 febr 1962 av 1961 års nykterhet slagkommitté, SOU 1962: 13 (125 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 695    A Åman Svensk nykterhetslagstiftning. Författningar ang alkoholförsäljning och nykterhetsvård m m (3 u 1962, 258 s)
    Torsten Huldén Ett spörsmål vid olaga rusdrycksförsäljning, SvJT 1961 s 678, 1962 s 73

STRAFFLAGEN

Kriminologi m m
    Hans Forssman och Carl-Fredrik Gentz Kriminalitetsförekomsten hos presumtivt ostraffade. En enkätundersökning, NTfK 1962 s 318
    Gunnar Fredriksson Kriminalstatistiken och kriminologien. Ak avh (1962, 385 s) — TfR 1962 s 254
    Folke Höijer »Kontrollgrupp Västerås», ett lokalt försök till ungdomsbrottslighetens bekämpande, SvJT 1962 s 312
    Sven Rengby Brottslighetsutvecklingen i Sverige under 1950-talet, SvJT 1961 s 194, NTfK 1961 s 276
    Knut Sveri Kriminalitet og alder (1960) anm av Karl-Erik Forsström SocMedd 1961 s 444, Ola Nyquist SvJT 1962 s 292
    Roland Bejke Anm av Paul Plant, Der Sexualverbrecher und seine Persönlichkeit (Stuttgart 1960, 359 s), SvJT 1961 s 666
    Lars Bolin Anm av Nils Christie, Unge norske lovovertredere (Oslo 1960, 320 s), Barnavård 1961 s 21
    Diskussion om åtgärder mot ungdomskriminaliteten sedda mot bakgrunden av kriminalitetens allmänna utveckling i de nordiska länderna under de senaste åren, NTfK 1962 s 5
    Kunskap om fångsamhället. Uppsatser av Torsten Eriksson m fl, SocMedd 1962 s 1

 

Reformförslag och allmänna verk
    Brottsbalken, NJA II 1962 s 1, även utg separat (1963, 610 s) — Herman Kling Brottsbalken, SvJT 1963 s 1. Brottsbalksförslaget och de unga lagöverträdarna, Tiden 1962 s 70 — Harald Ljungström Domstolarna och påföljdsvalet i ungdomsmål enligt brottsbalken, Juristnytt 1962 s 371.
    Bertil Brinck, Ola Nyquist och Birger Ohlsson Lärobok i straffrätt (1961: 2 u 1962, 296 s). Anm av Per-Erik Fürst Juristnytt 1962 s 81, Hans Thornstedt SvJT 1963 s 725
    Ivar Strahl Den svenska kriminalpolitiken. En presentation av den nya brottsbalken och en översikt över den svenska strafflagens utveckling från 1800-talet till våra dagar (1961, 173 s). Anm av Per-Erik Fiirst Juristnytt 1961 s 222, 337, Henrik Grönqvist JFFT 1961 s 271, Knut Sveri SvJT 1961 s 594
    Birger Ekeberg, Ivar Strahl och Nils Beckman Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott (5 u 1961, 2 tr 1962, 390 s)
    Nordisk kriminalistisk årsbok 1959 (1961, 104 s), 1960 (1962, 146 s). Den förra anm av Henrik Grönqvist JFFT 1961 s 356

 

Allmänna delen
    Ivar Agge Straffrättens allmänna del. Föreläsningar H 2 (1961, s 153—322). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 30. Anm av Henrik Grönqvist JFFT 1961 s 356, Knut Sveri SvJT 1962 s 724, Knut Waaben NTfK 1962 s 420
    Gunnar Bomgren Några reflexioner kring dolus eventualis, SvJT 1961 s 241
    Ivar Strahl Till frågan om rättsvillfarelses betydelse i straffrätten, SvJT 1962 s 177

696 NILS REGNER    Lars Öhrbom Trafikbrottslagens tillämplighet å gärningar som förövats utom svenskt territorium, se BB (vägtrafik)
    Ang utlämning inom Norden, Riksåkl cirk 11 sept 1961 (nr 107) och 10 juli 1962 (nr 115)
    Nordiskt samarbete ang verkställighet av straff m m. Förslag till lagstiftning (PM 17 mars 1961) jämte yttrande, TSA 1961 s 240
    Kriminalvård i frihet. Betänkande avg 6 april 1961 av 1956 års eftervårdsutredning, SOU 1961: 16 (137 s) — SvJT 1961 s 535
    Ang befogenheten av förbud för i fångvårdsanstalt intagna att läsa vissa veckotidningar, JO 1961 s 200
    Hardy Göransson Verkställighet av frihetsstraff, Tf Kriminalvård 1961 s 1, 17, 38, 1962 s 1
    Börje Nyblom Tillsyn och annan eftervård efter kort frihetsstraff, NTfK 1962 s 185
    Bo Sederblad Permission från ungdomsfängelse, SvJT 1961 s 511
    Livstidsstraffet, NTfK 1962 s 143
    Per Ryding Några synpunkter på debatten om dödsstraffet, NTfK 1961 s 305

    K E Rosén Om straffmätning i trafikmål och vissa andra bötesmål, SvJT 1961 s 303
    Arne Belanner Bötesförvandling — plats för reformer, SvJT 1962 s 668 Einar Ruda Om avräkning av böter vid bestämmande av förvandlingsstraff, SvJT 1962 s 143
    Carl Holmberg Anm av Finn Backer Midböe, Bötestraff og subsidiær fengselsstraff (Oslo 1960, 247 s), SvJT 1962 s 225Sten Lilliehöök Anm av samma verk TfKriminalvård 1961 s 61
    Förvandlingsstraffet för böter såsom kriminalpolitiskt problem, NKÅ 1960 s 34
    Fråga huruvida vite såsom tvångsmedel bör riktas mot juridisk person som sådan eller mot fysisk person i egenskap av ställföreträdare, JO 1962 s 461
    Den allmänna brottsregistreringen. Betänkande avg 31 dec 1960 av Maths Heuman, SOU 1961:11 (318 s) — Yttrande TSA 1961 s 359
    Ang tillämpningen under 1960 och 1961 av åtalseftergift enligt lagen 19 maj 1944, Riksåkl cirk 8 juni 1962 (nr 112)
    Henrik Klackenberg Alkoholmissbruk, »sjukdom» och sk otillräknelighet. Anteckningar kring några regeringsrättsavgöranden i disciplinmål, FT 1961 s 173
    Erik Holmberg Åtalspreskription vid underlåtenhetsbrott, SvJT 1961 s 393

 

Speciella delen
    Ang trafikbrott se BB (vägtrafik)
    Djurplågeri, vetenskapliga djurförsök samt djurskyddsordning. Betänkande avg 15 aug 1961 av djurskyddsutredningen, SOU 1961: 45 (46 s)
    Klas Lithner Mord och självmord — en metodologisk studie, NTfK 1962 s 280
    Åtgärder mot den som hotar med brott, NTfK 1962 s 193
    Ärekränkning. Diskussion med inledningsanförande av Björn Kjellin, NKÅ 1960 s 60
    Radions juridiska ansvar se HB (immaterialrätt)
    Birger Ekeberg m fl Förmögenhetsbrotten, se här ovan

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 697    Å Åhström Utredning ang pollettmissbruk, SvJT 1961 s 754
    Effektivare åtgärder mot ocker? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1962 s 357
    Fritz Kaijser Tjänstemäns tystnadsplikt. En översikt över problemläget, FT 1961 s 65
    Jan Sundin Något om »taxeringsmäns» ansvar, SkatteT 1962 s 164
    Gunnar Timelin Om särskilt ämbetsstraff jämlikt 25 kap 7 § strafflagen, SvJT 1961 s 507
    Vid ådömande jämlikt 26 kap strafflagen av straff för utevarobrott bör i domen angivas tidpunkterna för utevarons början och slut, MO 1961 s 95
    Ang innebörden av »under tjänsteutövning» i 26 kap 14 §, MO 1961 s 101, jfr s 15
    Ang arbetsförhållandena för straffarrestant som deltager i tjänstgöring, MO 1962 s 74
    Fråga om skäl för uppskov med eller avbrott i verkställighet av arreststraff, MO 1961 s 55
    Verkställighet vid sammanträffande av arrest och disciplinbot, MO 1961 s 62
    Överträdelse av utegångsförbud medför icke ansvar för lydnadsbrott, MO 1961 s 78

UTSÖKNINGSLAGEN

    Betänkanden ang städernas rättigheter, underrätterna och polisväsendet se JB, RB och Förvaltningsrätt
    Utsökningsrätt I, Partiella reformer. Förslag avg 6 okt 1961 av lagberedningen, SOU 1961:53 (163 s) — SvJT 1962 s 75Sven Ljungström SkatteT 1962 s 110 — Yttranden LandskomT 1962 s 167, TSA 1962 s 49
    Åke Hassler Svensk rättspraxis. Exekutionsrätt 1954—1959, SvJT 1961 s 108
    Karl Olivecrona Utsökning (3 u 1962, 206 s). Anm av Ulf Lundvik SvJT 1963 s 26
    Överexekutors tillämpning av 38 § utsökningslagen när fråga är om domstols förordnande om rätt till umgänge med barn, JO 1961 s 187
    Ang hinder mot utmätning på grund av växeldom då växeln konstateras vara falsk, JO 1961 s 160
    Ang tillämpning av 133 §, JO 1961 s 195
    Åtgärder för säkerställande av rätt till skadestånd? Riksdagsmotion jämteyttrande, TSA 1961 s 151
    Ang kvarstad m m se RB

RÄTTEGÅNGSBALKEN

    Per Olof Ekelöf Rättegång, H 3 (1960, 193 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 27. Anm av Karl Olivecrona SvJT 1962 s 136, härtill Lars Welamson s 489
    Allan Ekström Vardagens processrätt, SvJT 1961 s 382
    Smärre brister vid handläggningen av mål och ärenden, JO 1962 s 139

 

Domstolsväsendet m m
    Underrätterna. Betänkande avg 12 jan 1961 av stadsdomstolsutredningen, SOU 1961:6 (339 s) — Bernhard Gomard Juristen 1961 s 214 — Ingmar Lidbeck SvJT 1961 s 308, StadsförbT 1961 s 89 — Yttranden Juristnytt 1961s 275, jfr s 314, TSA 1961 s 355

698 NILS REGNER    Betänkande ang städernas rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten, se JB
    Yngve Malmquist Rådhusrätt eller häradsrätt? Några reflexioner med anl av en aktuell indelningsfråga, SvJT 1961 s 670
    Carl Svennegård Nämndens ställning i underrätt, Juristnytt 1961 s 78, 93, jfr s 176, 187
    Nedre justitierevisionens arbetsorganisation. Betänkande avg 29 dec 1961 av Mauritz Wijnbladh, SOU 1962: 20 (84 s) — SvJT 1962 s 680 — Yttrande TSA 1962 s 620
    Jäv mot domare enligt 4 kap 13 § punkt 2 att handlägga menedsmål sedan han till åklagaren översänt en brottmålsakt för undersökning ang osanna vittnesutsagor, JO 1961 s 58
    Protokollföring av utsagor m m. Framställning från presidenterna i rikets hovrätter, PM av 1951 års rättegångskommitté och yttrande, TSA 1961 s 371
    Gerhard Simson Publicitetsproblem kring brott och straff. Utdrag ur den svenska rapporten för VIII internationella straffrättskongressen i Lissabon (sept 1961), NTfK 1961 s 145
    Karl Olivecrona Domstolsorganisationen i vissa främmande länder (kompendium Lund, 5 omarb u 1961, 54 s). Anm av Knud Ehlers Juristen 1962 s 252
    Ang åklagarorganisationen se betänkande ang polisväsendet
    W von Schéele Om olämpligheten av att stämningsmannaförordnanden skola årligen förnyas, SvJT 1962 s 499

    Betänkande med förslag till stadgar för Sveriges advokatsamfund m m, avg 13 nov 1961 av 1959 års stadgekommitté (1961, 228 s) — Behandling av förslaget TSA 1962 s 429 — Holger Wiklund Advokatsamfundets organisationsfrågor inför remisskritiken, TSA 1963 s 3 — Behandling av förslaget å årsmötet 1963, TSA 1963 s 341, 353
    Olof Alsén Advokatväsendet och justitiekanslern 1948—1961, TSA 1962 s 145
    P A Weslien Några tankar kring advokatsamfundets disciplinära verksamhet, TSA 1962 s 300
    Till tolkningen av begreppet god advokatsed, TSA 1961 s 27, 1962 s 9 — Ang tystnadsplikt se Bevisrätt nedan
    Från praxis i arvodesärenden, TSA 1961 s 126, 1962 s 581

 

Civilprocess
    Olof Beck-Friis Några oklara punkter i fråga om kvarstad och skingringsförbud, SvJT 1962 s 58
    Wilhelm Brodin En advokats funderingar över domaruppgifterna i den muntliga processen, TSA 1962 s 192
    Sigurd Dennemark Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål (1961, 376 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 31. Anm av Lars Hjerner SvJT 1963 s 191, Erling Selvig TfR 1962 s 247
    Per Olof Ekelöf Advokaternas och domarens materiella processledning, TSA 1962 s 210
    Allan Ekström Praktisk processrätt (ang det material på vilket dom får grundas), TSA 1961 s 341
    Sven Larsson Några anmärkningar ang kvittning i rättegång, SvJT 1961 s 81, 161
    Karl Olivecrona Ogiltigförklarande av stadfäst förlikning, SvJT 1962 s 494 — Kvittningsläran, se HB

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 699    Per Olof Ekelöf Anm av Robert (Bech, Adcitation og litisdenuntiation (Kbhvn 1961, 290 s), SvJT 1962 s 656

 

Straffprocess
    Se även under Civilprocess ovan
    Carl M Elwing Tillräckliga skäl till åtal enligt svensk rätt (huvuddragen av avhandlingen 1960), Juristen 1961 s 577 — Skäl till åtal, några synpunkter, TSA 1961 s 188. Härtill Sven Celander s 347 — Elwing Yrkandet i straffprocessen, TSA 1962 s 225
    Karl Olivecrona Rättegången i brottmål enligt RB (2 omarb u 1961, 368 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 4. Anm av Ivar Agge SvJT 1962 s 729
    Rättegången i brottmål. Yttrande över 1951 års rättegångskommittés promemoria (10 okt 1960) ang vissa frågor rörande rättegången i brottmål, TSA 1961 s 133
    Undersökning av omfattande brott på det ekonomiska livets område, NTfK 1961 s 163
    Förhör med misstänkta, tilltalade och vittnen i brottmål, NTfK 1962 s 119
    Ang visst spörsmål sammanhängande med sinnesundersökning av flera häktade i samma mål, Riksåkl cirk 7 juli 1961 (nr 106)
    Ang beslut om allmänt åtal innan den misstänkte erhållit del av förundersökningen, JO 1961 s 170, jfr 1962 s 149
    Kvarstad, skingringsförbud och beslag ha ansetts alltid skola hävas, därest mot den tilltalade väckt talan ogillas, JO 1962 s 46
    Harald Freijd Hur utses den offentlige försvararen?, TSA 1961 s 124
    Ragnar Gottfarb Försvaret i brottmål och rättssäkerheten, TSA 1962 s 235

    Åklagare har icke ansetts äga att i strafföreläggande föreskriva skyldighet vid vite att fullgöra trafikförsäkringsplikt, JO 1961 s 184
    Förfarandet vid delgivning av strafföreläggande, JO 1961 s 178
    Lag 9 dec 1960 om parkeringsbot, NJA II 1961 s 579
    Klas Lithner Rättegångsförfarandet i brottmål i USA, SvJT 1962 s 27, 364 Gerhard Simson Anm av Max Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozess (Stuttgart 1960, 183 s), SvJT 1961 s 480
    Ivar Strahl Anm av Anders Bratholm, Erstatning til uskyldig fengslede (Oslo 1961, 92 s), SvJT 1962 s 574
    Hans Thornstedt Anm av Patrick Devlin, The eriminal prosecution in England (London 1960, 118 s), NTfK 1961 s 113

 

Överrättsprocess m m
    Gunnar Bomgren Processföringen inför Högsta domstolen i civilmål. Några synpunkter, TSA 1962 s 180
    Thorsten Cars Om resning i rättegångsmål (huvuddragen av avhandlingen 1959), Juristen 1961 s 495
    Stig Jägerskiöld Folkrättsliga plikter och inomstatliga avgöranden. Om resning, prejudikat och skadestånd, SvJT 1961 s 689
    J Gillis Wetter The styles of appellate opinion (1960) anm av Otto Brusiin JFFT 1961 s 352, P Höyrup Juristen 1963 s 51 — Om dom och dömande i överinstans. Anm av Karl N Llewellyn, The common law tradition. Deciding appeals (Boston 1960, 565 s), TfR 1961 s 433

700 NILS REGNERBevisrätt

    Björn Ström Fråga om vittnesplikt, TSA 1962 s 331
    Lars Welamson Läkarsekretessen. En rättslig undersökning (1962, 135 s). Anm av Kay Gunnar Wilow FT 1962 s 230 — Några anteckningar om advokatstystnads- och vittnesplikt, TSA 1962 s 288 — Anm av Georg Lous, Sakföreres taushetsplikt. En utvikling og vurdering (Oslo 1960, 112 s), SvJT 1962 s 388
    Advokaternas tystnadsplikt. Uttalande av Nordiska rådet, TSA 1962 s 682
    Om vittnesförhör med personer, för vilka gäller tystnadsplikt enligt nykterhetsvårds-, barnavårds- och socialhjälpslagen, JO 1962 s 124
    Arne Trankell Magi och förnuft i människobedömning (1961, 196 s). Anm av Per Olof Bolding SvJT 1962 s 658

 

Rättegångskostnad
    Åke Hassler Spörsmål om rättegångskostnad i tvistemål, SvJT 1961 s 417 Rättsfall om ersättning till offentlig försvarare, TSA 1962 s 53, 677 Ang tillämpligheten av 13 § lagen om fri rättegång i fråga om arvode till offentlig försvarare, när den tilltalade frikänts, JO 1962 s 129

 

Specialprocess
    Yttrande över förslag till europeisk konvention om enhetlig skiljemannalag, TSA 1962 s 657
    Ang bestraffning i disciplinmål när förseelsen icke erkänts, MO 1961 s 65
    Behörighet att hålla militärförhör, MO 1961 s 65
    Fråga om införande av skyldighet att i samband med delgivning av straffbeslut i disciplinmål även underrätta den bestraffade att auditören ej biträtt beslutet, MO 1961 s 215
    Sättet för befordran till verkställighet av arreststraff när den dömde icke är tjänstgöringsskyldig vid krigsmakten, MO 1961 s 55

GRUNDLAGARNA M. M.

    Författningsutredningen V. Organisationer, beslutsteknik, valsystem. Särskilda utredningar av Lars Foyer, Tolle Ramstedt, Lars Sköld, Carl-Gunnar Janson. Avg 15 maj 1961, SOU 1961: 21 (362 s)
    Robert Malmgren Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar. 8 u utg av Gustaf Petrén och Halvar G F Sundberg (1961, 272 s, 261 s)
    Nils Andrén Svensk statskunskap (1961, 298 s). Anm av Lennart Bodström StatsvT 1961 s 355 — Modern Swedish government (1961, 252 s)
    Gunnar Hesslén Statskunskap (10 u 1961, 123 s). Anm av Nils Andrén StatsvT 1961 s 357
    Nils Herlitz Likt och olikt i nordisk offentlig rätt, Festskrift till Thomson (1961) s 228 — Några historiska perspektiv på nutida offentlig rätt. Föreläsning, TfR 1961 s 497
    Olle Nyman Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen av utvecklingen efter 1917 (3 u 1961, 158 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 701    Henrik A Olsson 1949 års uppskovsinstitut. Rättsregler och tillämpning, StatsvT 1961 s 107
    Gustaf Petrén När får grundlagarna åsidosättas?, SvJT 1962 s 486. Härtill Gunnar Sträng s 488 — Petrén Statsrättsliga spörsmål vid Sveriges deltagande i internationella organisationer, StatsvT 1962 s 359
    Halvar G F Sundberg De allmänna grunderna av offentlig rätt i korthet framställda (1962, 44 s) — Författningsdomstol eller allmän domstol, Svensk tidskr 1961 s 77

    Vissa frågor rörande allmänna val. Betänkande avg 25 april 1961 av 1955 års valutredning, SOU 1961: 20 (173 s) — Utlandssvenskars deltagande i allmänna val. Betänkande avg 7 april 1962 av samma utredning, SOU 1962: 19 (50 s)
    Carl-Gunnar Janson Mandattilldelning och regional röstfördelning. Ak avh (1961, 245 s)
    Fredrik Sterzel Om riksdagsupplösning och nyvalsförordnande. Ak avh (1961, 383 s). Anm av Gustaf Petrén SvJT 1963 s 18

    Nils Stjernquist The Swedish constitution and the budgetary principles, Scand studies 6 (1962) s 201 (ur Nutida budgetprinciper och grundlagens i Festskrift till Georg Andrén 1960)
    Halvar G F Sundberg Beskattningsmakt och avgiftsmakt, JFFT 1962 s 294
    Erik Swartling Riksdag och inrikes brevtaxa, StatsvT 1961 s 1
    Rune Tersman Statsmakterna och de statliga aktiebolagen (1959) anm av Hans Meijer StatsvT 1961 s 263
    Carsten Welinder Offentlig hushållning (3 u 1962, 294 s). Anm av Leif Mutén SvJT 1962 s 474
    Ole Westerberg Skatter, avgifter och pålagor. En statsrättslig undersökning (1961, 355 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 26. Anm av Fritz Kaijser FT 1961 s 343, Skattenytt 1961 s 369, Gustaf Petrén SkatteT 1961 s 447, Nils Stjernquist SvJT 1962 s 286, Halvar G F Sundberg StatsvT 1961 s 332

    Love Kellberg Sverige och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, SvJT 1961 s 503
    Nils O Nilsson Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, StatsvT 1961 s 152
    Nils Stjernquist Lagförklaring genom samfällda beslut, StatsvT 1961 s 289 — Förklaring av lag och förklaring av lagens mening, Festskrift till Thomson (1961) s 163
    Halvar G F Sundberg Om riksdagsmans immunitet, Festskrift till Thomson(1961) s 256 — Riksdagsmans oansvarighet, Svensk tidskr 1961 s 34
    Hjalmar Fredelius Riksdagsledamöters immunitet enligt 110 § regeringsformen, StatsvT 1962 s 435. Härtill Gustaf Petrén 1.963 s 108
    Jan Sandin Något om »taxeringsmäns ansvar, SkatteT 1962 s 164

    Tal vid högtidlighållandet av JO-ämbetets 150-åriga tillvaro, JO 1961 s 514
    Alfred Bexelius Hur JO-ämbetet arbetar, StatsvT 1961 s 201
    Hugo Henkow Riksdagens MO, StatsvT 1962 s 1
    Olle Lundström Om riksdagens MO, FT 1962 s 266
    Ulf Lundvik Svenska rättsskyddsgarantier under utländsk granskning. Intryck från ett FN-seminarium sommaren 1962, FT 1962 s 115

702 NILS REGNER    Poul Andersen Folketingets ombudsmand og den kommunale forvaltning, StatsvT 1961 s 279

 

Tryckfrihet och offentlighet
    Hilding Eek Protection of news sources by the constitution, Scand studies 5 (1961) s 9 (även utg separat)
    C-E Sundström Några synpunkter på tryckfrihetsförordningen, SvJT 1962 s 417
    Fritz Kaijser Tjänstemäns tystnadsplikt. En översikt över problemläget, FT 1961 s 65
    Ang tystnadsplikt se även RB (bevisrätt)

    Bo Blomquist När skall taxeringslängd anses upprättad?, Skattenytt 1962 s 406
    Lars Elenborg PM rörande sekretessbestämmelser för kartor och liknande handlingar, LantmT 1962 s 414

E G Westman Är sekretessen i stadsplaneärenden nödvändig?, StadsförbT 1962 s 758, 779
    Ang skyldighet för barnavårdsnämnd att tillhandahålla domstol utredning som ligger till grund för nämndens yttrande i vårdnadsfråga samt för domstolen att till part utlämna avskrift av inkommen utredning, JO 1961 s 111, ref i Barnavård 1961 s 24

KYRKORÄTT

    Per-Olof Ahrén Vem bestämmer i kyrkan? En översikt över den svenska kyrkans organisation (1961, 56 s) — Församling och församlingsstyrelse i den svenska kyrkan (1962, 70 s)
    Yngve Brilioth Vården om kyrkan (3 u 1961, 120 s)
    Ove Hassler Ordningen för utträde ur kyrkan. I, Utvecklingen i Sverige 1860—1960 (1961, 367 s)
    Göran Inger Klosterförbudet i Sverige och dess upphävande, StatsvT 1962 s 133
    Sven Kjöllerström Begreppen statsreligion, statskyrka och folkkyrka, Festskrift till Thomson (1961) s 179
    Halvar G F Sundberg Stat och kyrka enligt gällande svensk rätt (1961, 37 s). Studia iuridica Upsaliensia 3.
    Erik Åberg Den beslutade pastoratsindelningen och kammarkollegiets förslag till ny pastoratsindelning m m, LandskomT 1961 s 198, 323, 369
    Ang åtgärder m m av präster och lekmannatjänstemän ägnade att försvåra genomförandet av lagstiftningen rörande kvinnliga präster, JO 1962 s 193
    Begravningsplatser och gravar. Förslag avg 30 dec 1960 av Hugo Digman, SOU 1961: 5 (188 s) — Hugo Digman LandskomT 1961 s 241, 298, yttrande s 494 — SvJT 1961 s 236
    Sara Falk Om jordfästning. Kyrkorätt och ritual (1961, 92 s). Anm av Gösta Walin SvJT 1961 s 728
    Gunnar Prawitz Kortfattad handbok för boställsvärdar och pastoratsombud i förvaltning av prästboställen (2 u 1960, 100 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 703FÖRVALTNINGSRÄTT

    Ang offentlig rätt se även under Grundlagarna
    Ejnar Hörstadius Förvaltningsrätt i Högsta domstolens praxis 1951—1960, FT 1961 s 277, 329
    Håkan Strömberg Allmän förvaltningsrätt. Lärobok (1962, 220 s). Anm av Halvar G F Sundberg SvJT 1963 s 356
    Nils Herlitz Administrativt rättsskydd i Norden, NordT 1961 s. 185 Kurt Holmgren Erfarenheter och synpunkter i fråga om regeringsrättens arbete, NAdmT 1962 s 1
    Håkan Strömberg Förutsättningarna för förvaltningsbesluts verkställbarhet, FT 1961 s 245
    Stig Strömholm Domstolsprövning av administrativa beslut, SvJT 1962 s 529, 1963 s 458
    Bertil Wennergren Reformtankar om regeringsrättens uppgifter och ställning i remissutlåtanden avgivna av besvärssakkunniga (över SOU 1959: 4, 1960: 19, 35 mfl), FT 1961 s 20 — Förvaltningsförfarandets påföljder, då ansöknings- eller besvärshandlingar är ofullständiga, FT 1962 s 216. Härtill Klas Magnusson Några reflexioner ang negativa beslut och utsättande av äventyr inom förvaltningsförfarandet s 247, Wennergren s 253
    Sten Wilkens Fullföljdsbegränsningen hos regeringsrätten, FT 1962 s 141

    Yngve Adolphson Bindning eller återkallelse. Studier över enskildas viljeförklaringar i förvaltningsrätten. Ak avh (1961, 338 s). Anm av Torstein Eckhoff NAdmT 1962 s 290, Gustaf Petrén SvJT 1963 s 110
    Parterna i förvaltningsförfarandet och förvaltningslagskipningen, NAdmT 1961 s 417
    Delegation av beslutsmyndighet i förvaltningen, NAdmT 1961 s 472 Framställning ang införande av allmän föreskrift om skyldighet att före ärendes avgörande lämna enskild part tillfälle att yttra sig, JO 1962 s 339
    Framställning ang införande av en allmän regel om principiell skyldighet för förvaltningsmyndighet att i vissa beslut angiva de skäl å vilka besluten grundas, JO 1961 s 448 — Stig Jägerskiöld FT 1961 s 305 — C G Lidberg FT 1962 s 5 — Yttranden StadsförbT 1961 s 706, TSA 1961 s 361
    Ang desertering av besvär i socialhjälpsmål enbart av den anledningen att de ingivits till kammarrätten i stället för till länsstyrelsen, JO 1961 s 329

 

Kommunalrätt
    Per Edvin Sköld och Tage de la Motte Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning (13 omarb u 1961, 323 s)
    Principerna för en ny kommunindelning. Betänkande avg i febr 1961 av indelningssakkunniga, SOU 1961: 9 (248 s) — Arne Fröjd StadsförbT 1961 s 46, 608, 1962 s 142 — Yttranden LandskomT 1961 s 399, 447, StadsförbT 1961 s 296, 305 — Åke Larsson och Nils Hedfors Kommunindelning och självstyrelse (1961, 91 s) — Halvar G F Sundberg Kommun eller förvaltningsområde. Några anteckningar, Svensk tidskr 1961 s 158
    Vilhelm Berg Kommunal valhandbok. Huvudgrunderna för de kommunala valen. Kommunala vallagen med kommentar. Övriga författningar (5 u 1962, 120 s, förut utg av John Olsson)
    Ang kommunala val se även under Grundlagarna

704 NILS REGNER    Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag. Kommunalrättskommitténs betänkande I, avg 6 okt 1961, SOU 1961: 54 (75 s) — Erik Borglund StadsförbT 1961 s 613 — Yttrande LandskomT 1962 s 69
    Stig Jägerskiöld Offentlig rätt och civilrätt. Några anteckningar kring underställningsinstitutet, FT 1961 s 96
    Rättsfall ang kommunalborgen se under HB
    Fritz Kaijser De kommunala jävsbestämmelserna i tillämpning, StadsförbT 1961 s 141
    Erik Sjöholm Förvaltning av kommunala donationsfonder, FT 1962 s 20, StadsförbT 1962 s 524 E G Westman Om avgifter i den allmänna rörelsen, FT 1962 s 176

    Ang församlingsstyrelse se även under Kyrkorätt
    Ragnar Edenman Nya församlingsstyrelselagen av år 1961 med kommentarer (1961, 85 s)
    Georg Ericsson Den nya församlingsstyrelselagen, LandskomT 1961 s 629
    Carl Axel Petri Gemensamt kyrkoråd, en ny form för kommunal samverkan, StatsvT 1961 s 250
    Jerker Victor Lag om församlingsstyrelse 2 juni 1961 med inledning och sakregister (1961; 2 u 1962, 63 s)

 

Vissa förvaltningsgrenar
    Bevakning, avskrivning och eftergift av kronans fordringar. Förslag avg 9 nov 1962 av utredningen ang redogöraransvaret m m, SOU 1962: 49 (127 s)— Yttrande TSA 1963 s 197
    Länsindelningen inom Stockholms- och Göteborgsområdena. Betänkande avg 20 juni 1961 av K J Olsson, SOU 1961: 40 (384 s)
    Polisens brottsbekämpande verksamhet. Betänkande avg 28 mars 1961 av polisverksamhetsutredningen, SOU 1961: 15 (251 s) — Kurt Lindroth NKrimTeknT 1961 s 165, SvJT 1961 s 535Erik Vinberg StadsförbT 1961 s 475
    Huvudmannaskapet för polisväsendet m m. Principbetänkande avg 26 juni 1961 av 1957 års polisutredning, SOU 1961: 34 (227 s) — SvJT 1962 s 516 — Kurt Lindroth StadsförbT 1962 s 324, 345, yttrande 1961 s 708
    Hugo Höfde Polisens organisation, uppgifter och maktbefogenheter (2 utöku 1961, 189 s). Anm av C Horn af Rantzien NKrimTeknT 1961 s 226
    Carl G Persson Allmänna ordningsstadgan m m (1958) anm av Erik Sjöholm FT 1961 s 144
    E. G Westman Om avgifter i den allmänna rörelsen, FT 1962 s 176
    Ang allmänna ordningsstadgans tillämpning JO 1962 s 438
    Helge Linder Den lokala hamnadministrationen i Sverige och dess rättsliga grundval, StadsförbT 1962 s 708
    Arne Nordström Hamnförvaltningarna och de statliga myndigheterna, StadsförbT 1961 s 631

    Föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen. Fastställda av Kungl Maj:t 26 maj 1961 (1961, 57 s)
    Harry Hamilton Vapenlån, SvJakt 1961 s 100 — Mera om de nya vapenbestämmelserna, ibm 1962 s 5, jfr s 118
    Sven Nordell Jakt, vapen, hundar, se BB
    Ang vapenförordningen JO 1962 s 442

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 705    Reviderad giftlagstiftning. Betänkande avg 15 juli 1961 av giftstadgeutredningen, SOU 1961: 41 (326 s)
    Totalisatorverksamheten. Betänkande avg 29 nov 1960 av totalisatorutredningen, SOU 1961: 1 (140 s)
    Naturen och samhället. Betänkande avg 21 aug 1962 av 1960 års naturvårdsutredning, SOU 1962: 36 (440 s) — K E Jonsson StadsförbT 1962 s 569, 564 —Lars Delin SvJT 1962 s 678

    Gunnar Forkman Folkbokföringsförfattningar med sakregister (1961, lösbladssystem) — Riksbyråns cirkulär rörande folkbokföringen 1947—1960 jämte sakregister (1961, 246 s) — Kyrkobokföringen. Handledning för pastorsexpeditionerna (2 helt omarb u 1962, 284 s)
    Cecil Hammarberg Folkbokföring och folkbokföringsprocess. Handbok (1961, 253 s). Utg av Statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publ. Anm av Hans Danelius SvJT 1962 s 735, Nils Gottliebsson Skattenytt 1962 s 42, Erik Stern SkatteT 1962 s 237
    Nils Gottliebsson Utan känt hemvist. Folkbokföringsförordningen 37 §, SkatteT 1962 s 454
    Folkregistrering som redskap för administrationen, NAdmT 1961 s 311
    Internordiska flytteattester, avg i jan 1961, NU 1961: 4 (59 s)
    Ang meddelande av förvisningsbeslut eller jämkning av återreseförbud då den tilltalade tidigare förvisats eller utvisats med återreseförbud, hänsyn vid prövning av förvisningsfrågan till att han är politisk flykting samt tidsbegränsning för återreseförbud och tidpunkten från vilken sådan begränsning bör gälla, JO 1961 s 135

    Frenne Frankman Folkskolestadgan och andra författningar rörande det obligatoriska skolväsendet (1961, 552 s) — Läroverksstadgan och andra författningar rörande icke-obligatoriska skolor under skolstyrelsens förvaltning (ny u 1962, 521 s) — 1962 års skollag med kommentarer (1962, 32 s)
    Sten-Sture Landström Förslag till skollag och skolstadga, StadsförbT 1961 s 513
    Ulf örnmarker och Gösta Lindqvist Det obligatoriska skolväsendet. Stadgor, lönebestämmelser, anvisningar, kommentarer m m (1961, 528 s) — Skollagen. Anvisningar, kommentarer (1962, 58 s)

 

Personalrätt
    Stig Jägerskiöld Svensk tjänstemannarätt II: 2 (1961, 543 s). Anm av Fritz Kaijser SvJT 1963 s 205, N af Malmborg FT 1961 s 287, E G Westman NAdmT 1962 s 136
    Jörgen Westerståhl Utländsk medborgare och de svenska akademiska lärarbefattningarna, Festskrift till Thomson (1961) s 269
    Bengt Wieslander Till tolkningen av 35 § regeringsformen, StatsvT 1961 s 245
    Kvalifikationskrav för lärartjänster i de nordiska länderna. Utredning utförd av Nils Karlman, NU 1961:8 (134 s)
    Skyldighet för statstjänstemän att underkasta sig läkarundersökning mm. Förslag till kungörelse jämte yttrande, TSA 1961 s 258
    Ang förutsättningarna för tvångsförordnande för tjänsteman som misstän-

45—633004. Svensk Juristtidning 1963

706 NILS REGNERkes lida av sjukdom att underkasta sig läkarundersökning, JO 1962 s 224, jfr s 228
    Innebörden av föreskriften i allmänna verksstadgan om skyldighet för myndighet att på begäran av tjänsteman utfärda intyg ang hans tjänstgöring hos myndigheten, MO 1961 s 161

    Otto Ekenberg Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen III (1960) anm av Claes H Edgardh SvJT 1962 s 55, Stig Jägerskiöld FT 1961 s 142
    Frenne Frankman Löneklassplacering. Bestämmelser om löneklassplacering och löneklassuppflyttning (1962, 100 s)
    Gösta Edgren och Thord Wallén Tjänstemännens pensioner (1961, 95 s; 2 omarb u 1961, 99 s). TCO:s skriftserie 10
    Sten Erik Strandberg Statstjänstemännen och ATP, Juristnytt 1961 s 5
    Statstjänstemännens löne- och pensionsvillkor (9 omarb u 1962, 104 s) .TCO:s skriftserie 3

 

Krigslagstiftning
Kommunal beredskap. Kommunalrättskommitténs betänkande II, avg i jan 1962, SOU 1962: 7 (198 s) — Erik Borglund StadsförbT 1962 s 50, yttrandes 474
    Social beredskap. Socialberedskapskommitténs betänkanden I—II, avg 30 nov 1962, SOU 1962: 58 (262 s) — K G Hjelmqwist StadsförbT 1962 s 157 Halvar G F Sundberg Värnpliktsförfattningar 1961 (5 u 1961, 234 s)

    SOCIALRÄTT

    Anders Bruzelius, Gunnar Engström och Lars-Åke Åström Sociallagarna. 2, Handbok för socialnämnden (1961, 136 s). 4, Handbok för nykterhetsnämnden (1962, 184 s). 6, Handbok för arbetslöshetsnämnden (1960, 116 s). 7, Handbok för familjebidragsnämnden (1961, 80 s). 2 anm av Per-Erik Fürst Juristnytt 1962 s 81, 4 av Hans Danelius SvJT 1962 s 734
    Ernst Michanek Socialboken (12 u 1961, 355 s)
    Konrad Persson Social welfare in Sweden (1961, 75 s)
    Nordiska sjömäns sociala rättigheter, NU 1962: 9 (118 s)
    Ang arbetstagarbegreppet se HB (arbetsrätt)
    Helge Dahlström Rättssäkerhet inom socialvårdsområdet — enbart en formaljuridisk fråga? Några synpunkter på förslaget om socialdomstolar m m, Barnavård 1961 s 44
    Carl Svennegård Socialvård och rättskultur, Juristnytt 1961 s 132, 169, 1962 s 61, 234. Härtill Erik Axelson s 194

    Förtidspensionering och sjukpenningförsäkring m m. Förslag avg i maj 1961 av 1958 års socialförsäkringskommitté, SOU 1961: 29 (341 s) — Carl Björkhammar StadsförbT 1961 s 466 — Yttranden ibm s 592, LäkarT 1961 s 3294, SocialvårdsförbT 1961 s 243
    Lag om allmän försäkring m m. Förslag utarb inom socialdepartementet, SOU 1961: 39 (143 s) — Carl Björkhammar StadsförbT 1962 s 106, Gunnar Danielson ibm 1961 s 508, L Lagerström Gjallarhornet 1961 s 383 — Yttrande LäkarT 1961 s 157
    Stöd åt barnaföderskor. Socialpolitiska kommitténs betänkande I, avg 31 maj 1961, SOU 1961: 38 (122 s) — Yttrande SocialvårdsförbT 1961 s 243

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 707    Åke Elmér Folkpensioneringen i Sverige (1960) anm av Jörgen S Dich StatsvT 1961 s 180, Torsten Stjärne HistT 1961 s 349, jfr s 396
    Ingemar Holmquist Lagbroschyr med lagtext och kommentarer rörande folkpensioneringen m m (1961, 158 s)
    Bengt Hamdahl, Gunnar Danielson och Carl Lidbom Den allmänna försäkringen. Kortfattad översikt jämte författningstexter (1962, 39 s jämte texter)
    Erik Malm Socialförsäkringens nya organisation, StadsförbT 1961 s 338
    Gunnar Werner Statsmonopol inom yrkesskadeförsäkringen? Fakta i frågan, NFörsäkrT 1961 s 145. Härtill Tage Larsson s 161
    Gösta Stendahl Utlandssvenskarna och ATP, Skattenytt 1961 s 21, 390, — Sten Erik Strandberg Statstjänstemännen och ATP, Juristnytt 1961 s 5 — Folke Wistrand De trafikskadade och ATP, TSA 1961 s 11 — Elis Winnermark Taxeringsarvodena och ATP, Skattenytt 1961 s 178, 268
    Stig Wernstedt Retroaktiv ändring av sjukkassemedlems sjukpenningförsäkring, FT 1961 s 42
    Åke Bylander Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag. Några intressanta regeringsrättsutslag, Barnavård 1962 s 28, 258
    Karl J Höjer Fastställandet av faderskap, se FB

    Karl J Höjer Socialhjälp. Riktlinjer för praxis (1961, 142 s)
    Ali Berggren Referat av socialstyrelsens utredning ang arbetshemmen, SocMedd 1961 s 24
    Hans Boalt Ang bedömning i socialhjälpsmål av yrkande om ersättning för fortsatt vård m m, Barnavård 1961 s 78, SocialvårdsförbT 1961 s 51
    Ang lämnande av socialhjälp för utflyttning ur kommun i syfte att kommunen skall undgå fortsatta kostnader för socialhjälp, JO 1962 s 276

    Nya barnavårdslagen 29 april 1960, NJA II 1960 s 412
    Holger Romander och Bertil Grönlund Barnavårdslagen (1961, 302 s). Anm av Åke Bylander Barnavård 1961 s 117, Carl Holmberg SvJT 1961 s 487, Olov Mattson LandskomT 1961 s 409
    Karl J Höjer Samhället och barnen och Åke Victorin Barnet och lagen, se FB
    Ang tillämpning av barnavårdslagen JO 1962 s 423 f
    Gunnar Bramstång Barnavårdslagen och de underåriga alkoholmissbrukarna. Några gränsdragningsspörsmål, Barnavård 1962 s 98
    Åke Bylander och Sven Erik Sjöström Handledning vid uppsättande av barnavårdsnämnds protokoll (3 u 1962). Anm av Holger Romander Barnavård 1962 s 93 — Bylander Något om protokollsskrivning enligt nya barnavårdslagen, LandskomT 1961 s 335
    Enar Eckerberg Något om regeringsrätten och barnavårdsmålen, FT 1962 s 205, Barnavård 1963 s 45
    Karl J Höjer När kan en barnavårdsnämnd ingripa med hjälpåtgärder?, Barnavård 1961 s 85, 174
    Erik Kinell Umgängesrätt med omhändertaget barn, Barnavård 1962 s 252
    Olov Mattson Tankar kring barnavårdslagen, LandskomT 1961 s 502 — Ett och annat kring den nya barnavårdslagen, Barnavård 1962 s 30 — Delegationsrätt enligt barnavårdslagen, Barnavård 1962 s 107
    Evert Svensson Barnavårdslagen med korta kommentarer. Handbok (1961, 92 s)

708 NILS REGNER    Sven Svennerstål Några synpunkter på utredningen enligt barnavårdslagen, Barnavård 1961 s 212
    Ang praxis vid barnavårdsnämnd i ärende om yttrande i vårdnadsfråga, särskilt beträffande redovisningen av nämndens utredning, JO 1961 s 111 Ang sekretessfrågor se Tryckfrihet
    Lagstiftning 1960 om läkarbehörighet och förbud mot kvacksalveri, NJA II 1960 s 351 — Ang läkarsekretess se RB (bevisrätt)
    Håkan Rahm Sjukhuslagen, sjukhusstadgan, stadgan för enskilda sjukhem med kommentar (1961, 267 s). Utg av Statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publ
    Ang förnyad undersökning av sinnesbeskaffenheten hos tilltalad som tidigare förklarats straffri samt utredning om han var i behov av vård å sinnessjukhus, JO 1961 s 130
    Ang praxis vid tvångsintagningar å sinnessjukhus och om behovet av ändrade bestämmelser, JO 1961 s 252
    Ang förutsättningarna för tvångsintagning å sinnessjukhus av alkoholmissbrukare, JO 1961 s 273, jfr s 291
    Gunnar Lundquist Mentalsjukhus eller »alkoholistanstalt» för alkoholmissbrukare, SocMedd 1962 s 319, 326
    Översyn av nykterhetsvården. Betänkande avg 19 sept 1961 av nykterhetsvårdsutredningen, SOU 1961: 58 (296 s) — C G Tuninger StadsförbT 1962 s 9
    A Åman Svensk nykterhetslagstiftning, se HB (näringsrätt)
    Ang tillämpning av lagen om nykterhetsvård, JO 1962 s 397 f
    Ang tillgodoseende av anonymitetsskyddet för anmälare och uppgiftslämnare i ärende rörande misstänkt farlig alkoholmissbrukare, JO 1962 s 270
    Samhällsfarlig asocialitet. Betänkande avg 30 maj 1962 av Sven-Hugo Ryman, SOU 1962: 22 (232 s) — Sven-Hugo Ryman Barnavård 1962 s 145, SocMedd 1962 s 399 — Yttrande TSA 1962 s 639 — SvJT 1962 s 517

SKATTERÄTT

    Pensionsstiftelser I, SOU 1961: 14 m m, se HB (associationsrätt)
    Ändrade bestämmelser om ackumulerad inkomst. Förslag avg 31 okt 1961 av skatteutredningen ang ackumulerad inkomst m m, SOU 1961: 56 (151 s) — C O Sandström Skattenytt 1962 s 277, SkatteT 1961 s 379 — Yttrande TSA 1962 s 36
    Avdrag för representationskostnader mm. Betänkande avg 14 sept 1962 av skattelagssakkunniga, SOU 1962: 42 (111 s) — Erik Eklund Skattenytt 1962 s 351, SkatteT 1962 s 354 — Yttrande TSA 1962 s 667
    Beskattning av traktamenten m m. Lönebeskattningsutredningens betänkande I, avg 2 okt 1962, SOU 1962: 47 (112 s) — Arne Steneborn SkatteT 1962 s 438

    Göran Englund Inkomstskattefaktorn (1960) anm av Leif Mutén SvJT 1962 s 289 — Rätt beskattningsår vid kontantmässig inkomstberäkning (1962, 246 s). Anm av Mutén Skattenytt 1962 s 417, Carsten Welinder SkatteT 1962 s 364
    Åke Hellner Bolagsbildning ur skatterättslig synvinkel med särskild hänsyn tagen till omvandling av enskild firma och handelsbolag till aktiebolag (1962, 364 s). Anm av Leif Mutén SkatteT 1963 s 238, Carsten Welinder Skattenytt 1962 s 303

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 709    Claes Sandels Bolagsskattens funktion i den ekonomiska mekaniken. Principiellt och aktuellt om bolagsskatt (1962, 108 s). Anm av Göran Englund SvJT 1962 s 730, Leif Mutén ibm s 474, Skattenytt 1962 s 323

    K Olov Andersson och Folke Nilsson Deklarationshandbok för lantbrukare (3 u 1961, 187 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1962 s 41, R Engblom SkatteT 1962 s 181, Leif Mutén SvJT 1962 s 474
    John Bratt Deklaration och beskattning. Skatterna på inkomst och förmögenhet, arv, gåva m m (6 omarb u 1961, 309 s; 7 övers och rev u 1962, 282 s). Anmav R Engblom SkatteT 1962 s 50, Leif Mutén SvJT 1962 s 474
    Carl Fors Deklaration och skatteberäkning. Handledning för jordbrukare, företagare, löntagare m fl skattskyldiga (24 u 1961; 25 u 1962, 191 s)
    Erland Geijer, Eric Rosenqvist och Harry Sterner Skattehandbok I, Författningstexter med kommentar (5 omarb och utök u 1962, 1028 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1962 s 94, Leif Mutén SvJT 1962 s 474, Einar Sivert SkatteT 1962 s 47 — Geijer Om beskattning i Sverige vid in- och utflyttning samt vistelse i utlandet m m (8 omarb och utök u 1961, 181 s)
    Carl Lindquist och Sven Östlund Deklaration. Exempel och lösningar med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga (3 u 1961, 149 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1961 s 155
    Adolf Lundevall Skattehandbok. Författningstexter med kommentar och rättsfall (5 omarb och utök u 1961, 1091 s). Utg av Statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publ. Anm av Hans Bylin Skattenytt 1962 s 324, E Hedelius SkatteT 1962 s 178, Leif Mutén SvJT 1962 s 474
    Sven Em Ohlon Hur skall jag deklarera 1961 samt beräkna och betala mina skatter? (ny u 1961, 76 s)
    K G A Sandström Beskattning av aktiebolag och aktieägare i Sverige samt i vissa utländska stater (1961, 71 s) — Beskattningen vid aktieutdelning samt utdelning från ekonomisk förening. Inkomstbeskattning av det utdelande företaget samt av utdelningsmottagare (1962, 539 s). Anm av Carsten Welinder SkatteT 1963 s 287

 

Skatteplikt, avdragsrätt m m
    John Bratt Gåva, köp eller bådadera? Reflexioner kring ett dunkelt rättsfall, SkatteT 1961 s 326. Härtill Åke Granlund s 382, Bratt 1962 s 41
    Hans Bylin Till frågan om de s k blandade fången (köp eller gåva), Skattenytt 1961 s 453
    Göran Englund Om normerna för inkomstbeskattning av givare och gåvotagare, SkatteT 1961 s 193. Härtill Carsten Welinder s 209
    R Helgesson Avdrag för förlust under beskattningsår varunder skattskyldig trätt i konkurs (likvidation) eller erhållit ackord, Skattenytt 1962 s 165
    W Hermansson Några anteckningar om ogiltighetspåföljden enligt jordförvärvslagen, se JB
    Bertil Holmberg Den skatterättsliga behandlingen av rabatter och pristillägg, SkatteT 1961 s 107
    Lars Rabe Något om rätt till avdrag för skadestånd, SkatteT 1961 s 411
    Nils G Lindquist Meddelanden från svenska livförsäkringsbolags skattenämnd, SkatteT 1962 s 414

710 NILS REGNERSärskilda inkomstkällor
    Bror Alvin Till diskussionen om avdrag för personbilskostnader i jordbruk, Skattenytt 1962 s 233
    Hans Bylin Något om beskattning av inkomst vid försäljning av kreatur, Skattenytt 1961 s 254 — Något om fåmansbolagens villafastigheter, ibm 1962 s 340
    R Engblom Om inventariebyten i jordbruk med kontantmässig inkomstredovisning, SkatteT 1961 s 179 — Den skatterättsliga behandlingen av fårförsäljningar, ibm 1962 s 233
    C-H Hillerbrand Är bestämmelserna, som reglerar övergång från kontantmässig till bokföringsmässig redovisning av jordbruksinkomst, föråldrade i vad avser ingångsvärden å djur och inventarier?, Skattenytt 1961 s 345. Härtill Folke Nilsson s 350, Leif Mutén s 353, Hillerbrand 1962 s 59, Nilsson s 61, Mutén s 65
    Olof Ljungberg Beskattning av inkomst av skogsbruk, och Carl Åbjörnsson Lagstiftningen om skogskonto (2 omarb och utök u 1962, 59 s). Skattenytts skriftserie 1
    Leif Mutén Skogsbrukets beskattning, Skattenytt 1961 s 429
    Stig Sagnert Värdeminskningsavdrag å täckdikningsanläggning och skogsvägar. Förslag 1960, Skattenytt 1961 s 57, 1962 s 348 — Grundförbättring eller underhåll? Några anmärkningar och rättsfall avseende jordbruksfastighet, ibm 1961 s 205. Härtill Bo Rydin Något om avdrag för vägkostnader, s 296
    Jan Sundin Något om beskattning av ersättning i samband med vissa upplåtelser från fastighet, Skattenytt 1962 s 448
    Bertil Wennergren Skogsbeskattningsfrågor vid upplåtelse av nyttjande eller servitutsrätt till mark för obegränsad tid mot engångsersättning, Skattenytt 1962 s 185
    Skattefrågor vid jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering. Lantbruksstyrelsens medd serie C nr 12 (ang skattefrågor vid fastighetsöverlåtelse genom köp eller byte, beskattning av likvider vid markbyte genom lantmäteriförrättning m m), SkatteT 1961 s 456

    Edvard Andersson Några synpunkter på beskattning av jordstyckningsrörelse, SkatteT 1962 s 93
    Bertil af Klercker Fastigheter såsom anläggningstillgångar i byggnadsrörelse, Skattenytt 1961 s 337
    C O Sandström Förslag till nya regler om konjunkturinvesteringsfonder, SkatteT 1962 s 297 — Yttrande över förslaget TSA 1962 s 630
    Ola Sjögren Bilkostnadsavdrag i förvärvskällan rörelse, Skattenytt 1962 s 218
    Ingvar Zackrisson Rätt till avdrag för förlust å aktier i rörelse, Skattenytt 1962 s 192
    Ang pensionsstiftelser se HB (associationsrätt)
    Åke Hellner Något om skatteproblem vid ombildning av enskild firma till handelsbolag, Skattenytt 1961 s 105
    Leif Mutén Dispenser enligt lex Annell, Skattenytt 1962 s 155
    Erik Scholander Något om bolags vederlagsfria upplåtelser till aktieägare av rätt till tillgångar, SkatteT 1962 s 104
    Lennart Stange Om värdering av fordringar i utlåningsrörelse, Skattenytt 1962 s 428

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 711    Henry Edelin Avdrag för resor med bil mellan bostad och arbetsplats, Skattenytt 1961 s 72 — R Engblom SkatteT 1961 s 329
    Åke Hellner Skattskyldighet vid avstående från eller överlåtelse av arbetsinkomst hänförlig till inkomstkällan tjänst, SkatteT 1961 s 14
    Lars Lindberg Något om avdrag för bilkostnader och värdet av förmån av fri bil, Skattenytt 1962 s 10
    Lars Lindquist Något om fördyrade levnadskostnader, Skattenytt 1961 s 161
    Sven Lidberg Ändringar (1961) i sjömansskatteförordningen, Skattenytt 1961 s 212

    Erik Jonsson Ang skatteplikt för viss förmån i form av rätt att teckna (köpa) aktier till förmånlig kurs, Skattenytt 1961 s 384. Härtill Lennart Stanges 385
    Ingvar Zackrisson Restitution av kupongskatt, SkatteT 1961 s 276

 

Skattskyldighet, familjebeskattning m m
    Hans Pehrson Svensk medborgares skattskyldighet för inkomst av anställning utomlands, Skattenytt 1962 s 214
    Harry Salomon Är intäkter av uppdrag inom FN:s och fackorganens verksamhet skattefria?, Skattenytt 1962 s 423 — Frågor rörande avdrag för nedsatt skatteförmåga, ibm 1961 s 115
    Lennart Stange Ang skattskyldighet för stiftelse, som utövar »hjälpverksamhet bland behövande» (kommunalskattelagen 53 § 1 mom e), Skattenytt 1962 s 287
    Bo Lagergren och Nils G Lindquist Familjebeskattningen. Äkta makars samt föräldrars och barns inkomst- och förmögenhetsbeskattning (3 omarb u 1961, 104 s). Skattenytts skriftserie 4. Anm av Leif Mutén Skattenytt 1961 s 133
    Leif Mutén Sambeskattningen. Installationsföreläsning, SkatteT 1961 s 368
    Erik Reuterswärd Familjebeskattningen. En översikt av 1960 års riksdagsbeslut i ämnet, Skattenytt 1961 s 11
    Harry Salomon De viktigaste svenska dubbelbeskattningsavtalen i praktiskt sammandrag, Skattenytt 1962 s 101, 137
    Internationella skattefrågor. Betänkande avg 21 dec 1962 av dubbelbeskattningssakkunniga, SOU 1962: 59 (237 s) — Sten Walberg SkatteT 1963 s 99 — Yttrande TSA 1963 s 271

 

Taxering m m
    G Hedborg, H Björne, S Walberg och S V Svensson Taxeringshandbok. Kommentar till 1956 års taxeringsförordning m m (2 omarb och utvidg u 1961, 416 s). Anm av Bertil Wennergren Skattenytt 1961 s 193
    Bertil Holmberg och Karl-Axel Lunell Taxeringsmål. Hur går det till närskatten fastställs? Hur klagar man på sin taxering? (1962, 65 s). Anm av Bertil Wennergren SkatteT 1963 s 33
    Halvar G F Sundberg Översikt av taxeringsprocessen (1962, 148 s). Anm av Bertil Wennergren SkatteT 1963 s 33
    Lag 16 juni 1961 om handräckning vid taxeringsrevision, NJA II 1961 s 549
    Atle Eriksson se nedan
    Sten Walberg Om handräckning och rättssäkerhet, SkatteT 1961 s 266. Härtill Hans Liljeson s 432, Walberg s 438

712 NILS REGNER    C O Sandström Om förbättrad taxeringskontroll m m (ändringar 1961), Skattenytt 1961 s 241 — Sten Wikert Förslaget till förbättrad taxeringskontroll, SkatteT 1961 s 27

    Sten Wilkens Rättssäkerheten i skatteärenden. Diskussion, NAdmT 1961 s 353
    Jan Sundin Om likformighet och rättvisa, Skattenytt 1962 s 356
    Bo Rydin Något om skattedomstolarnas bedömning av räkenskapers bevisvärde, Skattenytt 1962 s 18, jfr s 121
    Carsten Welinder Skattelagens redovisningskrav, SkatteT 1962 s 215
    Bertil Wennergren Något om räkenskapers bevisvärde i skatteprocessen, SkatteT 1962 s 27
    E G Bergqvist Skönstaxering, några synpunkter, Skattenytt 1961 s 377

    Förfarandet i taxerings- och prövningsnämnd, JO 1962 s 446, 453
    Magnus af Ekenstam Taxeringsnämnden och de valda ledamöterna, Skattenytt 1962 s 66 — Kronoombudet i taxeringsnämnd, ibm s 255
    Jan Hinze Klagebehandlingen af skattesager ved de svenske forvaltningsdomstole, NAdmT 1961 s 1
    Jan Sundin Prövningsnämnden, den nya skattedomstolen, Skattenytt 1962 s 262 — Något om prövningsnämndens anvisningar, ibm s 402 — Om prövningsnämndens prövningsrätt, SkatteT 1962 s 449
    Birger Wennberg Prövningsnämnden 150 år, Skattenytt 1962 s 397 — Något om prövningsnämndernas verksamhet, ibm 1961 s 217 — Om taxeringsintendents och taxeringsnämndsordförandes närvaro inför prövningsnämnd, 1961 s 81 — Om muntliga förhandlingar i prövningsnämnd, FT 1961 s 262
    Bo Lagergren Erfarenheter från kammarrättstingen, Skattenytt 1961 s 223
    N Olofson Några reflexioner beträffande det muntliga förfarandet i kammarrätten i taxeringsmål, SkatteT 1961 s 318
    Wilhelm Penser Några reflexioner kring 76 och 89 §§ taxeringsförordningen, SkatteT 1962 s 443
    G Sandler Några synpunkter på frågan om tillämpningen av 86 § taxeringsförordningen, SkatteT 1962 s 169
    Jan Sundin Om taxeringsintendents besvärsrätt, Skattenytt 1962 s 310
    Birger Wennberg Den extraordinära besvärsrätten beträffande taxering för inkomst eller förmögenhet, Skattenytt 1961 s 405 — Om eftertaxering, Skattenytt 1961 s 309

    Atle Eriksson Om påföljder av brott mot skatteförfattningarna samt om taxeringsrevision och handräckning i samband med taxeringskontroll (3 omarb och utök u 1961, 72 s). Skattenytts skriftserie 2. Anm av Sven Lutteman Skattenytt 1961 s 368
    Leif Mutén Behandlingen av deklarationsbrott i olika länder, SkatteT 1962 s 291
    Ang innebörden av »ägnad»-rekvisitet i skattestrafflagen, Riksåkl cirk 20 sept 1962 (nr 116)
    Framställning om skyldighet för domstol att till taxeringsintendent översända avskrift av domar i mål om deklarationsbrott samt ang behovet av andra åtgärder för att främja samverkan mellan åklagare och taxeringsintendent i fråga om beivrandet av deklarationsbrott, JO 1961 s 215

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 713Uppbörd
    Nils Gottliebsson Kan skatt vara preskriberad redan innan den debiterats?, Skattenytt 1962 s 250 — Vilken lokal skattemyndighet avses med »lokala skattemyndigheten i orten» i 75 § uppbördsförordningen?, SkatteT 1962 s 385
    P G Linde En speciell fråga om ansvarighet för innehållen skatt (som avdragits men redovisats för fel person), SkatteT 1962 s 173
    Lars Samzelius Gäldenärens förhållande till uppbördsmyndigheten och till borgenärer med bättre förmånsrätt, TSA 1962 s 338, 680 — SvJT 1963 s 222
    A Torngren Skatteavdrag å allmän tilläggspension mm, Skattenytt 1961 s 128
    Ang tidpunkten för kvittning mot överskjutande preliminär skatt, JO 1962 s 460

 

Arvs- och gåvoskatt, stämpel och lösen
    John Bratt och Lars Fogelklou Skatt på arv och skatt på gåva (1960) anm av Wilh N E Åqvist SvJT 1961 s 476Wilh Penser En recension jämte några reflektioner beträffande avstående från arv samt hänsynstagande till »latent inkomstskatteskuld» vid bouppteckning, TSA 1961 s 196, jfr 1962 s 563, 1963 s 44 — Bratt Deklaration och beskattning, se här ovan
    Torkel Stern Arvskifte och bouppteckning, se ÄB
    Gösta Eberstein Begreppet »bosatt» i AGF 3 och 4 §§. Tillika en fråga om lagtolkningsmetod, SvJT 1962 s 446
    Göran Englund Livförsäkring och arvsskatt, Skattenytt 1962 s 329
    Beräknande av bouppteckningskostnad vid stämpelbeläggning av bouppteckning. Yttrande till och beslut av Högsta domstolen, TSA 1961 s 377, 1962 s 51
    Stämpel och expeditionsavgifter. Betänkande med författningsförslag avg 28 april 1961 av Nils Regner, SOU 1961: 37 (294 s) — Stig Wernlund SkatteT 1961 s 375, SparbT 1961 s 386, SvJT 1961 s 755 — Yttranden LandskomT 1962 s 45, StadsförbT 1962 s 19, TSA 1962 s 32
    Ang lösen- och stämpelförordningarna, JO 1962 s 138, 439

 

Tull m m
    Tulltaxeförordning och tulltaxa med statistisk varuförteckning, bestämmelser om tullfrihet för vissa textilmaskiner, EFTA-föreskrifter, import- och exportföreskrifter mm 1961 (1960, 730 s), 1962 (1961, 758 s)
    Tulltaxa med statistisk varuförteckning, import- och exportföreskrifter, särskilda varuskatter mm 1961 (1960, 476 s), 1962 (1962, 487 s)
    Stig Jungefors och Emanuel Walberg Smugglingslagstiftningen. Kommentar till lagen om straff för varusmuggling m m (1961, 208 s). Anm av Elg Elgesem Lov og rett 1963 s 47

 

Andra skatter
    H G Lundin Den allmänna varuskatten under år 1960, Skattenytt 1961 s 29 Omsättningsskatten vid konkurs. Uttalande av riksskattenämnden, TSA 1961 s 270
    Ang debitering av nöjesskatt och länsstyrelsens granskning av skattens utgörande, JO 1962 s 456

714 NILS REGNER    Sven Ljungström Nöjesskatt på varieté, SkatteT 1962 s 340
    Ang fordonsbeskattning se SOU 1961: 23 under BB (vägtrafik)

INTERNATIONELL RÄTT

    Vladimir Dedijer On military conventions. An essay on the evolution of international law (1931, 138 s). Skrifter utg av Fahlbeckska stiftelsen 45
    Torsten Gihl Om freden och säkerheten. Nationalism och internationalism (1962, 371 s). Anm av Carl August Fleischer TfR 1963 s 99, Sven Grauers HistT 1963 s 208, Nils Herlitz SvJT 1963 s 716, Stig Jägerskiöld StatsvT 1963 s 455
    Curt Lidgard Europarådets konventioner, SvJT 1962 s 233
    Emil Sandström FN:s lagkommission och folkrättskodifikationen, SvJT 1962 s 21
    Hilding Eek Anm av Grenville Clark och Louis B Sohn, Världsfred genom världslag (1960, 483 s), SvJT 1961 s 722
    Kurt Grönfors Anm av Julian G Verplaetse, International law in vertical space. Air, outer space, ether (Madrid 1960, 505 s) och av Second colloquiumon the law of outer space London 1959. Proceedings. Ed by Andrew G Haleyand Heinrich Welf, Prince of Hannover (Wien 1960), NTfIntRet 1961 s 136
    Gerhard Simson Anm av Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle (tysk övers, Tübingen 1959, 609 s), SvJT 1961 s 50

    Hilding Eek Internationell privaträtt. Metod och material (1962, 262 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 33. Anm av Ole Lando Juristen 1963 s 168, A Philip UfR 1962 s 179
    Hjalmar Karlgren Svensk rättspraxis. Internationell privat-, straff- och processrätt 1956—1960, SvJT 1961 s 646
    Love Kellberg Internationella adoptionsärenden (1961, 62 s). Aktstycken utgav UD
    Thore Wisén Kungl Maj :ts praxis i internationella adoptionsärenden, SvJT 1961 s 741Hilding Eek Aktuellt inom internationell familjerätt, 1962 s 751, Wisén 1963 s 49
    Algot Bagge The draft uniform law on the formation of contracts of the international sale of goods (corporeal moveables) (Rom 1959, 61 s)
    Gunnar Lagergren Skydd för investeringar i utlandet, EkonRevy 1961 s 558
    Stig Strömholm Torts in the conflict of laws. A comparative study (1961, 189s). Acta Instituti Upsaliensis iurisprudentiae comparativae 3. Anm av Jan Hellner SvJT 1962 s 468
    Bjarne Berg Vilka rättsregler bör tillämpas vid trafikskador utomlands?, Gjallarhornet 1962 s 171
    Hans Georg Röhreke The formal and the material concept of flag equality (1961, 20 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1961: 4
    Håkan Nial Anm av Allan Philip, Studier i den internationale selskabsrets teori (Kbhvn 1961, 273 s), SvJT 1962 s 464
    Sigurd Dennemark Om svensk domstols behörighet, se RB 

Edvard Hambro Anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske sivildommer i Frankrike. De siste års utvikling, SvJT 1962 s 709
    Stig Jägerskiöld Folkrättsliga plikter och inomstatliga avgöranden. Om resning, prejudikat och skadestånd, SvJT 1961 s 689
    Love Kellberg Om juridiska personers ställning enligt 1905 och 1954 års civilprocesskonventioner, SvJT 1961 s 600

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1961 OCH 1962 715    Clas Nordström ECE-konvention om skiljedom i internationella handelstvister, SvJT 1961 s 526
    Konvention ang skiljedom i internationella handelstvister m m. Yttrande TSA 1961 s 262
    Z P Westrup Wienkonferensen 1961 ang diplomatiska förbindelser och immuniteter, NTfIntRet 1963 s 34, SvJT 1962 s 322
    Stig Strömholm Anm av Ottmar Bühler, Internationales Steuerrecht und internationales Privatrecht (Amsterdam 1960, 88 s), SvJT 1962 s 301