Nyutkomna böcker
TH. THORSTEINSSON. En skandalesags historie. Köpenhamn 1962. Munksgaard. 183 s. Dkr. 17,50.
    Förf., känd bl. a. för sina böcker »Fra fremmede retssale», beskriver i denna bok en märklig, 30 år gammal dansk sedlighetsaffär, den s. k. Eidesaken.

Nordisk kriminalistisk årsbok 1961. Sthm 1963. Hæggströms. LV + 163 s. Kr. 15,00.
    Årsboken innehåller liksom tidigare årgångar referat av de nordiska kriminalistföreningarnas förhandlingar. De ämnen som diskuterats är »Om undersökning av trafikolyckor och trafikflykt» (Finland), »Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden» och »Förslaget till brottsbalk» (Sverige), »Andre sanksjoner enn straff ved overtredelse av forvaltningslovgivningen» och »Andre reaktionsformer enn straff ved overtredelse av visse ordensforskrifter» (Norge) samt »Trafikstrafferet» (Danmark).

A. THOMSON. Stöld av annans hustru. Lund 1963. Gleerups. 101 s. Kr. 15,00.
    I förevarande arbete lämnas en rättshistorisk redogörelse för tillämpningen av ett stadgande i Kristoffers landslag angående stöld av annans hustru.

PER OLOF EKELÖF. Rättegång. Fjärde häftet. Institutet för rättsvetenskapligforskning. Sthm 1963. Norstedts. 193 s. Kr. 18,00.
    I det nya häftet av förevarande arbete behandlar förf. bevisläran (35—41 kap. rättegångsbalken).

TORE MODEEN. Det specialreglerade kommunala förtroendeuppdraget. Acta Academiae Aboensis. Åbo 1963. 89 s.
    Förf., som tidigare skrivit en avhandling om det kommunala förtroendeuppdraget enligt den finländska kommunallagen (se SvJT 1963 s. 120), återkommer i denna skrift med en redogörelse för de i andra författningar reglerade kommunala förtroendeuppdragen.

W. E. VON EYBEN. Formuerettigheder. 2. udgave. Kvhbn 1963. Juristforbundetsforlag. 441 s. Inb. dkr. 39,50.
W. E. VON EYBEN. Panterettigheder. 2. udgave. Kbhvn 1963. Juristforbundets forlag. 420 s. Inb. dkr. 39,50.
    Förevarande läroböcker i dansk förmögenhetsrätt och panträtt har utkommit i nya upplagor.

NILS HERLITZ. 1969 års regeringsform? Sthlm 1963. Norstedts. 157 s. Kr. 19,50.
    Föreliggande skrift är ett bidrag till diskussionen kring författningsfrågorna. Förf.:s avsikt är framförallt att tillföra diskussionen annat stoff än författningsutredningens. Skriften har därför huvudsakligen kritisk prägel.

OVE HESSELGREN, YNGVE SAMUELSSON och AXEL WALLÉN. Semesterlagen. 8:e uppl. Sthlm 1963. Norstedts. 225 s. Kr. 15,00.
    I boken lämnas en sammanfattande redogörelse för semesterrätten sådan den framträder i 1963 års semesterlag.