Norsk justisministerskifte. I den borgerlige koalisjonsregjering 27. aug. — 25. sept. 1963 ble dommer Petter Mørch Koren statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Han er f. 1910, ble student 1928 og cand. jur. 1932. Etter et studieopphold i England 1933—34 har han vært dommerfullmektig, departementssekretær og byråsjef i Sjøfartsdepartementet og i Handelsdepartementet. Fra 1956 har han vært dommer i Oslo byrett. Han var medlem av Pensjonskomiteen for sjømenn 1945 og av Valgordningskommisjonen av 1948. Siden 1952 har han vært medlem av Oslo bystyre og formannskap som representant for Kristelig Folkeparti.
    Ved regjeringsskiftet 25. sept. 1963 ble Oscar Christian Gundersen sjef for Justis- og politidepartementet. Statsråd Gundersen er f. 1908, ble student 1927, cand. jur. 1931, overrettssakfører 1932 og høyesterettsadvokat 1939. Han ble kontorsjef i Trondheim ligningsvesen 1937 og rådmann i Trondheim 1939. Under den tyske okkupasjon kom kan til England og var direktør ved Statens trygdekontor i London 1942—45. Han var justisminister 1945—52, ble høyesterettsdommer 1953, sendemann i Moskwa (ambassadør) 1958 og handelsminister 1962. Han var formann for Norges delegasjon till F.N.'s generalforsamlinger 1951, 1951—52 og 1952—53 og har vært medlem av Straffelovsrådet.

J. T. B.

DÖDSFALL

    Georg Maria Vilhelm Stjernstedt avled d. 14 aug. 1963. Han var född i Sthmd. 6 jan. 1876 samt avlade i Uppsala mogenhetsex. 1893 och jur. utr.kand.ex. 1901. Efter tingstjänstgöring övergick han till advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1904.

    Matts Aron Åvall avled d. 18 aug. 1963. Han var född i Skarstad, Skaraborgslän, d. 8 sept. 1892 samt avlade studentex. i Skara 1910 och jur. kand.ex. i Lund 1914. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Malmö och från 1919 i Hälsingborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1920.

    Lars-Erik Johan Thorsell avled d. 31 aug. 1963. Han var född d. 13 febr. 1902 i Sthm samt avlade studentex. i Örebro 1922 och jur.kand.ex. i Uppsala 1930. Efter tingsmeritering och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han brottmålsrådman i Uddevalla 1936.