Kommunikationsdepartementet K. M:t har 27 sept. 1963 förordnat byrådir. i kommunikationsdep. S. G. L. Karlson att fr. o. m. 1 okt. 1963 t. v. uppehålla bef. såsom exp.chef i samma dep.

    Lagberedningen. K. M:t har 4 okt. 1963 entledigat hovr.rådet i Göta hovr. Ingemar Ulveson från honom meddelat förordnande att vara led., tillika sekr. i lagberedningen ävensom förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Dyrssen och Henry Montgomery att t. v. vara, Dyrssen led. och Montgomery sekr. i lagberedningen.

   Nedre justitierevisionen. K. M:t har 25 okt. 1963 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Hans Gullberg, i hovr. för Västra Sverige Clas Göran Palmgren och i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1963 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Ingrid Andersson till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 okt. 1963,
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 okt. 1963 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där S. H. F. Liljeqvist, S. T. Bolte, B. H. G:son Krouthén och E. G. Wahlgren,hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där C. A. H. Petri och i hovr. för Nedre Norrland fiskalerna där S. A. Mannerstedt och L. O. Palenius,
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Bjarne Ståhlgren att fr. o. m. 1 okt. 1963 t. v. uppehålla bef. såsom byrådir. i hovr.,
    11 okt. 1963 beviljat lagm. i Svea hovr. Sten Björklund avsked med utg. av jan. 1964,
    18 okt. 1963 till hovr.råd i Göta hovr. utnämnt byråchefen för lagärenden i eckl.dep., ass. i Svea hovr. Georg Ericsson och ass. i Göta hovr. Fredrik Lindstam.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1963 utnämnt häradshövd. i Gällivare domsaga Gustaf Persson att fr. o. m. 1 jan. 1964 vara häradshövd. i Jösse domsaga,
    18 okt. 1963 beviljat häradshövd. i Lindes och Nora domsaga Olof Ekecrantz och i Hedemora domsaga Olof Thulin avsked, Ekecrantz med utg. av april 1964 och Thulin med utg. av febr. 1964,
    1 nov. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Walter Matz och ass. i hovr. för Nedre Norrland Arne Mannerstedt att t. v. uppehålla, Matz häradshövd.ämb. i Västra Hälsinglands domsaga fr. o. m. 6 nov. 1963 och Mannerstedt häradshövd.ämb. i Härjedalens domsaga fr. o. m. 1 jan. 1964.

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 18 sept. 1963 förordnat byrådir. Ag 25, förste byråsekr. hos fångv.styr. Clas Amilon att t. v. uppehålla en byrådir.bef. Ao27 hos styr.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    18 sept. 1963 utnämnt första polisass. (bitr. polisintendenten) O. E. V. Holm till förste polisass. (bitr. polisintendent) Bo 2 vid polisledn. och poliskamm. i Sthm,
    s. d. utnämnt polisass. B. R. R. Lewinson till förste polisass. Bo 1 vid polisledn. och poliskamm. i Sthm.
    Riksåklagarämbetet har 17 sept. 1963 förordnat e. o. landsfogdeassistenterna Nils-Åke Jonsson och Hans Jeppsson att fr. o. m. 1 okt. 1963 uppehålla, Jonsson bef. såsom stadsfiskal, tillika stadsfogde, i Falköping och Jeppsson stadsfiskalstjänsten i Kristinehamn.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter i samfundet ha 15 nov. 1963 antagits P. G. Dahlström, Jönköping samt Bo Carlström och Rikard Helmer, Sthm.

Trycklov 3/12 1963