Revisionssekreterareföreningen har under 1962 hållit årsmöte d. 30 mars och sammanträtt ytterligare fem gånger, varvid bl. a. föredrag och diskussioner över aktuella ämnen stått på dagordningen.
    Föreningens styrelse består av rev. sekr. Ingvar Bladh, ordf., Björn Bernhard, v. ordf., Karl Modigh, sekr., Anders Litzén, kassaförv., Michael von Koch, klubbm. Tore Landahl och Börje Duus. — Antalet medlemmar var vid årets slut 43.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare högtidlighöll d. 6 okt. 1962 sitt femtioårsjubileum i Sthm. Jubileumssammanträdet avhölls å Läkaresällskapets lokaler, där föreningens tidigare ordf., f. d. borgmästaren Gösta Strandell, inledde med ett anförande, vari han gav en återblick på föreningens verksamhet under de förflutna femtio åren. Vidare talade prof. Ingemar Hedenius över ämnet »Något om juridik och moral». Välgångsönskningar framfördes, förutom av statsrådet och t. f. chefen för justitiedepartementet Rune Hermansson, av presidenten Herman Zetterberg för rikets hovrätter och Sveriges Domareförbund, av justitieborgmästaren Aarne Palomäki, Tammerfors, för Finlands stadsdomareförening, av adv. Per-Axel Weslien för Sveriges advokatsamfund och av tingsdomaren Nils Källoff för Föreningen Sveriges häradshövdingar. Föreningen hyllades även med blommor, telegram och andra minnesgåvor. Föreningens ordf., borgmästaren Nils Rappe, framförde föreningens tack för hyllningarna. Efter jubileumssammanträdet gav Stockholms stad lunch i Gyllenesalen för deltagarna med damer.
    Föreningens ordinarie årsmöte hölls dagen före jubileumssammanträdet å Magistratssalen i Stockholms rådhus under ordförandeskap av borgmästaren Rappe. Vid årsmötet höll rådmannen Birger Brandt föredrag över ämnet »Några problemställningar inom domstolskommittén». Föredraget följdes av en livlig diskussion. På kvällen var gemensam middag anordnad för deltagarna i Spegelsalen å Grand Hotel. I middagen deltogo bortåt 200 personer.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Rappe, Jönköping, ordf., borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, v. ordf., borgmästarna Åke Jansler, Östersund, och Bengt Åström, Sundsvall, samt rådmännen Allan Källoff, Borås, Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Erik Ahnlund, Västerås, Torsten Huldén, Göteborg, och Erik Björkman, Sthm, kassaförv., ävensom assessorn Georg Danckwardt, Norrköping. Styrelsesuppl. äro assessorerna Per-Olof Holmäng, Göteborg, Harald Nordin, Sthm, och Sven Braun, Malmö. — Föreningen har 289 medlemmar och tre hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har haft årsmöte i Sthm d. 11—12 maj 1962. Mötets huvudsakliga programpunkt utgjorde överläggning inför riksåklagaren beträffande vissa på statsåklagare ankommande göromål. Till överläggningen hade inbjudits statsåklagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
    Föreningens styrelse består av ordinarie ledamöterna landsfogdarna Henrik Enhörning, Örebro, ordf., Curt d'Orchimont, Vänersborg, v. ordf., Erik Lindström, Västerås, sekr., Anders Holmström, Karlstad, kassaförv., bitr.

78 NOTISERlandsfogden Åke Magnusson, Sthm, och landsfogdeassistenten Sten Styring, Vänersborg. Suppl. i styrelsen äro landsfogdarna Alf Eliasson, Malmö, Axel Blomér, Falun, och bitr. landsfogden Olle Vangstad, Karlstad. — Föreningenhar 46 medlemmar.