Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll under år 1962 sitt årsmöte i Örebrod. 15 juni. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Waesterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Eric Holmgren, Bromölla, och Arne Lindberg, Munkfors, samt bitr. landsfiskalerna Bengt Steffner, Skara, och Lars Gråberg, Norberg. Som sekr. fungera Lindberg samt bitr. landsfiskalen Lars Sjöberg, Sthms län, den sistnämnde suppl. i styrelsen. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 573.

 

    Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse har under 1962 utgjorts av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg, v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping, och Frans Victor, Östersund, med Bengt Lännergren, Sthm, och Ragnar Grönwall, Kristianstad, såsom suppl. Styrelsen har under 1962 avgivit ett antal remissyttranden. Föreningen har med fyra representanter deltagit i det nionde nordiska militärjuristmötet, som avhölls i Helsingfors d. 17—19 maj 1962. — Föreningens medlemsantal 1962 uppgick till 70.

 

    Föreningen Sveriges stadsfogdar firade sitt 50-årsjubileum vid årsmöte i Uppsala d. 14 och 15 juni 1962. Vid en högtidssammankomst å rådhuset d. 14 juni hölls högtidstal av ordf., stadsfogde Nils O. Frykholm, som erinrade om föreningens verksamhet under de gångna åren. Justitierådet Gösta Walin höll därefter föredrag över ämnet »Några organisatoriska och andra problem i utsökningsrätten». Förutom sedvanliga föreningsangelägenheter förekom vid årsmötet även föredrag av förste stadsfogde Olof Beck-Friis, Sthm, över ämnet »Om utmätning av skatteåterbäring» och av stadsfogde Oscar Lundvall överämnet »Om införsel i omskolningsbidrag». Efter föredragen följde diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av stadsfogdarna Frykholm, Örebro, ordf., Bruno Åkeson, Sthm, v. ordf., C. O. Asplund, Luleå, Lundvall, Halmstad, Börje Bjernstad, Malmö, och Rune Johnsson, Eskilstuna. Sekr. och kassaförv. är stadsfogde Åke Allenmark, Uppsala. — Föreningen hade vid årsskiftet 48 medlemmar och 2 hedersledamöter.

 

PERSONALNOTISER

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    19 nov. 1962 förordnat förste byråsekr. S. G. O. Hiljding att såsom expertbiträda 1962 års släktnamnskomm.;
    4 dec. 1962 förordnat byråchefen Einar Bergius, jur. kand. Bertil Bolin, dir. Carl Borgström, dir. Lars Gabrielson, led. av riksdagens I kamm., jur. dr Lennart Geijer, adv. Nils Köhler och adv. Wilhelm Pehrsson att såsom särskilda sakkunniga på kallelse av utredn.mannen för en samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen biträda vid utredn.;
    s. d. förordnat kanslirådet Ragnar Kihlgren att såsom expert biträda 1961 års utredn. om översyn av medborgarskapslagstiftningen;
    5 dec. 1962 förordnat aktuarien Gunnar M. Ericsson och prof. Sven-Erik Johansson att såsom experter biträda pensionsstiftelseutredn.;
    6 dec. 1962 förordnat byråchefen Folke Lyberg och budgetsekr. Ivar Tiby att såsom experter biträda domstolskomm.;

PERSONALNOTISER 79    s. d. förordnat förste sekr. Lennart Myrsten och lagbyråchefen Ove Rainer att från svensk sida såsom sakkunniga deltaga i det nordiska samarbetsutskott, som skall utreda förutsättningarna för att bevara och utveckla den nordiska rättsgemenskapen för den händelse ett eller flera av de nordiska länderna bli medlemmar av eller på annat sätt tillträda den europeiska ekonomiska gemenskapen.