Socialdepartementet. K. M:t har 30 nov. 1962 beviljat exp.chefen i socialdep., kanslirådet Sten Eklycke avsked med utg. av april 1963.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 14 dec. 1962 förordnat adj. led. i hovr. för Västra Sverige C.-G. G. Källner att t. v. biträda såsom sakkunnig inom inrikesdep.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har 7 dec. 1962 förordnat rev.sekr. S.-E. Bergstrand att t. v. biträda såsom sakkunnig inom dep.

 

    Ecklesiastikdepartementet. Dep.chefen har, med motsv. entled. av f. d. pres. Ivar Wieslander, utsett justitierådet Erik Tammelin till led., tillika ordf. i 1958 års utredn. kyrka—stat, dock att Wieslander alltjämt skall vara led. och ordf. i vad avser arbetet inom utredn. med att färdigställa betänkanden ang.dels religionens betydelse såsom samhällsfaktor, dels kyrkors och samfundsomfattning och verksamhet i Sverige.

 

    Militieombudsmansexpeditionen.
    Riksdagens militieombudsman har 28 dec. 1962
    förordnat inskrivn.domaren vid Södertörns domsaga K. Å. Lundin att undertiden 14 dec. 1962—30 juni 1963 biträda å militieombudsmansexp.;
    förordnat sekr. vid Sthms rr B. T. Gyllenberg att vara byrådir. vid militieombudsmansexpeditionen fr. o. m. 1 jan. 1963.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    7 dec. 1962 till rev.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1963 utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Jan Elliot och ass. vid rr i Hälsingborg Bert Göransson;
    s. d. förordnat tingsdomaren i Ångermanlands mellersta domsaga Per-UlrikK:son Hagberg att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    21 dec. 1962 förordnat tingsdomaren i Gällivare domsaga Irvis J. Scheynius och ass. i Svea hovr. Christer Wibling att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 nov. 1962 utnämnt häradshövd. i Flundre, Väne och Bjärke domsaga Gunnar Bogren till lagman i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 jan. 1963;
    7 dec. 1962 förordnat hovr.råden i hovr. för Övre Norrland Bo Rydstedt och Sven Bramsjö att fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. t. o. m. 31 dec. 1967 vara v. ordf. påavd. i hovr.;
    21 dec. 1962 till v. ordf. på avd. fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. förordnat, i Göta hovr. hovr.råden där Nils Brodén, Bertil Höijer och Ulf Norén, i hovr. över Skåne och Blekinge hovr.-råden där Tage Lundquist, Gunnar Ekström och Håkan Moberg, i hovr. för Västra Sverige hovr.råden där Åke Bonge, Gunnar Ljung, Sven Ekblom och Carl-Iwar Lefwander, Lundquist under sin återstående tjänstetid och de övriga t. o. m. 31 dec. 1967;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 jan. 1963 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där K. V. H. Tjernberg, Sigrid Gunvor Marianne Bergström, G. Swartling, J. Å. Bouvin, L. Olsgren, K. L. T. Sjöstedt, L. O. R. Dahnell, P. G. Dahlman och J. A. B. Ljungar, i Göta hovr. fiskalerna där C.-O. B. Larson och Ulla Maiander, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där C. A. L. Mejàre, i hovr. för Västra Sverige fiskalerna där C. G. W. Palmgren och U. W. E. Lindquist samt i hovr. för Nedre Norrland fiskalerna där S. G. Bouvin och A. T. Dalhem;
    28 dec. 1962 till v. ordf. på avd. i Svea hovr. fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. förordnat hovr.råden där R. A. H:son Pihl, N. O. Dillén, P. I. Weidenhaijn, P. J. G. S:son Hagströmer, N. E. Y. Linder, I. Ahlström, E. V. Spens, K. A. Ericsson, S. K.O. L. Lindquist, R. F. Lundin och T. S. Larsson, Dillén under sin återstående tjänstetid, Lundin t. o. m. 31 dec. 1963 och de övriga t. o. m. 31 dec. 1967;

80 PERSONALNOTISER    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. R. A. H:son Pihl och N. E.Y. Linder att t. v. under första halvåret 1963 på en e. avd. i hovr. fullgöra på lagman ankommande göromål.