Ur nordiska tidskrifter 1963

    Allmän månadsstatistik. Nr 11. Brott som kommit till polisens kännedom, s. 800—801.
    Arkiv for Sjørett. B. 6. H. 1. ARVID FRIHAGEN, Linjekonferanser og kartelllovgivning, s. 3—490.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. H. 3. FRITZ KAIJSER, Det kommunala interpellationsinstitutet, s. 97—114. SVEN OREFORS, Om besvärsprocessen i postverket, s. 115—143. STEN WALBERG, Bidragsförskottslagen — ett problembarn, s. 144—147. GUSTAF PETRÉN, Om verkan av anhängighet i förvaltningsförfarandet, s. 148—151.
    Juristen. Nr 18. Sv. GRAM JENSEN, Folketingets ombudsmand, s. 413—423. OLE AGERSNAP, Nogle bemærkninger om høstpant, s. 423—426. NIELS CHR. BITSCH, En dissens (ang. underhållsbidrag till hustru), s. 427—430. — Nr 19. THEODOR PETERSEN, Betænkningen om landsskatteretten, s. 437—455. BJARNE FRANSEN, Undergrænsen for spirituskørsel, s. 456—460. H. G. CARLSEN, Ændringer i Funktionærloven, s. 461—466. — Nr 20. HENRIK TAMM, Tanker omkring affattelsen af ankedomme, s. 469—479. J. TROLLE, Om »endelige» Underholdsbidrag fastsat ved Separation, s. 480—484. AUDVAR Os, Kings Baysaken og parlamentarismen, s. 484—486.
    Lov og rett. Nr 9. L. B. BACHKE, Myndighetenes adgang til å gripe inn for å fremtvinge konkurranseregulerende avtaler, ordninger etc. innen næringslivet, s. 385—396. FREDE CASTBERG, Riksrett, s. 397—399. ANDERS BRATHOLMRandbemærkninger til artiklene om Kings Bay-saken, s. 399—404. KNUT HESSELBERG, Bør friluftsloven revideres?, s. 404—412. FINN ERIKRUD, Yrkesskadetrygd og erstatning, s. 412—416. — Nr 10. CARL AUGUST FLEISCHER, Oljen under Nordsjøen, s. 433—441. JACOB WALNUM, Kjæremålsutvalgets kompetanse ved videre kjæremål, s. 441—457. C. J. FLEISCHER, Trenger vi egne trafikkdomstoler, s. 455—457. KJELL NYBORG, Objektivt straffansvar, s. 458—466. GUSTAV HØGTUN, Ny lov om jurisdiksjonsmyndigheten i ekteskapssaker, s. 466—469.

124 LITTERATURNOTISER    Nordisk försäkringstidskrift. H. 1. GÖSTA WALIN, Arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar, s. 16—26. ERLAND CONRADI, En allmän skadeståndslag, s. 27—36.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. H. 3. ERIK IB SCHMIDT, Landsplanlægningen og den offentlige administration, s. 210—227. OLAVI RYTKÖLÄ, Om tjänstemans boningsort, s. 228—233. JØRGEN MATHIASSEN, Om ugyldige forvaltningsakter, s. 234—248. H. BAHR, Norske Høyesterettsdommer av administrativ interesse, s. 249—266.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. H. 3—4. NIELS CHRISTIE, Ungdomsgrupper og samfunnsforhold, s. 173—182. FINN TOFTE, Om kriminelles forestillingsindhold, s. 183—192. JAN  SACHS, Kan »psykopater» behandles?, s. 193—201. PER-EDWIN WALLÉN, Mord och dråp — två brottsbegrepps utveckling i svensk rätt, s. 202—212. BIRGIT WERNER, Tillgreppsbrottslingar i Malmö, s. 213—223. FINI SCHULSINGER, Det psykiatriske arbejde i Dansk Forsorgsselskab, s. 224—235. CARL AUDE, Grundlaget for prøveløsladelse, s. 236—238. BERTEL SCHWINDT, Finska domar i brottmål 1958—1960, s. 239—243.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 8. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 69—71.
    Skattenytt. Nr 10. E. REUTERSWÄRD, Lagstiftning om traktamenten, flyttningsersättningar m. m., s. 337—348. — Nr 11—12. GÖRAN ENGLUND, Om åtgärder mot skatteflykt, s. 385—393.
    Statsvetenskaplig tidskrift. H. 5. ERIC TENGBERG, Per Albin Hansson och den politiska lögnen, s. 477—493. VILGOT OSCARSSON, En metallfackförening och dess underorganisationer, s. 494—520. HENRIK A. OLSSON, En egenartad praxis i konstitutionsutskottet, s. 521—526.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 5—6. HELMER WALLNER, Fiskerätt och fastighetsbildning, s. 373—383. THORE HYGSTEDT, Materiella regler om fördelning av fiskerätt vid avstyckning enligt jorddelningslagen, s. 384—402.
    Svensk Skattetidning. H. 7. CARSTEN WELINDER, Något om det finansrättsliga utdelningsbegreppet, s. 287—299. JAN SUNDIN, Prövningsnämndens prövningsrätt, s. 308—311. — H. 8. STURE JARNERUP, Något om rättelse av förvaltningsmyndighets beslut, s. 345—362. — H. 9. JAN SUNDIN, Prövningsnämndens processledning, s. 459—464.
    Tiden. Nr 8. AGNE GUSTAFSSON och INGVAR CARLSSON, Författningsreform med förhinder?, s. 474—483. — Nr 9. RICKARD SANDLER, Riksdagsarbetet, s. 517—523.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 3. OLOF HELLGREN m. fl., Räjongpsykiatri, s. 1—12. — Nr 4. KARL-ERIK TÖRNQVIST, Behandlingen av kriminella alkoholister, s. 1—5.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. H. 4. THØGER NIELSEN, Beregningsgrundlag og ligningsgrundlag, s. 347—444. ANTTI SUVIRANTA, Trädet och frukterna (skatterätt), s. 445—454. EDWARD ANDERSSON, Aktivering av omkostnader vid bokföringen och inkomstbeskattningen, s. 455—487.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. H. 5. Bo WESTMAN, Tystnadsplikt och upplysningsplikt, s. 391—401. ANDERS BRUZELIUS och KARL-OLOF LIDINRättegångskostnader i tvistemål, s. 402—407. Från praxis i arvodesärenden, s. 408—418.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. H. 5. STEPHAN HURWITZ, Den svageres ret og plikt, s. 257—263. BERNDT GODENHIELM, Om virkessäljarens retentionsrätt, s. 264—280. LEO R. HERTZBERG, Om rättegångsbiträdes tystnadsplikt, s. 281—296. Y. J. HAKULINEN, Kritik av förslaget till ny 40a § äktenskapslagen, s. 320—331. Bo PALMGREN, Motivering i bevisfrågan, s. 332—344. EDWARD ANDERSSON, Om ändring av talan i förvaltningsprocessen, s. 345—379. BIRGER CANDOLIN, Om gentalan i äktenskapsskillnadsmål, s. 380—394.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 44. BERNHARD GOMARD, Den tekniske udvikling og retssystemet, s. 205—219. — Nr 46. OLAF B. ELMER, Juridiske overvejelser ved en funktionærlovsrevision, s. 221—227. — Nr 46, 47. P. SPLETH och J. TROLLE, Kommentarer til danske højesteretsdomme afsagt januar—juni 1963, s. 229—264. — Nr 51. OLE ESPERSEN, Individ og folkeret, s. 269—278. —Nr 52. STIG JØRGENSEN, Aftalelov og acceptfrist, s. 285—299.

C. H.