Ur svensk författningssamling 1963

241. KK 22 maj 1963 om ändrad lydelse av 4 och 15 §§ kung. d. 31 okt. 1947 (nr 825) med vissa bestämmelser ang. rådhusrätt och magistrat.
245. Lag 31 maj 1963 om ändring i arbetarskyddslagen d. 3 jan. 1949 (nr 1).
251—252. Lag s. d. om behörighet att utöva tandläkaryrket m. m.
255—260. Lag 17 maj 1963 om ändring i utsökningslagen, m. m.
261. Lag 31 maj 1963 om ändrad lydelse av 33 och 87 §§ barnavårdslagen d. 29 april 1960 (nr 97).
341. Allmän läkarinstruktion 10 maj 1963.
399. KK 28 juni 1963 ang. ikraftträdande av lagen d. 8 april 1960 (nr 69) om ändring i luftfartslagen d. 6 juni 1957 (nr 297).
447. Transumt av K. M:ts brev till Svea hovrätt s. d. ang. staden Faluns förenande i judiciellt avseende med Falu domsaga m. m.
455. KK s. d. om ändring i utlänningskung. d. 4 juni 1954 (nr 457).

 

     2 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn Peter von Möller och hovrättsfiskalen Börje Wilhelmsson.

UR SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 1963 133474. KK 5 juni 1963 om ändring i stadgan d. 1 dec. 1959 (nr 545) för kammarrätten.
475. KK 6 sept. 1963 om ändring i kung. d. 17 juni 1955 (nr 512) ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela vissa uppgifter till kontrollstyrelsen.
476. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § kung. d. 17 juni 1955 (nr 513) om särskilt straffregister rörande fylleri och vissa andra brott.
495. K cirkulär 27 sept. 1963 till rikets allmänna domstolar med vissa föreskrifter rörande mål, som avse tillämpningen av lagen d. 17 maj 1963 (nr 114) om semester.
509. Lag 11 okt. 1963 om ändrad lydelse av 11 § religionsfrihetslagen d. 26 okt. 1951 (nr 680).
512—520. KK s. d. om ändring i kung. d. 14 dec. 1917 (nr 870) om landsfiskals och stadsfogdes dagbok i utsökningsmål samt angående vad vid utsökningslagens tillämpning i vissa andra fall skall iakttagas, m. m.
521—536. Namnlag, m. m. 11 okt. 1963.
537—540. Lag 18 okt. 1963 om gravrätt, m. m., m. m.
544—546. KK 1 nov. 1963 om ändring av den vid kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m. fogade tabellen, m. m.
547. KK s. d. om ändrad lydelse av 4 och 6 §§ kung. d. 18 nov. 1932 (nr 522) ang. inskrivningsdomare och inskrivningsdagar.
552. KK s. d. ang. tjänstledighetstillägg och semestertillägg.
556. KK 8 nov. 1963 om ändrad lydelse av 21 och 25 §§ protokollskung. d. 26 sept. 1947 (nr 775).
557. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 26 sept. 1947 (nr 774) om dagbok och aktbildning i mål om lagsökning och betalningsföreläggande.
558. KK s. d. om ändrad lydelse av 77 § arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
559. K cirkulär s. d. om upphävande av äldre föreskrifter rörande utgallring av vissa handlingar, som förvaras i hovrätts arkiv.
571. KK 22 nov. 1963 ang. tillämpning av lagen d. 22 maj 1963 (nr 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m. m.
572. KK s. d. om ändring i förordningen d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
580. Transumt av K brev 1 nov. 1963 till Sveriges advokatsamfund ang. fastställelse å stadgar för advokatsamfundet.
581. Transumt av K brev s. d. till länsstyrelsen i Malmöhus län ang. staden Trelleborgs förenande i judiciellt avseende med Oxie och Skytts domsaga.
583—591. Lag 6 dec. 1963 om avveckling av fideikommiss, m. m.
599. Lag s. d. om inskränkning i rätten till inmutning inom Norrbottens län.
606. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt.
607. KK s. d. om ändring i jaktstadgan d. 3 juni 1938 (nr 279).
613. KK s. d. om ändring i utlänningskung. d. 4 juni 1954 (nr 457).
620. Lag s. d. om ändring i utlänningslagen d. 30 april 1954 (nr 193).
625. Lag 13 dec. 1963 om ändring i lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. stenkolsfyndigheter m. m.
626. Lag s. d. om ändring i gruvlagen d. 3 juni 1938 (nr 314).
627. Lag s. d. om ändring i uranlagen d. 2 dec. 1960 (nr 679).
645. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 9:o), 14:o), 15:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt.
646. Lag s. d. ang. fortsatt giltighet av lagen d. 21 dec. 1949 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus.
652. KF s. d. om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).

S. R.