De kungl. kommittéerna. Enligt 1964 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1963, nämligen djurskyddsutredningen (f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh; SOU 1963:75), utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson; SOU 1963:79), författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler; SOU 1963:16—

NOTISER 13719; jfr SvJT 1963 s. 290), utredningen om översyn av bestämmelserna i 28 § regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst (landshövdingen O. Rylander; SOU 1963:7; jfr SvJT 1963 s. 375),den sakkunnige för genomgång och bearbetning av domar i expropriationsmål (civilingenjören J. O. Westin; SOU 1963:73) och jordabalksutredningen (justitierådet P. Westerlind; SOU 1963:55; jfr SvJT 1964 s. 143).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet, som fortsätter sin verksamhet vid 1964 års ingång, inhämtas bl. a. följande:
    1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius) har avgivit dels d. 3 maj 1963 ett betänkande med förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. (SOU 1963:23; jfr SvJT 1963 s. 567), dels d. 14 okt. 1963 ett betänkande, benämnt »Fastighetsbildning» (SOU 1963:68; jfr SvJT 1964 s. 146).
    1955 års valutredning (ordf. regeringsrådet B. Hjern) har d. 30 sept. 1963 avgivit sitt slutbetänkande, benämnt »Några valfrågor» (SOU 1963:54).
    Utredningen för översyn av brottsregistreringen (hovrättspresidenten M. Heuman) har d. 31 dec. 1962 avgivit ett stenc. betänkande angående registrering av alkoholbrottslighet m. m.
    Familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet G. Walin) har avlämnat dels d. 24 jan. 1963 en stenc. promemoria angående utländsk medborgares rätt att ingå äktenskap inför svensk myndighet, dels d. 8 april 1963 en stenc. promemoria angående svensk domsrätt m. m. i vissa internationella äktenskapsmål.
    Sjölagskommittén (ordf. justitierådet E. Hagbergh) har d. 7 febr. 1963 avgivit ett delbetänkande, benämnt »Bärgarlönens fördelning, sjöförklaring m. m.» (SOU 1963:20; jfr SvJT 1963 s. 374).
    Utredningen angående vissa skadeståndsrättsliga frågor (f. d. justitierådet G. Walin m. fl.) har d. 20 juni 1963 avgivit betänkande med förslag till »Lag med vissa allmänna bestämmelser om skadestånd» (SOU 1963:33; jfr SvJT 1963 s. 646).
    Domstolskommittén (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot) har d. 19 okt. 1963 avlämnat delbetänkande, benämnt »Rådhusrätternas förstatligande» (SOU 1963:56; jfr SvJT 1963 s. 745). Betänkandet består av tre delar, av vilka en föreligger i tryck och de båda övriga är stencilerade.
    Trafikmålskommittén (ordf. borgmästaren Y. Kristensson) har d. 14 maj 1963 avlämnat ett delbetänkande, benämnt »Trafikmål» (SOU 1963:27; jfr SvJT 1963 s. 569).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1964, nämligen besvärssakkunniga (ordf. f. d. landssekreteraren O. Åkesson), fastighetsbildningskommittén, såvitt avser arbetet på förslag till ändringar i byggnadslagen (kommittén har därutöver att utarbeta övergångsbestämmelser till den föreslagna lagen om fastighetsbildning m. m. samt föreslå ändringar i 1925 års lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område), utredningen angående pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. prof. F. Schmidt), valutredningen, utredningen angående försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen angående bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld),

138 NOTISERmönsterskyddsutredningen (ordf. prof. S. Ljungman), utredningen för översyn av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (justitierådet S. Edling), 1959 års förlagsinteckningskommitté (ordf. justitierådet T. Nordström), utredningen angående vissa skadeståndsrättsliga frågor, utredningen rörande reglerna om godtrosförvärv av lös egendom (prof. H. Hessler), utredningen angående upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrättsrådet G. Thyresson), 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen (landshövdingen M. Wahlbäck), utredningen om rättegångshjälp (ordf. f. d. häradshövdingen G. Eriksson), de sakkunniga för utarbetande av handledning för tillämpning av tryckfrihets- och sekretesslagstiftningen (prof. H. Eek m. fl), 1962 års släktnamnskommitté (ordf. generaldirektören Å. von Zweigbergk), 1963 års undersökningskommission rörande Wennerströmaffären (ordf. lagmannen B. Lännergren), utredningen för översyn av reglerna om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap och därmed sammanhängande frågor (hovrättsrådet F. Nyquist) samt den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären (ordf. riksdagsmannen A. Strand).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1964 förutses av firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein), utredningen om illojal konkurrens (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson), utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), utredningen för översyn av brottsregistreringen, fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen T. Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), familjerättskommittén, sjölagskommittén, utredningen angående fångvårdsanstalternas behov av tillsynspersonal (byråchefen H. Wihlborg),aktiebolagsutredningen (prof. H. Nial), offentlighetskommittén (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen angående fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg (ordf. hovrättspresidenten K. Sidenbladh), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson), expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet V. Körlof), domstolskommittén, trafikmålskommittén, de sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén), utredningen angående rikets vapen och flagga m. m. (f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh), militärstraffsakkunniga (ordf. hovrättsrådet G. Thyresson), bostadsrättskommittén (ordf. hovrättspresidenten M. Heuman), förvaltningsdomstolskommittén (ordf. regeringsrådet K. Holmgren), etableringsutredningen (ordf. bankdirektören C.-H. Nordlander), utredningen angående vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdomaren Å. Wikner), de sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom (justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), de sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), de sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (lagbyråchefen L. Brundin och byrådirektören V. Hellners), utredningen för översyn av bokföringslagen (ordf. hovrättsrådet I. Wallenberg), kommittén för förberedande av Förenta Nationernas kongress i Stockholm år 1965 angående förhindrande av brott och behandling av brottslingar (ordf. statsrådet H. Kling), de sakkunniga för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (byrådirektören L. Myrsten och lagbyråchefen O. Rainer), ut-

NOTISER 139redningen om utlandssvenskars folkbokföring (kammarrättsrådet S. von Otter), hyreslagstiftningssakkunniga (ordf. presidenten L. Granqvist), immissionssakkunniga (ordf. hovrättsrådet I. Ulveson), 1963 års JO-utredning (ordf. landshövdingen I. Lindell), utredningen rörande vattendomstolarnas personalbehov m. m. (justitierådet P. Bergsten), departementsutredningen (statsrådet R. Hermansson), 1963 års markvärdekommitté (ordf. regeringsrådet S. Walberg), gruvrättsutredningen (ordf. landshövdingen S. af Geijerstam), fylleristraffutredningen (ordf. regeringsrådet B. Hjern) samt utredningen angående tidningspressens ekonomiska förutsättningar m. m. (ordf. landshövdingen I. Lindell).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen:
    Utrikesdepartementet. Baslinjeutredningen (ordf. överingenjören P. O. Fagerholm), som tillsatts med uppgift att företaga en översyn av baslinjerna för territorialvattnets beräkning utmed den svenska kusten och därmed sammanhängande frågor, beräknas slutföra sitt arbete under 1964.
    Försvarsdepartementet. 1962 års försvarskommitté (ordf. talmannen F. Thapper) har under 1963 slutfört sitt uppdrag (SOU 1963:5).
    Socialdepartementet. Utredningen angående åtgärder mot försumliga försörjare (borgmästaren C. Svennegård) har slutfört sitt uppdrag genom att d. 4 maj 1963 avlämna betänkandet »Arbetsföreläggande» (SOU 1963:38). Sinnessjuklagstiftningskommittén (ordf. justitieombudsmannen A. Bexelius), som verkställer en fullständig översyn av sinnessjuklagstiftningen m. m., beräknar kunna slutföra sitt arbete under 1964. Fortsatt arbete under hela 1964 förutses däremot av yrkesskadeutredningen (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson), 1961 års sjukförsäkringsutredning (ordf. förbundsordföranden Y. Persson), utredningen angående hembiträdeslagstiftningen (generaldirektören Y. Samuelsson) samt pensionsförsäkringskommittén (ordf. presidenten L. Granqvist).
    Kommunikationsdepartementet. 1961 års trafiksäkerhetskommitté (ordf. bankdirektören O. Karleby), som utrett frågor angående tillfälliga hastighetsbegränsningar för motorfordon m. m., har under 1963 avslutat sitt arbete (SOU 1963:59). 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf. landshövdingen O. Rylander), som verkställer översyn av lagstiftningen om trafiknykterhet m. m., har under 1963 avlämnat ett delbetänkande (SOU 1963:72) och beräknar att slutföra sitt arbete under 1964. Även vägmarksersättningskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén), el-lagstiftningsutredningen (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot), utredningen rörande vissa rättsliga spörsmål m. m. i fråga om radioanläggning och rundradioverksamhet (prof. S. Bergström) beräknar att slutföra sina uppdrag under 1964. Den nordiska vägtrafikkommittén (svenska ledamöter rättsavdelningschefen B. Holmquist och häradshövdingen W. Stoltz) räknar med att under 1964 avlämna ett förslag till enhetliga trafikregler och vägmärken för de nordiska länderna. 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldirektören G. Vahlberg) och parkeringskommittén (ordf. landshövdingen T. Andersson) kommer att fortsätta med sina uppdrag under hela 1964.
    Finansdepartementet. Slutbetänkanden har under 1963 avgivits av skattelagssakkunniga (ordf. regeringsrådet H. Björne; stenc. promemoria

140 NOTISERavgiven d. 11 mars 1963), 1953 års skatteflyktskommitté (ordf. f. d. regeringsrådet S. Strömberg; SOU 1963:52) och dubbelbeskattningssakkunniga (ordf. regeringsrådet S. Walberg; SOU 1962:59 och promemoria avgiven d. 19 sept. 1963). 1961 års nykterhetslagskommitté (ordf. regeringsrådet S. Walberg) avser att avsluta sitt arbete under 1964. Allmänna skatteberedningen (ordf. kammarrättspresidenten G. Hedborg) avser att under 1964 redovisa sin principiella inställning till uppläggningen i stort av skatte- och avgiftssystemet samt framlägga förslag beträffande formerna för bl. a. de fysiska personernas direkta beskattning samt den indirekta beskattningens omfattning och konstruktion. Beredningens arbete i övrigt beräknas komma att fortgå även efter utgången av 1964. Utredningen om metrologiska enheter (ordf. lagmannen B. Lännergren) avser att under 1964 i ett delbetänkande redovisa resultatet av sina överväganden rörande frågan om lag om måttenheter. För aktiefondsutredningen (ordf. regeringsrådet Å. Martenius) och utredningen rörande förundersöknings- och åklagarverksamheten i tullmål (under ståthållaren E. Ros) förutses fortsatt arbete under hela 1964.
    Ecklesiastikdepartementet. 1958 års utredning kyrkastat (ordf. justitierådet E. Tammelin) har under 1963 avlämnat två betänkanden (SOU 1963:26 och 39). Under 1964 avser utredningen att framlägga ytterligare två betänkanden, det ena innehållande en historisk översikt rörande förhållandet mellan stat och kyrka i Sverige och en framställning angående de aktuella kyrkobegreppen i vårt land med särskild hänsyn till förhållandet mellan kyrka och stat samt det andra rörande religionsfrihetsfrågan. Utredningens arbete kommer att fortgå under hela 1964. Utredningen rörande förbud mot utförsel ur riket av värdefulla konst- och kulturföremål (regeringsrådet E. Eckerberg) beräknas kunna slutföra sitt arbete under 1964.
    Jordbruksdepartementet. Vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén) fortsätter sitt arbete med en förnyad översyn av vattenvårdens organisation m. m. Arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren) beräknar att under 1964 kunna avsluta sina överläggningar i alla ämnen av principiell betydelse. 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. Nilsson), som tillkallats för att verkställa utredning rörande jordförvärvs-, bolagsförbuds- och uppsiktslagstiftningen, beräknar fortsätta sitt arbete under hela 1964.
    Handelsdepartementet. Svenska kommittén för nordiska patent (ordf. justitieombudsmannen A. Bexelius) beräknar slutföra sitt uppdrag under 1964.
    Inrikesdepartementet. Utredningen om ersättning till polisman för kroppsskada, som åsamkats honom vid tjänsteutövning m. m. (bitr. häradshövdingen I. Jönsson) har under 1963 slutfört sitt uppdrag genom att avlämna en stenc. promemoria angående polismans skadeersättning. Polisberedningen (ordf. statssekreteraren C. Persson) har under 1963 avgivit ett antal stenc. betänkanden rörande organisationen av polis- och åklagarväsendet m. m. och beräknas avsluta sitt arbete under 1964. Fortsatt utredningsarbete under hela 1964 förutses av kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen T. Bergquist) och utlänningsutredningen (ordf. lagmannen B. Lännergren).
    Civildepartementet. Löneförfattningsberedningen (ordf. general-

NOTISER 141direktören E. Johnsson) skall enligt civilministerns beslut låta sitt arbete vila i avvaktan på att den inom departementet tillkallade avtalsberedningen (ordf. generaldirektören E. Johnsson) slutfört sitt arbete. Sistnämnda beredning har att förbereda vissa frågor sammanhängande med övergång till ny förhandlingsordning.

H. D-s