MO:s ämbetsberättelse. I årets ämbetsberättelse redogöres liksom tidigare år för ett antal av MO väckta åtal samt därutöver för vissa ärenden som icke föranlett åtal men som ansetts erbjuda något av mera allmänt intresse.
    Enligt 73 § militära rättegångslagen må åtal i militärt brottmål upptagas vid domstolen i den misstänktes hemort, om rätten finner synnerliga skäl föranleda därtill. I anslutning till ett fall, vari en häradsrätt avvisat ett åtal på den grunden att några synnerliga skäl icke förelegat, gör MO vissa vägledande uttalanden om vad som skall förstås med synnerliga skäl.
    Vissa frågor rörande behandlingen vid domstol av överklagade militära ersättningsmål, i vilka åklagaren medgivit klagandens yrkande, aktualiseras också i ämbetsberättelsen. MO finner att i dessa fall rättens avgörande icke bör grundas på en materiell prövning av sakförhållandena utan enbart på åklagarens medgivande. Dessutom anser MO, med hänsyn till att någon materiell prövning icke skall äga rum, anledning saknas att i dessa fall kalla parterna till förhör jämlikt 51 § militära rättegångslagen. Om avgörandet grundas på åklagarens medgivande, bör målet enligt MO avgöras på handlingarna.
    I ämbetsberättelsen redovisas också vissa av MO under det gångna året avlåtna skrivelser till Kungl. Maj:t. Bland annat kan nämnas att MO i en framställning väckt frågan om införande av möjlighet för domstol att till annan domstol överflytta mål angående klagan över beslut i disciplinmål

NOTISER 143eller ersättningsmål. En sådan möjlighet saknas för närvarande, och en bestämmelse härom synes enligt MO lämpligen böra utformas i nära anslutning till stadgandet i RB 19:7 2 st., som avser överflyttning av andra slag av mål.
    Årets ämbetsberättelse avslutas med ett gemensamt sakregister till ämbetsberättelserna 1950—1964.

H. D-s