Justitiekanslersämbetets 250-årsjubileum celebrerades d. 2 jan. 1964 vid en middag som svenska regeringen gav på Arvfurstens palats i Stockholm. Från regeringens sida deltog statsministern Erlander, justitieministern Kling och statsrådet Hermansson. Till middagen hade inbjudits justitiekanslern Sten Rudholm och justitiekanslersämbetets befattningshavare samt de tidigare innehavarna av ämbetet K. G. Hjärne och Olof Alsén. Såsom representanter för våra grannländer deltog justitiekanslern A. Hannikainen, rigsadvokaten H. Olafsson och riksadvokaten Andr. Aulie. Vidare hade inbjudits representanter för domstolarna, centrala och lokala statsförvaltningen, för försvaret och kyrkan, för advokatkåren och pressen.
    Högtidsanförandet hölls av justitieministern. Anföranden hölls vidare av justitiekanslererna Rudholm och Hannikainen, riksadvokaten Aulie och advokaten Per-Axel Weslien.

C. H.

    Svenska föreningen för upphovsrätt har under år 1963 sammanträtt två gånger. Vid årsmöte d. 9 maj talade prof. Alois Troller över ämnet »Aufgabe und Organisation des Berner Verbandes zum Schutze der Rechte der Urheber an ihren Werken der Literatur und der Kunst». D. 25 okt. höll hovrättsfiskalen, jur. lic. Stig Strömholm föredrag över ämnet »Ett och annat om reformarbetet inom den tyska upphovsrätten».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., presidenten Sture Petrén, v. ordf., lagbyråchefen Torwald Hesser, sekr., prof. Svante Bergström, prof. Gösta Eberstein, justitierådet Erik Hedfeldt, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och adv. Ivar Philipson. Bitr. sekr. och skattmästare är jur. kand. Gunnar Karnell. — Föreningen hade vid årsskiftet 94 aktiva och 29 stödjande medlemmar.

 

    Arbetsrättsliga föreningen höll årsmöte d. 31 okt. 1963 i arbetsdomstolens sessionssal under ordförandeskap av föreningens vice ordförande, prof. Folke Schmidt, och med deltagande av ett 80-tal medlemmar. Efter årsmötet höll jur. lic. Sten Edlund föredrag med synpunkter på tvisteförhandlingar och arbetsdomstolens roll med utgångspunkt från en undersökning i verkstads- och husbyggnadsfacken.

NOTISER 149    Vid styrelsevalet omvaldes till ordförande justitierådet Gunnar Dahlman och till styrelseledamöter prof. Folke Schmidt, v. ordf., TCO-juristen jur. dr Lennart Geijer, skattmästare, direktörerna Gunnar Lindström, Jan Carl Almqvist, Bertil Bolin och Erik Forstadius. Sekr. är direktörsassistenten S.-W. Beckman. — Antalet personliga medlemmar var vid tiden för årsmötet 260 och antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) 96.
    Förutom ovanstående föredrag har i samband med sammanträde d. 15 mars 1963 hållits föredrag av byråchefen Carl Lidbom med några synpunkter på den europeiska integrationen och dess betydelse för den svenska arbetsmarknaden. D. 10 sept. höll prof. Héctor Genoud från Argentina på inbjudan av föreningen ett föredrag om argentinsk arbetsrätt.