Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 17 april 1963. Därvid höll den holländske advokaten Jan T. Asser föredrag om »Conflicts of Laws in Connection with Maritime Liens and Mortgages». Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 27 nov., varvid t. f. rådmannen Mats Hilding höll föredrag över ämnet »Om bevisning vid lossning av sjötransporterat gods».
    Föreningens styrelse har under år 1963 utgjorts av prof. Kurt Grönfors, ordf., direktör Niklas Kihlbom, v. ordf., skeppsmäklare John Thornander, kassaförv., och borgmästare Gösta Wilkens. Suppl. har varit adv. Lennart Hagberg och avdelningschef Sture Tingström. Avd. Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har av de skrifter, som Handelshögskolan i Göteborg utger i samverkan med föreningen, utkommit två nummer. — Föreningen har 205 medlemmar, därav 22 stödjande medlemmar.

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 7 maj 1963. Efter årsmötesärendena lämnade sekreteraren i mönsterskyddsutredningen, assessorn Gunnar Sterner, en redogörelse för huvuddragen i det utkast till lag om mönster, varom de nordiska mönsterskyddsutredningarna enats vid ett möte i Helsingfors i början av april 1963. Föredraget följdes av diskussion. Vid sammanträde d. 21 nov. redogjorde prof. Gösta Eberstein för huvudpunkter i firmautredningens blivande förslag till ny firmalag, sett i belysning av den tidigare rättsutvecklingen inom firmarätten, varefter diskussion följde.
    Vid årsmötet avgick ett flertal styrelseledamöter, bland dem föreningens mångårige ordförande, generaldirektören Åke von Zweigbergk. Styrelsen utgöres nu av prof. Seve Ljungman, ordf., civilingenjören Harry Onn, v. ordf., byråchefen Fritiof Berglund, skattm., adv. Nils Köhler, fil. lic. Erik Wretblad, direktören Lennart Körner, byråchefen Saul Lewin, direktören Gudmund Silfverstolpe, Sterner och direktören Sten Tengelin. Sekr. är hovrättsfiskalen Ulf Bernitz. — Föreningen har cirka 400 medlemmar.
    Tidskriften NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd, som föreningen utger tillsammans med systerföreningarna i Danmark, Finland och Norge samt med stöd från Nordiska bokförläggarrådet och Nordisk union för komponisträttigheter, har 1963 utkommit med sin trettioandra årgång.
    Genom Svenska gruppen av Internationella föreningen för industriellt rättsskydd är föreningen ansluten till Internationella föreningen för indust-

150 NOTISERriellt rättsskydd (AIPPI). Gruppen höll årsmöte d. 25 april 1963. Vid AIPPI:s tjugufemte kongress i Berlin d. 3—8 juni 1963 var gruppen talrikt representerad.
    Gruppens styrelse utgöres av Ljungman, ordf., Onn, skattm., civilingenjören Ivar Bergenstråhle, diplomingenjören Ulrich Hecht, Tengelin och patenträttsrådet Claes Uggla. Såsom sekr. har fungerat jur. kand. Örjan Grundén.— Gruppen har cirka 125 medlemmar.