Revisionssekreterareföreningen har under 1963 hållit årsmöte d. 22 mars och sammanträtt ytterligare fyra gånger varvid bl. a. föredrag och diskussioner över aktuella ämnen stått på dagordningen.
    Föreningens styrelse består av rev.sekr. Ingvar Bladh, ordf., Anders Litzén, v. ordf., Tore Landahl, sekr., Jan Gyllenswärd, kassaförv., Jan Erik Elliot, klubbm., Michael von Koch och Ernst Heyman. — Föreningen har under året haft 51 medlemmar.

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 29 maj 1963. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 19 febr. 1963, varvid fil. dr Gustaf Näsström höll föredrag över ämnet »Ljus och skuggor över 1700-talet». D. 16 maj 1963 hade föreningen sammanträde, varvid prof. Hans Thornstedt talade över ämnet »Några straffrättsliga frågor, vilka icke fått sin lösning i brottsbalken», och vid sammanträde d. 28 nov. 1963 höll adv. PerAxel Weslien föredrag om »Skiljemannaförfarandet i rättskipningens tjänst».D. 31 okt. 1963 anordnade föreningen subskriberad middag för sina medlemmar.
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Henning Bruce, v. ordf., rådmannen Allan Wirgin, assessorn Gunvor Wegnelius, assessorn Lars Berglund, sekr. och kassaförv., samt sekreterarna Mikael af Geijerstam och Birgitta Blom. Suppl. har varit rådmännen Harry Hector, Rickard Kettner, Wilhelm von Schéele och Sten Kjellgren, t. f. rådmannen Mats Hilding, e. assessorn Ulf Karlholm samt domaraspiranten Lars-Otto Liman. — Antalet medlemmar utgör 137.

    Föreningen Sveriges auditörer. Föreningens styrelse har under 1963 utgjorts av auditörerna Allan Wirgin, Sthm, ordf., Gösta Wilkens, Göteborg,v. ordf., Ingvar Ågren, Sthm, sekr. och skattm., Sture Borgquist, Linköping,och Frans Victor, Östersund, med Bengt Lännergren, Sthm, och Ragnar Grönwall, Kristianstad, såsom suppl. Styrelsen har under 1963 avgivit ett antal yttranden över remisser. — Föreningens medlemsantal 1963 uppgick till 73.