152 NOTISER    Föreningen Sveriges landsfogdar har hållit årsmöte i Stockholm i anslutning till en av riksåklagaren anordnad statsåklagarkonferens d. 8—11 maj 1963. Vid årsmötet behandlades huvudsakligen frågor rörande åklagar- och polisväsendets framtida organisation.
    Föreningens styrelse består av landsfogdarna Henrik Enhörning, Örebro, ordf., Axel Blomér, Falun, v. ordf., Erik Lindström, Västerås, sekr., Anders Holmström, Karlstad, kassaförv., bitr. landsfogden Åke Magnusson, Sthm, samt landsfogdeassistenten Sten Styring, Vänersborg. Suppl. i styrelsen är landsfogdarna Alf Eliasson, Malmö, Christer Horn af Rantzien, Gävle, och bitr. landsfogden Olle Vangstad, Karlstad. — Föreningen har 46 medlemmar.

    Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll under år 1963 sitt årsmöte i Stockholm d. 18 juni. Till ordf. i styrelsen omvaldes landsfiskalen Lars Waesterberg, Nacka. Styrelsen består i övrigt av landsfiskalerna F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Eric Holmgren, Bromölla, och Arne Lindberg, Munkfors, samt e. o. landsfiskalen Bengt Steffner, Skara, och bitr. landsfiskalen Lars Gråberg, Norberg. Som sekr. fungerar Lindberg samt e. o. landsfiskalen Lars Sjöberg, Gustavsberg, den sistnämnde suppl. i styrelsen. — Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 583.

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 8 juni 1963 å Börsen i Göteborg. Sammanträdet bevistades av omkring 85 ledamöter. Till ordf. för tiden 1 juli 1963—30 juni 1965 omvaldes adv. Per-Axel Weslien, Sthm, och till v. ordf. för samma tid adv. Stig Wiberg, Göteborg. Till led. i styrelsen för tiden 1 juli 1963—30 juni 1965 omvaldes adv. Erik Felländer, Sthm, samt nyvaldes adv. Adolf Hamilton, Uppsala, Enar Lindblom, Linköping, och Torsten Lundius, Lund. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val är adv. Rudolf Ahlgren, Umeå, Magnus Lindahl, Sthm, Dag Magnusson, Göteborg, Wilhelm Pehrsson, Sthm, och Ove Wickman, Malmö. Till styrelsesuppl. för tiden 1 juli 1963—30 juni 1965 omvaldes adv. Curt Blomkvist, Göteborg, Ragnar Gottfarb, Sthm, Elin Lauritzen, Sthm, och Sten Lindskog, Sthm. Till nya suppl. för tiden 1 juli 1963—30 juni 1964 valdes adv. Arnold Andersson, Motala, Bertil Sylwan, Falun, och Lennart Vilén, Malmö. Kvarstående suppl. sedan föregående års val är adv. Gunnar Abersten, Sundsvall, och Carl Erik Lindahl, Sthm.
    Vid årsmötet förekom förutom sedvanliga föreningsangelägenheter behandling av Kungl. Maj:ts remiss av PM angående advokatsamfundets framställning om fastställelse av nya stadgar för samfundet samt föredrag av adv. Elin Lauritzen över ämnet »Advokaterna och allmänheten». — Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1962 1 173.

    Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1963 hållit fem sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit föredrag av fil.dr Gustaf Näsström över ämnet »Ljus och skuggor över 1700-talet» i anslutning till en middag gemensam med Stockholms rådhusrätts domareförening, internatkurs på Sundbyholm med föredrag och diskussioner om social- och annan personförsäkring, föredrag av prof. Ivar Agge över »Brotten mot person enligt nya brottsbalken», kåseri av försäkringsdirektör Knut Norströmom »Advokatens farliga vardag» och av direktörsassistent Åke Magnusson

NOTISER 153om »Advokatens pensionsfrågor» samt diskussion över ämnet »De offentliga försvararuppdragen. Många kallade, få utvalda?» med inledningsanföranden av adv. Gunnar Molin, rådman Ingvar Ågren, stadsfiskal Lennart Asplund och adv. Ragnar Gottfarb.
    Avdelningens styrelse utgöres av adv. Åke Svenson, ordf., Carl-Erik Lindahl, v. ordf., Stig Assarson, sekr., Lars-Erik Forssman, Bertil Henriques, Ingrid Hökerberg och Sven Janzon med adv. Sven Harald Bauer, Gunnar Ehrner och Bure Malmström som suppl. — Avdelningen hade vid årsskiftet cirka 460 ledamöter.