Socialdepartementet. K. M:t har 17 jan. 1964 förordnat t. f. statssekr. i socialdep., byråchefen där Lars-Erik Åström till statssekr. i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1964.

    Inrikesdepartementet. Dep.chefen har 19 dec. 1963 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Svante Boman till bitr. sekr. i kommunalrättskomm. fr. o. m. 1 jan. 1964.

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 17 jan. 1964 förordnat ass. i Svea hovrätt Jöran Mueller till lagbyråchef i ecklesiastikdep.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 19 dec. 1963 förordnat byråchefen i finansdep., kanslirådet där Ivan Eckersten till statssekr. i jordbruksdep. fr. o. m. 1 jan. 1964.

    Högsta domstolen. K. M:t har 30 dec. 1963 beviljat justitierådet Bengt Hult avsked med utg. av 1963.

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 30 dec. 1963 förordnat justitierådet Bengt Hult att 1 jan. 1964—31 dec. 1966 vara ordf. i arbetsdomstolen.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 jan. 1964 förordnat ass. i Göta hovr. Lennart Wasteson att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    24 jan. 1964 förordnat rådm. i Gtbg Ulf Grapengiesser och ass. i Svea hovr. John Ericson att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    19 dec. 1963 till ass. fr. o. m. 1 jan. 1964 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Gunnar Hallmo, Sven-Olov Hall och Bo F:son Sederblad,hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen där Leif Ekberg, i hovr. för Västra Sverige fiskalerna där Claes-Göran Källner, Bengt-Olof Berggren och Kaj Grahn samt i hovr. för Övre Norrland fiskalen där Jan Lindström;
    30 dec. 1963 till hovr.råd fr. o. m. 1 jan. 1964 utnämnt, i hovr. över Skåne och Blekinge ass. där Bengt-Erik Åhberg och i hovr. för Västra Sverige ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Karl-Gustav Lindelöw;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Sven Nordell att fr. o. m. 1 jan. 1964 tv t. o. m. 31 dec. 1967 vara v. ordf. på avd. i hovr.;
    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Ragnar Pihl och Yngve Linder att fr. o. m. 1 jan. tv t. o. m. 30 juni 1964 på en e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål;
    24 jan. 1964 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Ragnar Pihl till lagman i samma hovr. fr. o. m. 1 febr. 1964.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    19 dec. 1963 till tingsdomare fr. o. m. 1 jan. 1964 utnämnt, i Falu domsaga ass. i Göta hovr. Carl-Oskar Larson och i Linköpings domsaga ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Lars Villius;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Age Frennberg att fr. o. m. 1 febr. 1964 tv uppehålla tingsdomarbef. i Listers och Sölvesborgs domsaga;
    30 dec. 1963 till häradshövd. utnämnt, i Östbooch Västbo domsaga tf häradshövd. i Mellersta Värends domsaga, tingsdomaren i förstnämnda domsaga Malte Nilsson fr. o. m. 1 jan. 1964, i Sydöstra Häl

160 PERSONALNOTISERsinglands domsaga borgm. i Söderhamn Axel Bäckman fr. o. m. 1 febr. 1964 samt i Gällivare domsaga bitr. häradshövd. i Piteå domsaga Fredrik Rekke fr. o. m. 1 febr. 1964;
    s. d. förordnat rådm. i Borås Allan Källoff att fr. o. m. 1 jan. 1964 tv uppehålla häradshövd.ämb. i Kinds och Redvägs domsaga;
    s. d. förordnat rev.sekr. Allan Lundstedt att fr. o. m. 1 jan. tv t. o. m. 30 juni 1964 i Oxie och Skytts domsaga fullgöra på tingsdomare ankommande göromål;
    17 jan. 1964 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Olle Palenius att tv t. o. m. 30 juni 1964 uppehålla en tingsdomarbef. i Falu domsaga;
    24 jan. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Robert Söderblom att fr. o. m. 1 febr. 1964 tv uppehålla en tingsdomarbef. i Solna domsaga.