Rådhusrätterna. K. M:t har
    19 dec. 1963 förordnat rådm. i Gtbg E. V. Ahlquist till andre ordf. å Gtbgs rr:s 1:a avd. A fr. o. m. 1 jan. 1964 tv t. o. m. utg. av 1968 samt följande rådm. i Gtbg till ordf. å avd. i samma rr fr. o. m. 1 jan. 1964 tv., näml. P. V. M. Ko ch å 1:a avd. B, S. N. G. Lindquist å 2:a avd., K. P. Wessman å 3:e avd., T. Eneroth å 4:e avd., O. L. Samuelson å 5:e avd., G. A. Arnström å 6:e avd., G. C. L. Ros å 7:e avd., O. T. H. Huldén å 8:e avd. samt S. E. Lampers å 9:e avd., Lindquist, Wessman, Eneroth och Samuelson under deras återstående tjänstetid samt de övriga t. o. m. utg. av 1968;
    30 dec. 1963 utnämnt rådm. i Kalmar Sune Hellroth till borgm. i samma stad fr. o. m. 1 jan. 1964;
    17 jan. 1964 utnämnt ass. vid Norrköpings rr Georg Danckwardt till rådm.i samma stad och e. ass. vid rrttn Arne Hedenmo till ass. vid rrttn.

    Åklagarväsendet. K. M:t har 24 jan. 1964 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthlm Lennart Hiort att tv uppehålla en bef. såsom stadsfiskal i samma stad.
    Riksåklagarämbetet har 31 dec. 1963 fr. o. m. 1 mars 1964 utnämnt landsfiskalen i Vadstena dt E. A. Lindgren till stadsfiskal i Motala och landsfiskalen i Lidhults dt O. B. Quist till bitr. stadsfiskal i Växjö.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 19 dec. 1963 konstituerat skyddskons. i Gävleborgs dt, tf fångv.insp. vid fångv.anstalten å Härlanda Sune Olldén till skyddskons. Ao 23 i Malmö dt fr. o. m. 1 febr. 1964.

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvalt advokaten Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). V. ordf. är liksom föregående år f. cementgjutaren Emil Ahlkvist (I kamm.). Bland suppleanterna i utskottet finnas tre jurister, nämligen häradshövdingen Nils Gustaf Fröding, advokaten Bo Martinsson och ombudsmannen Astrid Kristensson, alla från II kamm. Sekr. är hovrättsassessorn Anders Wigelius och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Magnus Sjöberg.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf., och till v. ordf. har omvalts folkskolläraren John Anderson (II kamm.). En suppleant är jurist, nämligen jur. dr Lennart Geijer (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Jan Johnsson och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Ingemar Cosmo.
    Tredje lagutskottet har till ordförande omvalt häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). V. ordf. är liksom föregående år fiskaren Hans Levin (II kamm.). Av suppleanterna i utskottet äro fyra jurister, nämligen direktören Yngve Holmberg och jur. dr Lennart Geijer (båda I kamm.) samt ombudsmannen Cecilia Nettelbrandt och docenten Erik Anners (dessa båda II kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Peter von Möller och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Åke Bouvin.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 31 jan. 1964 antagits Fredrik Gedda, Göteborg, Börje Sörensson, Hässleholm, Per-Gösta Falck, Skövde, Gunnar Andersson, Karl-O. Malmenfelt och J. Gillis Wetter, Sthm, samt Kjell Öhman, Uppsala.

 

Trycklov 24/2 1964