C. G. KÄLLNER. Brandlagstiftningen. Brandlagen och brandstadgan jämte tillhörande författningar med kommentarer och sakregister. Sthm 1963. Norstedts. 161 s. Kr. 16,00.

    En ny brandlag och brandstadga har utfärdats 1962 och trätt i kraft d. 1 jan. 1963. De ersätter därvid 1944 års brandlagstiftning men innefattar i förhållande till denna föga av revolutionerande nyheter. Alltjämt är brandförsvaret en kommunal angelägenhet ehuru underkastat viss statlig tillsyn. Huvudsakligen är den nya brandlagens och brandstadgans bestämmelser förvaltningsrättsliga, men härutöver finnes vissa viktiga stadganden av civil och straffrättslig art. Sålunda föreskrives liksom tidigare skyldighet att i viss utsträckning tåla ingrepp i enskild rätt, varvid dock rätt till ersättning ofta föreligger. Straffbestämmelser återfinner man både i brandlagen och brandstadgan. Det viktiga stadgandet om straff för oaktsamt handhavande av eld är liksom motsvarande bestämmelse i 1944 års brandlag avsett att tilllämpas subsidiärt till strafflagens (och brottsbalkens) stadgande om allmänfarlig vårdslöshet.
    Sekreteraren i den utredning, vars arbete resulterat i den nya lagstiftningen, hovrättsassessorn C. G. KÄLLNER, har i serien »Norstedts gula bibliotek» utgivit en kommentar till brandlagen, brandstadgan och därmed sammanhängande författningar. I sedvanlig ordning återgives lagtexten, paragrafvis försedd med kommentarer vilka mestadels hämtats ur förarbetena. Enligt förordet vänder sig boken till alla de kategorier i samhället vilka beröres av

192 LITTERATURNOTISERbrandförsvaret och bestämmelserna härom, enskilda personer, företag och sammanslutningar, myndigheter, kommuner och brandförsvarets personal. All anledning finnes till antagande att boken skall väl fylla sin uppgift som en auktoritativ handbok på detta specialområde.

H. D-s