XXth century comparative and conflicts law. Legal essays in honor of HESSEL E. YNTEMA. Ed. by Kurt Nadelmann, Arthur von Mehren and John Hazard on behalf of the board of editors of the American journal of comparative law. Leyden 1961. Sythoff. 544 s.

    Föreliggande festskrift till den kände amerikanske föregångsmannen på den jämförande rättsforskningens område, professor Hessel Yntema, på dennes 70-årsdag innehåller icke mindre än 38 bidrag, huvudsakligen på den komparativa och den internationella rättens områden. Uppsatserna ha ett skiftande och genomgående intresseväckande innehåll. Sedda som en helhet ge de en imponerande bild av den jämförande och internationella rättsforskningens läge i dag och vittna om det alltmer omfattande vetenskapliga internationella samarbetet på det komparativa fältet. Bland författarna befinna sig en rad ledande forskare på det berörda området. Från nordiskt håll bidrager Håkan Nial med uppsatsen »Some remarks on legal research and the teaching of law», som utgör en översättning av hans i TfR 1957 s. 256 återgivna promotionsföreläsning vid Stockholmsfakultetens 50-årshögtid, vid vilket tillfälle Yntema jämte ett flertal framstående utländska rättslärde och andra prominenta personer kreerades till juris doktorer honoris causa (jfr SvJT 1957 s. 443).

I. A.

Excerpta criminologica. Published by Excerpta criminologica foundation. Leiden/Amsterdam. Pren.avgift £ 11 per år.

    Genom tillkomsten av förevarande excerptsamling har skapats ett betydelsefullt hjälpmedel för den som fortlöpande önskar få en någotsånär fullständig bild av den internationella forskningens rön och den vetenskapliga debatten på det kriminologiska området. Bakom utgivandet av excerptsamlingen står en internationell stiftelse med säte i Nederländerna, och i redaktionen återfinnes forskare, vilkas namn och ställning borgar för kvalitet och vederhäftighet. Årligen utkommer sex häften av Excerpta criminologica, och tillsammans rymmer en årgång mer än 1 800 utdrag av innehållet i böcker och tidskrifter från olika delar av världen. Excerpterna är skrivna på engelska språket och grupperade efter innehållsmässiga grunder. Ett årsvis upprättat register över verk och författare underlättar handhavandet av excerptsamlingen.

H. D-s

FRITZ BAUER M. FL. Sexualität und Verbrechen. Frankfurt am Main/Hamburg 1963. Fischer Bücherei. 438 s. DM 4,80.

    I anslutning till den pågående västtyska strafflagsreformen (se SvJT 1963 s. 583 ff) har en livlig debatt förekommit i olika straffrättsliga frågor. Icke minst beträffande sedlighetsbrotten har det föreliggande lagförslaget utsatts för kritik. De kritiska rösterna har i allmänhet gjort gällande, att man vid

LITTERATURNOTISER 193utformningen av lagförslaget i denna del varit alltför konservativ och icke tagit tillbörlig hänsyn till senare årtiondens snabba förändringar i fråga om den allmänna inställningen till olika former av sexuellt beteende. Det har dessutom framhållits, att det framlagda förslaget icke står i god överensstämmelse med utvecklingen på strafflagstiftningens område i andra länder inom och utom Europa. En sådan kritisk syn på lagförslaget präglar förevarande debattbok, i vilken ett stort antal experter — jurister, läkare, teologer och filosofer — medverkat med inlägg i särskilda frågor och från olika utgångspunkter. Närmast av informativ karaktär är de båda nordiska bidragen, kanslirådet GERHARD SIMSONS framställning om den legala aborten i svensk lagstiftning och praxis samt den danske läkaren GEORG K. STÜRUPS inlägg om behandlingen av sedlighetsförbrytare i Skandinavien.

H. D-s