Femte internationella arbetsrättskongressen hölls d. 18—22 sept. 1963 i Lyon, där cirka 400 deltagare från 50 länder samlats. Kongressen hade anordnats av Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale och hade förberetts av en organisationskommitté med professorn i arbetsrätt vid universitetet i Lyon, André Brun, i spetsen.
    På dagordningen stodo fyra diskussionsämnen, nämligen interna förhållanden mellan fackföreningar och deras medlemmar (generalrapportör prof. Clyde Summers från Yale University, USA), lösning av tvister rörande utövning av arbetsgivares disciplinära bestraffningsrätt inklusive avskedande (generalrapporten hade utarbetats av prof. Guillaume Camerlynck, Paris), arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare, arbetskamrater och tredje man (generalrapportör prof. Adam Szpunar från universitetet i Lodz, Polen) och till sist arbetarskydds- och socialförsäkringslagstiftnings inflytande på arbetsgivares rättsläge i samband med olycksfall i arbete och yrkessjukdomar (generalrapportör prof. Mario Tissenbaum från universitetet i Santa Fe, Argentina). Generalrapporterna hade författats på grundval av ett antal nationella meddelanden från skilda länder. Från svensk sida bidrogo Sven-Wilhelm Beckman, Bertil Bolin, Sten Edlund och Erik Forstadius med rapporter till kongressens förberedande. Överläggningarna ägde

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 225rum i det stilfulla Palais des Congrès i Lyon med undantag av tredje dagen, då kongressen förlades till Saint-Etienne. En synnerligen livlig diskussion föranledde ämnet rörande interna förhållanden mellan fackföreningar och deras medlemmar. Det må nämnas att generalrapportören i flera sammanhang åberopade svenska förhållanden såsom förebildliga.
    I anslutning till kongressen hade Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale sitt möte, på vilket bl. a. prof. Folke Schmidt återvaldes som ledamot av föreningens styrelse. Vid sidan av kongressens förhandlingar arrangerades flera mottagningar, bl. a. med franske arbetsministern Gilbert Grandval som värd. Även i övrigt visades från organisatörernas sida stor gästfrihet gentemot deltagarna, som lämnade Lyon med det intrycket att kongressen blivit en stor framgång såväl ur organisatorisk som saklig synpunkt.

R. R.