Konvention om brott ombord på luftfartyg. Den 14 sept. 1963 avslutades i Tokio en konvention om brott och vissa andra handlingar som begås på luftfartyg. Konventionen har förberetts inom Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) men får i huvudsak sägas vara mindre av lufträttslig än av straffrättslig betydelse. Den fastslår den straffrättsliga kompetensen hos den stat, där ett luftfartyg är registrerat, men lämnar staterna fria att tillämpa även andra grunder för sin kompetens. Befälhavarens befogenheter att ingripa vid brott eller för säkerheten äventyrliga gärningar ombord regleras på ett sätt som står i god överensstämmelse med 5 kap. luftfartslagen. Staterna åtar sig vissa förpliktelser vid s. k. »hijacking», d. v. s. besittningstagande medelst våld eller hot av luftfartyg, och i de fall då befälhavaren önskar sätta av eller till myndigheterna på landningsorten överlämna någon ombordvarande. Dessa senare bestämmelser torde utgöra konventionens tyngdpunkt, ehuru de i det väsentliga lämnar åt envar stat att tillämpa sina egna bestämmelser.
    Bland de 16 första signatärstaterna befinner sig, förutom Sverige, Storbritannien och Amerikas Förenta Stater. Tolv ratifikationer fordras för att konventionen skall träda i kraft.

K. S.

    Afrikanska seminarier i immaterialrätt. På inbjudan av regeringen i (förutvarande franska) Kongo avhölls i aug. 1963 två mellanstatliga seminarier i Brazzaville, med syfte att fastställa gemensamma principer för de afrikanska staternas lagstiftning inom immaterialrätten.
    Det första seminariet (d. 5—10 aug.), som föranletts av en resolution inom UNESCO 1962, hade organiserats av denna organisation och BIRPI (se SvJT 1962 s. 161). I seminariet deltog representanter från 23 afrikanska stater. Observatörer hade sänts av några andra stater, bl. a. USA, och av flera internationella upphovsrättsliga intresseorganisationer. Som experter att leda seminariet hade utsetts den tyske professorn E. Ulmer och lagbyråchefen T. Hesser.
    Seminariet antog flera resolutioner bl. a. en rörande de afrikanska staternas medverkan i revisionen av Bernkonventionen, en rörande utarbetande av en upphovsrättslig modellag för de afrikanska staterna och en rörande skydd för afrikansk folklore.

 

     15—643004. Svensk Juristtidning 1964

226 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT    Det andra seminariet (d. 12—14 aug.), till vilket initiativet tagits av Parisunionens permanenta presidium, hade organiserats av BIRPI. I seminariet deltog representanter för 19 afrikanska stater, i huvudsak desamma som bevistat det föregående seminariet. Även samma statliga observatörer var närvarande; som observatör deltog därjämte för Sverige lagbyråchefen Hesser. Förhandlingarna följdes vidare av internationella intresseorganisationer på den industriella äganderättens område. Som experter tjänstgjorde professor S. Pretnar (Jugoslavien) och M. J. E. Moukoko (Camerun). Överläggningarna var av allmän karaktär och rörde främst de afrikanska staternas problem inom den industriella äganderätten.

T. H-r