Association littéraire et artistique internationale (ALAI) (se SvJT 1962 s. 161) avhöll sin 50:e kongress i München d. 9—14 sept. 1963. I förhandlingarna, som leddes av sammanslutningens ordförande, Me M. Boutet, Frankrike, deltog upphovsrättsexperter från Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Sverige, Turkiet, Förbundsrepubliken Tyskland och USA; vidare deltog representanter för BIRPI (Paris- och Bernunionernas gemensamma organ i Genève, se SvJT 1961 s. 73) och Unesco samt ett stort antal internationella intresseorganisationer på upphovsrättens område. Sverige representerades av lagbyråchefen T. Hesser och prof. S. Bergström.
    I förgrunden för intresset stod förarbetena till 1967 års Stockholmskonferens för revision av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. En ingående diskussion ägnades åt det av experter från Sverige och BIRPI utarbetade preliminära revisionsprogrammet, som presenterades av de svenska delegaterna. I övrigt upptog dagordningen bl. a. följande ämnen (med generalrapportörerna nämnda inom parentes): Bernkonventionens regler om rätt till mångfaldigande (MM. E. Thiébauld och P. Poirier), inspelning för enskilt bruk (prof. Ph. Möhring), begreppet »publication» i Bernkonventionen (prof. G. Koumantos) och frågor rörande film- och televisionsverk (prof. A. Troller).

T. H-r

    Industriellt rättsskydd i utvecklingsländerna. På initiativ av Parisunionens permanenta presidium och under medverkan av BIRPI avhölls ett expertmöte för studium av utvecklingsländernas problem inom det industriella rättsskyddet i Genève d. 21—23 okt. 1963. I mötet deltog representanter för Algeriet, Brasilien, Colombia, Iran, Japan, Sverige, Tjeckoslovakien, Tanganyika, USA och Venezuela samt såsom särskilda sakkunniga prof. S. Pretnar (Jugoslavien) och M. J. E. Moukoko, den senare i egenskap av generaldirektör för det afrikanska patentverket i Camerun. Svensk delegat var lagbyråchefen T. Hesser. Till ordförande utsågs den algeriske delegaten B. Bendris. I de av mötet antagna rekommendationerna uttalades bl. a. att utvecklingsländernas lagstiftning på området borde äga rum inom ramen för Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten och att BIRPI för dessa länder borde utarbeta en modellag rörande skydd av uppfinningar.

T. H-r

    Bernunionens och Unescos upphovsrättskommittéer. På inbjudan av indiska regeringen avhöll Bernunionens permanenta kommitté och Unescos mellan-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 227statliga upphovsrättskommitté sitt elfte resp. sjunde möte i New Delhi d. 2—7 dec. 1963. De båda kommittéerna hade i stor utsträckning samordnat sina program.
    I förhandlingarna deltog representanter från Argentina, Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Rumänien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och USA. Observatörer hade sänts från elva andra stater liksom från mellanstatliga organisationer och internationella intressesammanslutningar. Svensk observatör var lagbyråchefen T. Hesser.
    Till ordförande utsågs statssekreteraren i det indiska justitieministeriet B. N. Lokur och till vice ordförande den brasilianske delegaten, prof. I. Mascarenhas da Silva.
    Det ur svensk synpunkt viktigaste ämnet på föredragningslistan var förberedelsearbetet till 1967 års Stockholmskonferens för revision av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. I enlighet med tidigare beslut (se SvJT 1962 s. 161) hade ett preliminärt revisionsprogram utarbetats av experter från Sverige och BIRPI och därefter granskats av en internationell expertkommitté vid ett möte i Genève i nov. 1963. Efter diskussion beslöts att vissa punkter i programmet skulle ytterligare överarbetas. Förslag i dessa delar skulle uppgöras av experterna från Sverige och BIRPI och därefter underställas en ny internationell expertkommitté, vilken skulle stå öppen för samtliga Bernunionens medlemsstater. Senare har preliminärt bestämts att denna expertkommitté skall sammanträda våren 1965.
    Bland andra överläggningsämnen märktes ett par som berörde utvecklingsländernas problem. Det första, som anmälts av den indiska delegationen, gällde möjligheterna att till förmån för utvecklingsländerna införa begränsade tvångslicenser i fråga om rätten att översätta och mångfaldiga verk. Det andra rörde frågan om biträde till de afrikanska staterna i deras upphovsrättsliga lagstiftning. Båda frågorna skulle göras till föremål för fortsatt studium inom kommittéernas sekretariat.

T. H-r