Nyutkomna böcker

    PER OLOF EKELÖF. Rättegång. Andra häftet. Andra omarb. uppl. Sthm 1964. Norstedts. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (XIX). 209 s. Kr. 21,00.
    I den nya upplagan av denna lärobok har hänsyn tagits till lagändringar, prejudikat och litteratur, som tillkommit sedan den första upplagan utkom år 1958 (anm. i SvJT 1961 s. 237). Även lagstiftning som kan väntas träda i kraft inom den närmaste framtiden har i viss utsträckning beaktats.
    JOHN BRATT & LARS FOGELKLOU. Skatt på arv och skatt på gåva. Kommentar till 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt. Andra översedda och utökade uppl. Sthm 1964. Norstedts. 344 s. Inb. kr. 42,50.
    Ett ganska stort antal nytillkomna rättsfall redovisas i den nya upplagan av denna kommentar (anm. i SvJT 1961 s. 476). Härjämte återges och kommenteras kortfattat 1963 års lag om avveckling av fideikommiss samt förordningen om arvsskatt vid avvecklingen.
    N. E. ÅQVIST, K. EDSTRÖM och H. R. FRIDOLIN. Omsättningsskatten. Tredje omarb. uppl. Sthm 1964. Norstedts. 194 s. Kr. 12,75.
    I boken lämnas en redogörelse för såväl de materiella reglerna på den allmänna varuskattens område som det redovisningstekniska förfarandet.
    JAN HELLNER. Köprätt. Andra uppl. Sthm 1963. Norstedts. 195 s. Kr. 20,00, inb. 23,00.
    I den nya upplagan av denna lärobok hänvisas till nykomna upplagor av citerade arbeten varjämte hänvisningar till några nya rättsfall tillagts. I övrigt framträder arbetet i oförändrat skick.
    HUGO DIGMAN. Begravningslagstiftningen. Sthm 1964. Diakonistyrelsens bokförlag. 167 s. Kr. 14,00.
    I detta arbete kommenteras 1963 års lag om gravrätt m. m., 1957 års lag om jordfästning och 1963 års begravningskungörelse.

 

19—643004. Svensk Juristtidning 1964