Danmarks Juristforbund afholdt sit årsmøde den 30. maj 1963 på Københavns universitet. Formanden amtmand V. Wedell-Wedellsborg aflagde beretning. Af beretningen fremgik, at forbundet nu har 5 867 medlemmer — en stigning på ca. 400 fra året før. Der blev som sædvanlig redegjort for de sager af almindelig interesse, som bestyrelsen havde arbejdet med i det forløbne år. Herunder omtaltes bl. a. arbejdet med dannelsen af en pensionskasse forde jurister, der arbejder i statens eller kommunernes tjeneste, og som har foretrukket den nylig gennemførte mulighed at blive ansat på overenskomstbasis i stedet for som tjenestemand. Pensionskassen er nu dannet, og der er skabt mulighed for, at også advokatfuldmægtige og yngre advokater kan blive medlem af den.

Kr.

    Den danske Dommerforening afholdt årsmøde og generalforsamling den 11. og 12. oktober 1963 i København. Som foreningens gæster deltog fra Sverige hovrättsrådet Gunnar Ohlsson, Malmö, häradshövdingen Johan Björling, Frosta og Eslövs domsaga, og rådmannen Per Bergdahl, Malmö. På mødet talte professor, dr. jur. Thøger Nielsen om domstolenes kompetence på skatterettens område, og byretsdommer Tyge Heilesen fortalte under titlen »Noter fra en rejse i U. S. A. — med digressioner til det hjemlige» om sine erfaringer fra en studierejse i U. S. A.
    På generalforsamlingen genvalgtes civildommer Harald Petersen som formand. Dommer Dyreborg, der havde ønsket at nedlægge sit mandat i foreningens bestyrelse, erstattedes af dommer Caspersen, Odense, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes.

Kr.

    Juridisk Forening i København har i sæsonen 1962—63 haft følgende emner på programmet: Landsretssagfører, dr. jur. Allan Philip har under titlen »Lidt Fællesmarkeds-jura» orienteret om konsekvenserne for den juridiske verden af en tilslutning til det europæiske fællesmarked. Vicepræsident Hans Topsøe-Jensen har indledt en drøftelse af emnet »Domstolenes sammensæt-

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 303ning og instansordning i civile sager». Højesteretssagfører Erik Strøjer har ved foredraget »De nye 3.prioritets-institutioner» gjort rede for forskellige nydannelser på realkredittens område. Professor, dr. jur. Bent Christensen har under emnet »Ministerium — direktorat i centraladministrationen» belyst aktuelle problemer vedrørende administrationens mest hensigtsmæssige opbygning. Endelig har professor, dr. jur. Thøger Nielsen talt om »Omgåelse af skattelovgivningen».

Kr.