Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1963 fem medlemsmøter, hvor det bl. a. ble holdt foredrag av direktør Tore Melgård (»Internasjonal reassuranse og juridiske problemer»), høyesterettsadvokat Olaf Trampe Kindt (»Legens rettslige ansvar»), overrettssakfører Bjarne Rognlien (»Alkohol og ansvar») og professor dr. jur. Sjur Brækhus (»Utkastet til ny sjøforsikringsplan — noen hovedpunkter»). Foreningens medlemmer var dessuten invitert til Den norske Forsikringsforenings medlemsmøte 16. okt., hvor direktør Johan Løken holdt foredrag om »Tyve-mannsutvalget. Fremmer det god praksis i forsikring?». — Foreningens formann og sekretær var i 1963 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Blom og overrettssakfører Chris Brække, Oslo. Pr. 31 desbr. 1963 hadde foreningen 913 personlige medlemmer, hvortil kom 68 selskaper og institusjoner.

J. T. B.

    Norsk Seksjon av Den Internationale Juristkommisjon hadde ikke noe alminnelig medlemsmøte i 1963. Høyesterettsjustitiarius Terje Wold ble nevnte år medlem av Den Internationale Juristkommisjon. Formann for og sekretær i den norske seksjon var i 1963 henholdsvis generalsekretær, høyesterettsadvokat Rolf Christophersen og overrettssakfører Harald Halvorsen, begge Oslo.

J. T. B.

    Norsk Forening for Luftrett hadde i 1963 medlemsmøte 4. mars med foredrag av landsretsagfører Finn Hjalsted, København, om »Enkelte spørsmål i forbindelse med luftbefordringsansvaret med særlig vekt på en fastleggelse av ansvarsgrunnlaget» og 20. oktbr. med foredrag av universitetslektor Carl August Fleischer om »Luftfarten og fellesmarkedet». Foreningens formann i 1963 var høyesterettsadvokat Annæus Schjødt jr. Sekretær var universitetsstipendiat Peter Lødrup. Foreningen hadde pr. 31. desbr. 1963 81 personlige medlemmer og 7 selskapsmedlemmer. »Arkiv for Luftrett» utkom i 1963 med hefte 1 og 2 av bind 2.

J. T. B.

    Norsk Forening for Opphavsrett hadde i 1963 tre medlemsmøter. Maleren Håkon Stenstadvold holdt foredrag om »Spekulasjon i kunst». Direktør Ragnar Kierulf holdt et foredrag kalt »Etter München» (siktende til Association littéraire et artistiques sesjon i nevnte by i septbr.). Magister Ole Henrik Moe holdt et kåseri, betitlet »Kvelden før 100-årsdagen» (sc. 100-årsdagen for maleren Edv. Munchs fødsel). Foreningens formann i 1963 var høyesterettsadvokat Knut Tvedt. Sekretær var ekspedisjonssjef Arne Hansen. Ved årets utgang hadde foreningen 140 medlemmer og var dessuten tilsluttet av 22 institusjoner og foreninger.

J. T. B.

    Norsk Forening For Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) hadde i 1963 medlemsmøte 5. mars med foredrag av høyesterettsadvokat L. Villars-Dahl om »Internasjonale elvers rettsforhold, noen refleksjoner» og 25. novbr. med foredrag av universitetslektor Carl August Fleischer om »Særskilte fiskerisoner i folkeretten». Foreningens formann i

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 3051963 var høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed. Sekretær var overrettssakfører Evald Rygh, Oslo. Foreningen hadde pr. 1. jan. 1964 65 personlige medlemmer, 3 studentmedlemmer og 16 selskapsmedlemmer.

J. T. B.