Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen. Avdelningen har under år 1963 koncentrerat sin verksamhet kring författningsfrågor och samlades d. 9 maj kring ämnet »Rättssäkerhetsgarantier i en ny författning», som diskuterades av justitiekanslern Sten Rudholm, prof. Nils Herlitz, fil. lic. Jan-Olof Sundell, direktören Lennart Hagman, riksdagsledamoten Ingrid Segerstedt-Wiberg och riksdagsmannen Stig Alemyr. Vid årsmöte d. 4 juni, varvid sedvanliga ärenden behandlades, lämnade ordföranden en rapport från Internationella juristkommissionens konferens i Rio de Janeiro i dec. 1962. D. 15 nov. hade avdelningen inbjudit myndigheter och organisationer, som sysslar med författningsfrågor och i många fall utgjorde remissinstanser, till en konferens under mottot »Individ och samhälle i en ny grundlag», varvid som inledare medverkade prof. Herlitz, justitiekanslern Rudholm, prof. Hilding Eek och hovrättsrådet Gustaf Petrén.
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., hovrättsrådet Per-Erik Fürst, v. ordf., sekreterare Jan-Henrik Björck, sekr., adv. Bertil Ahrnborg, ombudsmannen Gunnar Lundberg, adv. Ingrid Gärde Widemar och sekreterare Harald Serner. — Föreningen har omkring 300 medlemmar.

    Svensk avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årsmöte d. 27 maj 1963. Föreningens ordförande höll härvid en parentation i anledning av den mångårige styrelseledamotens i föreningen, f. d. justitierådet Emil Sandströms bortgång. Sedan de stadgeenliga ärendena genomgåtts, följde föredrag av preceptorn Jacob Sundberg över ämnet »Godsbefordran med flyg». Efter föredraget följde diskussion, i vilken deltog bl. a. ett antal representanter för Scandinavian Airlines System. Föreningens styrelse omvaldes för nästkommande år. Till ny styrelseledamot efter Emil Sandström utsågs adv. Claes Palme. Föreningens styrelse utgjordes härefter av adv. Bertil Ahrnborg, justitierådet Algot Bagge, adv. Nils Berglund, justitierådet Sigurd Dennemark, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, skeppsredaren Emanuel Högberg, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claës Palme, hovrättspresidenten Sture Petrén, justitiekanslern Sten Rudholm, statssekreteraren G. von Sydow, f. d. utrikesministern Östen Undén och f. d. hovrättsrådet Hugo Wikander. Föreningens sekreterare och kassaförvaltare är Claës Palme. — Föreningen hade vid årsskiftet 151 medlemmar.

    Svensk förening för internationell sjörätt har under år 1963 huvudsakligen ägnat sig åt förberedandet och genomförandet av Comité Maritime Internationals konferens i Stockholm. Konferensen, som ägde rum under tiden d. 9—15 juni, hade samlat ett stort antal deltagare från icke mindre än 21 nationer. Under konferensen behandlades tre huvudämnen, nämligen revision av Haag-reglerna, konvention angående inteckning i fartyg under byggnad samt redaransvaret för passagerares bagage. En redogörelse för konferensens arbetsresultat har tidigare lämnats i SvJT 1963 s. 638 ff.
    Med anledning av konferensen kallade föreningen till en extra sammankomst d. 16 maj i Stockholm, varvid lämnades en orientering rörande den

NOTISER 307kommande konferensen. Mötet hade samlat ett stort antal deltagare, varibland representanter för de övriga nordiska länderna. Prof. Kurt Grönfors lämnade en redogörelse för förslaget till revision av Haag-reglerna, jur. dr Nils Grenander orienterade om konventionen angående inteckning i fartyg under byggnad och ombudsmannen Birger Barth-Magnus slutligen talade om förslaget angående redares ansvar för passagerares bagage.
    Ordinarie årsmöte avhölls i Stockholm d. 8 nov., varvid bl. a. en redogörelse lämnades för det ekonomiska utfallet av Stockholmskonferensen. Sedan årsmötet beslutat om ändring av föreningens stadgar, så att styrelsen skall bestå av sexton ordinarie ledamöter i stället för såsom tidigare åtta ledamöter med åtta suppleanter, förrättades styrelseval, varvid föreningens styrelse erhöll följande sammansättning för den kommande treårsperioden: dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, direktören jur. dr Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, direktören Per-Erik Hedborg, direktören Rainer Hornborg, direktören Emanuel Högberg, assuransdirektören Niklas Kihlbom, direktören Folke Lindahl, hamndirektören Helge Linder, adv. Claës Palme, justitiekanslern Sten Rudholm, statssekreteraren G. von Sydow och assuransdirektören Lorenz Zetterman; sekreterare och kassaförvaltare är adv. Claës Palme. — Föreningen hade vid årsskiftet 150 medlemmar.