308 NOTISER    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll sitt ordinarie årsmöte d. 17 och 18 maj 1963 i Stockholm. Till ordf. omvaldes stadsfiskalen Lennart Asplund, Sthm. Till styrelseledamöter omvaldes stadsfiskalerna Gösta Ahlbeck, Landskrona, Carl-Gustav Borgström, Trelleborg, Erik Gamstedt, Malmö, och Nils Nohlman, Östersund. Till styrelsesuppleanter omvaldes förste stadsfiskalsassistenten Mats Börjesson, Sthm, och stadsfiskalen Bengt Ekerot, Göteborg.— Antalet medlemmar i föreningen är 84.

    Föreningen Sveriges polismästare höll under år 1963 årsmöte i Halmstad d. 6—7 sept. Styrelsen består av polismästaren Nils Lüning, Sthm, ordf., polismästaren Einar Holmberg, Eskilstuna, v. ordf., polisintendenten Åke Hasselrot, Sthm, kassaförv., samt polismästarna Göte Friberg, Hälsingborg, och Nils Swenson, Örebro, med ordningspolisintendenten Erik Forsselius, Sthm,och polismästaren Nils Cederholm, Karlskrona, såsom suppl. Sekreterare är polisassessorn Hans Fogelberg, Sthm. — Medlemsantalet är 49. 

    Föreningen Sveriges stadsfogdar höll d. 13 och 14 juni 1963 årsmöte i Östersund under ordförandeskap av stadsfogden Nils O. Frykholm, Örebro. Mötets viktigaste programpunkter utgjorde det pågående reformarbetet inom exekutionsväsendet och arbetet med de administrativa tillämpningsförfattningarna i anslutning till de beslutade ändringarna i utsökningslagen.
    Föreningens styrelse utgöres av stadsfogdarna Frykholm, ordf., Bruno Åkeson, Sthm, v. ordf., Oscar Lundvall, Halmstad, Börje Bjernstad, Malmö, Rune Johnsson, Eskilstuna, och Nils Fagerström, Skövde. Sekr. och kassaförv. är stadsfogden Åke Allenmark, Uppsala. — Föreningen har 49 medlemmar.

    Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister har under året hållit ett allmänt möte, nämligen årsmötet i Gävle d. 14 sept. Medlemsantalet har varit 47,d. v. s. så gott som samtliga på rättshjälpsanstalter verksamma advokater. Vid årsmötet avsade sig adv. Arthur L. Ekström, Vänersborg, uppdraget såsom ordförande. Adv. Ekström, som var initiativtagare till föreningens bildande år 1957, hade sedan dess fungerat som ordförande. Styrelsens sammansättning blev: adv. Bror Wahlström, Sthm, ordf., Ingvar Björkman, Göteborg,v. ordf., Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr., och Karin Tejning, Malmö.Vid årsmötet höll docenten Torsten Romanus ett föredrag om undersökning av ärftliga egenskaper i samband med bördsmål. Gävleborgs läns landsting bjöd efter årsmötet deltagarna jämte medföljande damer på middag.

    Bankjuristernas förening. Föreningen har under år 1963 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 22 febr., 26 april, 14—15 juni, 4 okt. och 29 nov. Föredrag har hållits av preceptor Lennart Vahlén över ämnet »Avtalstolkning» samt av hovrättsassessor Arne Wilhelmsson över ämnet »Jordabalksreformens nuvarande läge». Föreningens sammankomst under två dagar i maj hade internordisk karaktär. De ämnen, som därvid diskuterades, var frågor angående bankernas kreditupplysningar (inledare direktör Leif Grimsvang, Norge, och jur. kand. Sakari Kauppinen, Finland), angående nyheterna i reglerna om remburs (inledare bankdirektör Erik Burling, Sverige), angående avbetalningsköp (inledare kontorchef E. J. Nyboe, Danmark) samt angående borgen och bankgarantier (inledare prof. Svante Bergström). Vid de

NOTISER 309efter inledningsanförandena förda diskussionerna framförde bankjurister från de deltagande nordiska länderna synpunkter på de behandlade ämnena. Vidare har som inledning till kommande diskussion rörande resp. ämne anföranden hållits av bl. a. bankjurist Carl-Erik Feinsilber om ett rättsfall angående brott mot 74 § checklagen och av bankdirektör Lars Fogelklou om några synpunkter på en reform av banklagen.
    Föreningens styrelse utgöres av Pontus Modigh, ordf., Dag Gillberg, v. ordf., Jan Norrbohm, sekr., P. G. Persson, referent, och Henrik von Krusen stjerna, klubbm. — Antalet medlemmar i föreningen är 128.